Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Expropriation av privatperson

Hej
En privatperson (exploatören) skall anlägga ett detaljplansområde med cirka 25 tomter på egen mark, en utfartsväg (ca 200 m) är ritad på annan markägares mark. Vad gäller angående om exploatören får expropriera mark som behövs för utfartsväg (enligt exproprieringslagen, väglagen) 
Detaljplansområdet ligger i anslutning till ett populärt kustsamhälle och inom kommunens översiktsplan. Exploatören har egen mark där utfartsväg kan anläggas, detta skulle bli dyrare för exploatören och har därför bedömts vara omöjligt enligt både kommun och exploatören (med argument att det skulle vara för brant stigning på den tänkta vägen, dock har det längs det området tidigare funnits en sträckning för samfälld väg). I detaljplans förslaget angavs två alternativa vägförslag genom vilka detaljplansområdet skulle kunna ansluta till befintlig kommunal väg via kommunal mark och befintligt bostadsområde. Dessa två förslag har förkastats pga ev fornminneslämningar inom dessa områden, högre genomfartstrafik i befintligt bostadsområde samt brant väglutning.  
Markägarna önskade från början ej sälja marken till vägen. Kommunen och exploatören hotade då med att området kommer exproprieras om inte exploatören och markägarna kommer överens. När detaljplanen är genomförd kommer kommunen ta över huvudmannaskapet för detaljplanen. 
Pga hot om expropriering inleddes förhandlingar med exploatören. Vid ett tillfälle i förhandlingen så skedde följande konversation 
Markägare: 
"...vi saknar ett konkret svar om ni är beredda att acceptera det belopp som begärts för en försäljning av marken"  
Exploatör: 
"... förrän vi vet hur vägen skall dras och hur mycket vi ev behöver köpa kan vi inte svara på det. Det vi är säkra på är att om det blir aktuellt med köp att vi kommer att komma överens."  
Exploatören är inte intresserad av att erlägga den föreslagna summan (400 000 SEK) då exploatören anser det vara för dyrt. 
Med anledning av ovan: 
Kan en privat exploatör expropriera mark för att anlägga väg? 
Är det tillåtet för privatperson att expropriera väg för att göra förtjänst?  
I vilken omfattning får kommun och privatpersoner expropriera mark då alternativa sträckningar finns att tillgå? 
Kan exploatören säga att vi kommer att komma överens när den fått ett angivet pris av markägarna och sedan säga att det är för dyrt eller har exploatören redan ingått en bindande avsiktsförklaring? 

Rådgivarens svar

2017-08-07

Hej! Tack för att du valt att vända dig till oss på Fråga Juristen med din juridiska frågeställning.

Expropriation

Det är tillåtet att i vissa fall expropriera egendom som tillhör annan än staten. För att en expropriering ska ske krävs det dock att ett visst ändamål är uppfyllt. Det är alltså inte möjligt för exempelvis staten att expropriera egendom hur som helst utan det måste ha ett skäl till detta.

Ett första skydd mot expropriation finns redan i regeringsformen (RF) som är grundlag i Sverige. Enligt 2 kap. 15 § RF får expropriation endast ske när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen. Dessa allmänna intressen förtydligas senare expropriationslagens (ExprL) andra kapitel. Tyvärr vet jag inte vilket skäl som exploatören anser att det finns i detta fall. Detta gör det svårt för mig att svara på om det är möjligt att expropriera marken eller inte.

De skäl jag kan tänka mig som är relevanta är främst möjligheten till att expropriera för att bereda utrymme för en allmän väg enligt 2 kap. 2 § ExprL. Det kan även vara, kanske mindre sannolikt, för att bereda utrymme åt näringsverksamhet som är av större betydelse för orten enligt 2 kap. 4 § ExprL. Som sagt är det svårt för mig att veta då jag inte har exploatörens skäl framför mig. Även om det finns ett lagligt skäl för att expropriera marken betyder inte detta att det måste ske. I 2 kap. 12 § ExprL framgår det att expropriationstillstånd ska inte meddelas om ändamålet lämpligen bör tillgodoses på annat sätt. Om det finns alternativa möjligheter kan dessa vara mer relevant att använda sig av alltså. Sedan ska man även göra en prövning om fördelarna med expropriationen överväger de nackdelar som expropriationen innebär. Det behöver alltså finnas starka skäl för att en expropriation ska vara möjlig.

En annan viktig sak är att det inte är kommunen som beslutar i frågan om expropriation utan det är regeringen som ska pröva frågan enligt 3 kap. 1 § ExprL. Det är dock vanligtvis länsstyrelsen som prövar frågan efter bemyndigande från regeringen. Om ansökan inte lämnas obestridd så ska dock regeringen besluta i frågan  så länge inte frågan är av mindre vikt. Att kommunen har sagt att de ska expropriera marken spelar alltså ingen roll då de inte tar beslut i frågan. Dock kan det i vissa frågor läggas stor vikt vid kommunens inställning vid prövningen.

Sammanfattning och handlingsplan

En privatperson har möjlighet att expropriera mark men måste ha ett skäl till expropriationen. Om det finns skäl för att expropriera marken så spelar det ingen roll att personen sedan kommer tjäna pengar på detta utan expropriationen är tillåten redan genom skälet. Det finns alltså inget uttryckligt förbud mot vinster vid expropriation.

Angående alternativa sträckningar ska detta tas till beaktning. Om ett annat alternativ lämpligen bör användas så ska det också göra det.

Något avtal om pris har troligtvis inte ingåtts genom ert meningsutbyte. För att ett avtal ska komma i stånd ska det finnas ett anbud och en accept. Vi ska nog komma överens är i min mening ingen giltig accept så det finns inget muntligt avtal som ni kan förlita er på tyvärr. Så att  exploatören säger att priset är för högt har han rätt att göra trots vad han tidigare sagt.

Slutligen att motparten har hotat med att expropriera er mark betyder inte att ni måste komma överens om ett pris innan. Det ni bör göra är att ta reda på vilka skälen till expropriationen är. Finns det inga skäl ska ni heller inte ingå något avtal i förtid.

Hoppas det här svaret har gett er viss vägledning. Tyvärr kan jag inte ge dig ett rakt svar på om expropriationen är tillåten eller inte då skälen inte framgår. Det jag kan lämna dig med är att en expropriation är en ingripande åtgärd i någons privatliv vilket innebär att det kan vara svårt att få en expropriation möjlig.

Än en gång tack för att du vänt dig till oss med din fråga och om du har några andra frågor är du välkommen att skriva till oss igen.

Med vänliga hälsningar

Gabriel

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden