Hoppa till innehållet
Bostad & Fastighet

Bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter

Köpte och flyttade in i nybyggd bostadsrätt på markplan. Bostadsrättsföreningen saknade verksam styrelse. Grannen installerade spabad omgående på terrassens cementplattor ca 45 cm från vår sovrumsvägg. Hugosson har blivit tillsagd åtskilliga gånger om störande ljud och vibrationer från badet (vibrationerna är det som stör värst). Spabadet flyttades till 60 cm från väggen och står numer på frigolitplattor (störningen kvarstår).

Styrelse valdes i maj-16. De säger sig inte kunna göra något eftersom spabadet fanns där innan styrelsen fanns.
Styrelsen har föreslagit flytt av spabadet till annan sida av huset. Detta var grannen med på ifall han slapp betala flytten. Styrelsens förslag var då att vi skulle betala flytten eftersom vi hade mest ont av spabadet. På styrelsemöte den 16/8 meddelade vi att vi var villiga att betala 8.000:- för att kunna sova i eget sovrum. Medlem i styrelsen skulle ombesörja flytten. Styrelsen har inte lämnat besked om varför det inte verkställdes.

Den 11/10 skrev styrelsen att grannen eventuellt ska sälja spabadet om han får tillräckligt med betalt för det, men cirkulationen och uppvärmningen måste vara på dygnet runt tills vidare.
Badtider som grannen lovat att hålla är mellan 8.00-22.00, men spabadet lever sitt eget liv.

Miljökontoret beklagar; Tyvärr, det finns inga regler i vår kommun gällande spabad. De tycker att det är dåligt omdöme och att sunt förnuft borde gälla.
Tillverkaren av spabadet svarar: Spabadet är inte avsett att placeras på detta sätt.

Det finns mycket mer att tillägga i detta ärende.
Vi vill gärna få goda råd hur vi ska gå vidare.
 

Rådgivarens svar

2018-01-22

Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation.

Som jag tolkar din fråga så gäller den i stort vad ni, som ägare till en bostadsrätt, kan göra åt en granne som ni upplever stör och försämrar er boendemiljö.

Bostadsrättshavares skyldighet
Regler om bostadsrättshavarens rättigheter och skyldigheter finns reglerade i 7 kap bostadsrättslagen.

Av 7 kap 9 § bostadsrättslagen framgår att bostadsrättshavaren ska se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar i den grad att det kan vara skadligt för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö på ett sätt som inte skäligen bör tålas. I lagen görs alltså skillnad mellan två huvudgrupper av störningar som var för sig kan vara skäl till att en bostadsrättshavare sägs upp från föreningen.

Vad gäller störningar som kan vara skadliga för hälsan tas hänsyn till den allmänna uppfattning om vilka störningar som skäligen bör tålas av någon som bor i ett flerfamiljshus. Vissa lindriga störningar som kan inverka på hälsan måste accepteras. Ett exempel på detta är lekande barn på dagtid som stör sömnen för en granne som har nattarbete.

Även när det gäller den andra gruppen, störningar som försämrar bostadsmiljön, är den allmänna uppfattningen av vad en boende måste tåla avgörande. Störningar får dock inte medföra att en boende inte kan fungera på vanligt sätt i sitt boende.

Om störningen inte skäligen bör tålas är föreningen skyldig att agera om den känner till detta. Föreningen ska då ge bostadsrättshavaren en tillsägelse om att störningarna omedelbart ska upphöra. Följer bostadsrättshavaren tillsägelsen, löper denne ingen risk att förlora sin nyttjanderätt.

Omständigheter i ert fall
Som jag tolkar informationen i din fråga kvarstår störningarna från spabadet även efter grannen vidtagit åtgärder i syfte att undkomma störningen.

Är störningen så omfattande att ni inte kan sova i sovrummet på grund av vibrationer så anser jag, med den information jag fått, att störningen inte skäligen bör tålas. Störningen faller såväl inom första som andra "gruppen". Att inte kunna sova i ert sovrum är skadligt för hälsan och försämrar bostadsmiljön på så vis att ni inte kan fungera på vanligt sätt i er bostad.

Som jag redogjort för ovan måste vissa lindriga störningar accepteras. Här får göras en form av skälighetsbedömning. Som nämndes ovan accepteras bland annat livliga barn i viss omfattning. Det finns även avgöranden där domstolen gjort en bedömning av om sången från en sjungande granne kan anses utgöra en sådan störning. I dessa fall har det varit möjligt att finna lösningar genom att aktiviteten inte utövas efter en viss tid och det har då varit okej. 

Som jag förstår av frågan har även denna typ av begränsning gjorts hos er, med uppsatta tider för bad. Jag förstår det dock som att detta inte har hjälp då det inte är badandet i sig som medför störning, utan själva spabadet.

Sammanfattning och råd
Utan att ha en fullständig överblick över samtliga omständigheter anser jag att ni, tillsammans med grannen, försökt att vidta skadebegränsande åtgärder utan framgång. Störningen som kvarstår verkar vara så omfattande att denna inte skäligen bör tålas av er. 

Att styrelsen inte var tillsatt när spabadet införskaffades har ingen betydelse. Styrelsen är skyldig att agera i denna typ av frågor så jag råder er, eventuellt i samråd med övriga grannar som också upplever detta, att återigen vända er till den. Styrelsen bör då kontakta grannen och informera om hans skyldighet att se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra bostadsmiljön i en omfattning som inte skäligen bör tålas. Detta i enlighet med 7 kap 9 § bostadsrättslagen. Följer bostadsrättshavaren inte denna tillsägelse, riskerar denne att förlora sin nyttjanderätt.

Jag anser inte att det är upp till er att bekosta en eventuell flytt av badet. 

Hoppas du fått svar på din fråga!

Vänligen,
Jonna Karlsson

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden