Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Bygglov och detaljplan - fråga kring kommunal parkering

Hur nära min tomtgräns får kommunen anlägga en kommunal parkering

Rådgivarens svar

2018-07-18

Hej,

Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

Allmän redogörelse för bygglov

Bestämmelser om bygglov finns i 9 kap. i plan- och byggnadslagen (PBL). Det krävs enligt huvudregeln bygglov för att anordna, flytta eller väsentligen ändra parkeringsplatser utomhus enligt 9 kap 2 § PBL. Bygglovsplikten för parkeringsplatser gäller både inom och utanför detaljplanerat område. Huvudregeln är därmed att bygglov krävs för en parkeringsplats som ska anordnas utomhus. Från kravet på bygglov för parkeringsplats finns det ett antal undantag, bland annat om parkeringsplatsen anläggs i ett område där det enligt kommunens detaljplan har gjorts undantag från kravet på bygglov, om parkeringsplatsen anläggs på mark som enligt en detaljplan har avsatts för gata eller väg eller om parkeringsplatsen anläggs med stöd av väglagen. Förutsättningar för att kommunen ska bevilja bygglov för en parkering beror på om parkeringen ligger inom ett detaljplanerat område eller inte, se 9 kap 30 § respektive 31 § PBL. Om byggnationen ska ske inom ett detaljplanerat område så ska åtgärden överensstämma med detaljplanen. Om byggnationen ska ske utanför ett område med detaljplan så ska byggnationen inte strida mot områdesbestämmelsen. Ett kommunalt beslut om att bevilja ett bygglov kan, inom överklagandetiden samt en av person som berörs av beslutet och om beslutet går denna person emot se 22 § förvaltningslagen, överklagas till länsstyrelsen enligt 13 kap 3 § PBL.

I 4 kap 13 § PBL anges det att i en detaljplan får kommunen bestämma i frågor kring krav, placering och utformning av parkeringsplatser. Kommunens beslut att anta, ändra eller upphäva en detaljplan kan överklagas till Mark- och miljödomstolen, se 13 kap 1 § och 2 a § PBL. Det finns dock en begränsning avseende möjligheterna att överklaga en detaljplan. I 13 kap 11 § PBL anges det att ett beslut angående en detaljplan får överklagas endast av den som före utgången av den s.k. granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte har blivit tillgodosedda. Hur lång denna granskningstid är beror på vilka frågor som detaljplanen reglerar, se 5 kap 18 § PBL. Tiden räknas från då samrådet är klart. Samrådet är den tid då kommunen ska hålla planförslaget tillgängligt för alla som vill ta del av det samt påverka det, se 5 kap 11 § och 12 § PBL.

Vad gäller avståndet mellan parkeringsplatsen och din fastighet är det svårt att exakt ange hur många meter ifrån din tomtgräns som det är tillåtet att bygga en parkeringsplats. Denna fråga beror bland annat på ev. detaljplan eller områdesplan, om detaljplanen innehåller undantag från bygglovsplikt avseende vissa områden eller om kommunen har meddelat undantag för denna åtgärd. Det kan därmed vara bra att höra av sig till kommunens byggnadsnämnd för att höra vilka bestämmelser som gäller i området.

Både detaljplan och områdesbestämmelser för din kommun kan du finna på kommunens hemsida eller genom att kontakta och fråga kommunen.

Är ni i behov av ytterligare hjälp är ni varmt välkommen att kontakta någon av våra jurister på Familjens Jurist.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,
Sofia

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden