Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Ersättning vid expropriation

Hej! Jag försörjer mig genom jordbruk och har en stor mark. Kommunen begär nu en bit mark för att de ska bygga ut järnvägen och jag undrar hur ersättningen bestäms? Tycker att det de erbjudit mig är alldeles för lågt. Min granne påverkas också av bygget då fastighetens värde förmodligen kommer minska och undrar om han kan få ersättning. Tacksam för svar.

Rådgivarens svar

2017-07-11

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och en tillämpning i din situation.

Vad gäller enligt lagen
Din fråga gäller expropriation vilket innebär ett ingrepp i äganderätten då det allmänna har en rätt eller en skyldighet att ta egendom i anspråk för allmän nyttigt syfte. Detta regleras bland annat i Expropriationslagen (ExpL), se här.

I varje expropriationsärende förekommer två olika beslutslinjer, det är dels tillståndsfrågan och dels ersättningsfrågan. Din fråga rör ersättning och det är därför den delen som nedan kommer behandlas. Ersättning regleras i 4 kap och enligt lagen kan tre olika typer av ersättning utgå, 4:1 1st. ExpL. Om hela fastigheten exproprieras utges en löseskilling, om det rör sig om en del av fastigheten utges intrångsersättning. Därutöver kan ersättning komma i fråga för övrig skada.

Intrångsersättning ska motsvara den minskning av fastighetens marknadsvärde som uppkommer genom expropriation. Därutöver ska tilläggas 25 procent av intrångsersättningen enligt 4:1 2st. ExpL. Med marknadsvärde avses det värde fastigheten hade vid värdetidpunkten (tiden för förhandstillträde eller dagen för domen) då alla tänkbara köpare kände till samtliga omständigheter rörande fastigheten. För att räkna ut intrångsersättning används en formel:
Hela fastighetens värde vid värdetidpunkten – restfastighetens värde = intrångsersättningen.

Om den återstående delen av fastigheten blir mindre värd kan fastighetsägaren får kompensation för minskning av restfastighetens värde enligt 4:2 ExpL. Detta gäller dock inte om störningen är så orts- och allmänvanlig att den skäligen bör tålas.

Sammanfattning och tillämpning i din situation
Då det av din fråga framgår att du måste avstå en del av marken (fastigheten) till kommunen rör det sig om delexpropration och en intrångsersättning ska därför utgå. Ersättningen ska motsvara minskningen av fastighetens marknadsvärde plus 25 procent påslag. Övrig skada i ditt fall skulle vara om exempelvis jordbruksrörelsen som bedrivs blir mindre lönsam. En sådan förlust ska ersättas enligt vanliga skadeståndsrättsliga regler. Om restfastighetens värde minskar kan intrångsersättningen höjas med tillämpning av 4:2 ExpL, dock görs inte ett påslag med 25 procent på den höjda delen.

Sakägare är de som kan kräva ersättning vid expropriationsmål och är bland annat fastighetsägare och nyttjanderättshavare, grannar är däremot inte sakägare och ersätts inte enligt ExpL. Grannar är däremot sakägare enligt miljöbalken (MB) och din granne kan möjligen få skadestånd enligt 32:3 MB om de är en skada genom buller, skakning eller liknande störning som järnvägen kan orsaka.

Hoppas du fick svar på din fråga. Har du ytterligare funderingar är du varmt välkommen att kontakta våra erfarna jurister här.

 

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden