Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Får en delägare sälja gemensamt ägd egendom utan samtycke från den andra delägaren?

Vi skilde oss 2011 och ägde ett släp ihop med min far. Mitt ex lurade senare min far att han ensam och inte jag var med som ägare till det. Min far löste sedan ut exet med hälften av släpets värde. Detta fick jag kännedom om först senare. Nu påstår min far att han är ensam ägare till släpet. Men jag äger ju också det fortfarande? 

Rådgivarens svar

2020-07-01

Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer jag gå igenom när samägd egendom får säljas och när det krävs samtycke till försäljningen. Därefter kommer jag att redogöra för så kallat godtrosförvärv om egendomen säljs utan samtycke från en delägare. Utifrån det kommer jag att redogöra för min bedömning i din situation.

Försäljning av samägd egendom

När två personer äger egendom tillsammans är lagen om samäganderätt tillämplig. Av samäganderättslagen 2 § framgår följande. För förfogande över den samägda egendomen krävs samtliga delägares samtycke. Det innebär att om en delägare vill sälja egendomen, krävs den andra delägarens samtycke.

Godtrosförvärv

Om en person förvärvat lös egendom, där en delägare till egendomen inte gett sitt samtycke till försäljningen, kan förvärvaren ändock bli ägare till egendomen. Det regleras i lagen om godtrosförvärv av lösöre 2 §. Där framgår följande: har någon förvärvat lösöre genom överlåtelse från någon annan som hade egendomen i sin besittning men varken var ägare till den eller behörig att förfoga över den på det sätt som skett, får förvärvaren äganderätt till egendomen, om han har fått den i sin besittning och var i god tro. Av andra stycket i samma bestämmelse framgår vidare följande: en förvärvare skall anses ha varit i god tro endast om det är sannolikt att egendomens beskaffenhet, de förhållanden under vilka den utbjöds och omständigheterna i övrigt var sådana att han inte borde ha misstänkt att överlåtaren saknade rätt att förfoga över egendomen.

Mer förenklat innebär det sagda följande. Om förvärvaren var i god tro och därmed inte misstänkt att överlåtaren saknade rätt att förfoga över egendomen (i och med att det fanns en delägare som inte samtyckte till försäljningen), kan denne bli ägare till egendomen. Det bör dock nämnas att om parterna är närstående, exempelvis förälder och barn, bör det vara svårt att påvisa att förvärvaren var i god tro (och denne bör därmed inte anses vara ägare till egendomen).

Din situation

Min bedömning i din situation är följande. Ni ägde släpet tillsammans, och ditt samtycke krävdes därför för att sälja det. Vidare bör din far inte anses vara ägare till egendomen. Det beror på att han bör ha misstänkt att du (som är hans barn) som delägare inte samtyckte till försäljningen och att du ex därmed saknade rätt att sälja egendomen.

Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga! Den situation du beskriver är tämligen komplicerad. Jag rekommenderar dig därför att boka in en tid med en av våra jurister på Familjens Jurist för ytterligare juridisk rådgivning och för att få en säker bedömning i din situation.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden