Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Brister i nyproducerad bostadsrätt som inte åtgärdas

Hej!
Jag och min sambo köpte en nyproducerad bostadsrätt i september 2016. Bostaden var inte helt färdigställd vid inflyttning och där var extremt undermåligt snickeri, måleri, städ mm vid förbesiktningen som skulle åtgärdas. Nu, snart 4 år senare är fortfarande inte allt åtgärdat!! Vi har tvingats bo i byggstök till och från i 4 år och är oerhört trötta, ledsna och förbannade på att de aldrig färdigställer något. Och när de väl kommer och gör något förstör de oftast något nytt, så ett steg tillbaka varje gång.
Vi vill också inom något år flytta (har velat flytta sedan vi flyttade in i och med alla problem) men det blir svårt att sälja med de besiktningsprotokoll som finns.
Min sambo har varit i kontakt med otaliga ansvariga genom åren och nu sist med högste chefen på företaget som lovade att han skulle ordna det. Nu har det återigen gått några månader och inget händer...
Vi undrar nu vad vi har för rättigheter i detta? Vad kan vi få för kompensation/skadestånd?

Vi blir mycket tacksamma för svar och vägledning!
Mvh, frustrerad bostadsrättsägare

Rådgivarens svar

2020-09-05

Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation.

Eftersom jag inte känner till alla omständigheter i ert fall, till exempel vem som anlitat företaget för att åtgärda bristerna, så kommer jag främst att ge en allmän redogörelse för vad som gäller för nyproducerade lägenheter och bostadsrättsföreningens ansvar. Jag kommer även kort beskriva vad som gäller avseende ersättning från det aktuella företaget.

Bostadsrättslagen
Köp av en nyproducerad bostadsrätt genomförs inte genom att det upprättas ett köpeavtal. Köpet sker istället genom ett upplåtelseavtal mellan köparen och bostadsrättsföreningen. I sådana situationer tillämpas bostadsrättslagen.

Lägenhetens skick
Om lägenhetens skick
Det är bostadsrättsföreningen som ansvarar för lägenhetens skick vid tillträdet. När lägenheten ska tillträdas första gången efter en bostadsrättsupplåtelse, ska föreningen tillhandahålla lägenheten i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet, bostadsrättslagen 7 kap. 1 §. Lägenheten ska alltså vara i ett beboeligt och acceptabelt skick. Detta gäller om inte något annat har avtalats.

Vad gäller om lägenheten inte är i ”rätt skick”?
Är lägenheten inte i det skicket får bostadsrättshavaren avhjälpa bristen på föreningens bekostnad, om inte styrelsen på tillsägelse ombesörjer åtgärden så snart det kan ske, bostadsrättslagen 7 kap. 2 §. Om bristen inte kan avhjälpas utan dröjsmål eller om styrelsen underlåter att efter tillsägelse ombesörja åtgärden så snart det kan ske, får bostadsrättshavaren frånträda bostaden efter uppsägning. Detta får dock endast ske om bristen är av väsentlig betydelse. Det får inte ske om bristen är avhjälpt. Under tiden som lägenheten är i bristfälligt skick har bostadsrättshavaren rätt till skälig nedsättning av årsavgiften. Bostadsrättsinnehavaren har även rätt till ersättning för skada om bristen beror på försummelse från föreningens sida.

Skadestånd
Från bostadsrättföreningen
Det är bostadsrättshavaren som har bevisbördan för att föreningen vållat bristen eller varit försumlig. Rätten till skadestånd omfattar ersättning för kostnader, det positiva kontraktsintresset samt sveda och värk (fysiskt och psykiskt lidande).

Kort om skadestånd från det aktuella företaget
Om ni själva anlitat företaget som ska åtgärda bristerna gäller konsumenttjänstlagen. I så fall kan ni ha rätt till ersättning från företaget för skada på grund av fel hos tjänsten och dröjsmål, konsumenttjänstlagen 31 §.  Ni kan även ha rätt till ersättning för skada på er egendom som skett i samband med arbetena, konsumenttjänstlagen 32 §.

Er situation
Då du skriver att det förelåg ”extremt undermåligt” snickeri, måleri och städ så tyder det på att lägenheten inte var i sådant skick att den enligt den allmänna uppfattningen i orten är fullt brukbar för det avsedda ändamålet. För att ha rätt till ersättning i form av skadestånd måste ni kunna visa att föreningen varit försumlig eller vållande till uppkomna skador. Då föreningen inte tillhandahållit lägenheten i ett gott skick vid tillträde och inte heller sett till att bristerna åtgärdats helt på mycket lång tid är det troligt att föreningen kan anses ha varit försumlig.

För att få ersättning bör ni i första hand framställa kraven gentemot föreningen (eller eventuellt företaget du nämner i din fråga). Går de inte med på kraven kan det bli aktuellt att väcka en skadeståndstalan i domstol. En rättegång är dock förenad med en ekonomisk risk då den part som förlorar målet i regel ska ersätta den andra parten för dennes rättegångskostnader. Min rekommendation är att ni först tar kontakt med en jurist som kan göra en mer utförlig bedömning av er situation och företräda er vid en eventuell tvist. Vi på Fråga Juristen samarbetar med Familjens Jurist, vilka är kunniga inom bostadsrättsjuridik. Ni kan boka ett möte med en jurist hos Familjens Jurist här.

Jag hoppas du känner att du har fått svar på din fråga! Uppkommer ytterligare funderingar så är du välkommen att återkomma till oss på Fråga Juristen med en ny fråga.

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden