Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Felaktig upplysning av mäklaren

Hej! Jag ska skriva kontakt på fritidshus i eftermiddag 3/10. Jag bad mäklaren kolla med kommunen kring möjlig installation av tvättmaskin, och det skulle gå bra. Nu säger dock samfälligheten att man inte får installera tvättmaskin med anledning av sommarvattnet som man måste spara på. Då har alltså mäklaren kommit med en felaktig uppgift kring något som påverkar och är viktigt för mig. Vad kan jag göra? Säljaren vill inte sänka priset med anledning av detta. 

Rådgivarens svar

2019-10-03

Hej, stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med dina frågor.

Mäklarens skyldigheter 
Enligt fastighetsmäklarlagen har fastighetsmäklaren en allmän omsorgsplikt att utföra sitt uppdrag omsorgsfullt och iaktta god fastighetsmäklarsed (Fastighetsmäklarlagen 8§). Av förarbeten till lagen framgår att mäklaren ska ta tillvara både säljarens och köparens intressen och således vara en opartisk mellanman. 

Undersökningsplikt eller upplysningsplikt - vem ansvarar?
Säljaren har i vissa fall upplysningsplikt gentemot köparen avseende vissa fel i fastigheten som är dolda och som köparen därmed inte hade kunnat upptäcka. Säljaren har dock ingen generell upplysningsplikt utan utgångspunkten är att säljaren inte kan göras ansvarig för fel som är upptäckbara av köparen. Fastighetsmäklaren är den förmedlande länken mellan säljare och köpare. Det yttersta ansvaret kan därmed sägas ligga hos säljare och köpare och inte hos mäklaren. Dock kan mäklaren naturligtvis bli skadeståndsskyldig i vissa fall. Enligt 16§ Mäklarlagen ska fastighetsmäklaren ge köpare och säljare upplysningar som de kan behöva för fastighetsöverlåtelsen. Fastighetsmäklaren är även skyldig att upplysa om sådana  saker som mäklaren själv har vetskap om och som är av betydelse. Mäklarens skydligheter kan sedan sägas sträcka sig in till jordabalkens regler om undersökningsplikt. Enligt 4 kap. 19 § Jordablaken föreligger fel i fastigheten om: 
1. fastigheten ej stämmer överens med köpekontraktet 
2. Fastigheten har dolda fel (det vill säga att den avviker från vad köparen med fog kunnat förutsätta)
3. avviker från vad som utfästs 
4. Avvikelsen är av sådan karaktär att den inte kunnat upptäckas av köparen vid fullgörelse av undersökningsplikten. 

Har mäklaren angivit uppgifter som sedan visar sig ej stämma kan mäklaren bli skadeståndsskyldig. Det kan ni som köpare åberopa, förutsatt att ni inte haft anledning att misstänka att uppgiften var felaktig. Är det så att uppgiften kommer direkt från mäklaren, och därmed inte lämnats av säljaren, är det mäklaren som är ansvarig och inte säljaren. Säljaren kan dock göras ansvarig om den fått reda på att uppgiften lämnats och vetat om att den var felaktig men inte korrigerat den. Säljaren kan även göras ansvarig för uppgifter den vetat om men inte lämnat. Det krävs dolt att det är ett dolt fel. 

Slutsats
I normalfallet är det köparen själv som ansvarar för fel som köparen hade kunnat upptäcka och säljaren som ansvarar för dolda fel. Är det så att mäklaren lämnat en felaktig upplysning, som ej kommer från säljaren, kan dock mäklaren bli skadeståndsskyldig. För att mäklaren ska bli skadeståndsskyldig ska tre förutsättningar vara uppfyllda: 
1. Den skadelidande ska ha drabbats av en skada 
2. Mäklaren ska ha agerat vårdslöst eller uppsåtligt och 
3. Det skall finnas kausalitet, dvs ett samband, mellan handling och skada 

Att stämma en mäklare kan dock bli en kostsam process. Det bästa är därför att kräva ersättning direkt av mäklaren genom att kontakta mäklaren och i sista hand stämma mäklaren vid tingsrätten. Om du tänker stämma mäklaren rekommenderar jag er att anlita en jurist för att diskutera om det är lämpligt. 

Hoppas du tycker att du har fått svar på din fråga! 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden