Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Kontakta oss
    0771-771 070

    Aktuellt

    news_img

    Många vårdnadstvister kan undvikas

    Den bästa separationen är den som inte avgörs i domstol. Vi finns här för att vägleda och förebygga vårdnadstvister - med barnens bästa i åtanke.  Vår kollega Linda Ljunggren Syding medverkade idag i Nyhetsmorgon där hon berättade om hur tvister, som i slutändan går ut över barnen, kan undvikas. Se klippet nedan eller på följande länk: tv4play.se/program/nyhetsmorgon/12519816   Här kan du läsa debattartikeln Linda har skrivit på ämnet: ”Vårdnadstvisterna gör barnen till förlorare”

    Läs mer
    15 januari, 2020
    news_img

    Mariah-avtalet

    Tycker du också att det räcker att "All I want for Christmas" spelas sönder i alla butiker från och med första advent varje år? Begränsa de som inga gränser har. Ladda ner Mariah-avtalet och få en fröjdeful jul utan drama.   Mariah-avtalet

    Läs mer
    27 november, 2019
    news_img

    Familjens Jurist runner-up i Årets juridiska innovatör 2019

    I årets Swedish Legal Innovation Awards 2019 är Familjens Jurist en av de organisationer som är "runner-up" i kategorin Årets organisation. Det betyder att Familjens Jurist är ett av alla företag, myndigheter och enskilda jurister i Sverige som bidrar till att modernisera juridiken och juristbranschen. Det som gjorde att Familjens Jurist sattes på listan var bland annat att vi erbjuder onlineavtal, fasta priser på utvalda juridiska tjänster och även juridisk rådgivning via Skype. Digitaliseringen och juridiken Sedan några år tillbaka har Familjens Jurist podcasten ”Vi kan kärlek, död och pengar” där vi bjuder in gäster för att diskutera olika juridiska frågor. Eftersom Familjens Jurist är ett företag som erbjuder digitala tjänster var det en självklarhet att djupdyka i hur digitaliseringen påverkar juridiken. Lyssna på avsnittet ”Digitaliseringen och juridiken” här

    Läs mer
    10 oktober, 2019
    news_img

    Uppsats med förhoppning om reviderad lagstiftning

    I slutet av september var Oskar Augustsson en av stipendiaterna som mottog Familjens Jurist-stipendiet inom familjerätt. Hans uppsats analyserar ärvdabalken 3:8 och i ett samtal med oss berättar han om sitt arbete och vad han hoppas det leder till. Hur känns det att vinna ett stipendium för din uppsats? – Det är jättekul att bli uppmärksammad för nedlagd tid och engagemang. Särskilt kul tyckte jag det var att få nyheten eftersom jag inte ens visste om att min uppsats blivit nominerad. Det var min handledare för uppsatsskrivandet som hade nominerat mig, säger Oskar Augustsson. Vad inspirerade dig till att välja ditt uppsatsämne? – Inspirationen väcktes när jag läste den avancerade kursen “Boutredning, arv och testamente” som leddes av Göran Lind. Under hela min utbildning har jag aldrig mött en lika passionerad, inkluderande och pedagogisk eldsjäl som Göran. Hans engagemang ökade mitt redan stora intresse för familjerättsliga frågeställningar, och fick mig att välja mitt uppsatsämne, säger Oskar. Varför blev det just ärvdabalken 3:8? – Under Görans kurs kom jag i kontakt med lagregeln 3:8 ÄB och den kontrovers som präglat den juridiskt orienterande litteraturen efter lagens införande. Jag fann bestämmelsen och dess tillämpning något irrationell, och blev nyfiken på att nysta i detta, säger Oskar. Vad var svårast under ditt arbete med uppsatsen? – Det svåraste var att hålla isär olika typer av frågeställningar och resonemang vid beskrivning av de lege lata, “hur rätten är”, och diskussion de lege ferenda, “hur rätten borde vara”. En annan svårighet var att lagregelns utformning vid lagstiftningsarbetet inte fick den uppmärksamhet och inträngande analys som ämnets komplexitet krävt. Det gjorde att det inledningsvis inte fanns så mycket att gå efter. Diskussionen i doktrinen var lite spretig då det varit svårt att enas om de ursprungliga premisserna, säger Oskar. Vad hoppas du att din uppsats kan bidra med? – Uppsatsen har utformats med förhoppning om att resultatet i slutändan, direkt eller indirekt, ska vara av värde för rättstillämpningen och bistå praxis. Om det kommer att ske eller inte är en annan fråga. Men jag tror inte att vi har hört det sista i diskussionen och skulle inte bli förvånad om lagstiftaren, inom en inte alltför överskådlig framtid, överväger att revidera nuvarande lagstiftning till en, enligt mig, lämpligare sådan, säger Oskar.  Vad är det som är så intressant med familjerätt? – Det jag tycker är mest intressant är att familjerätt reglerar något så konkret och vardagligt som familjerättsförhållanden. Det handlar om saker som verkligen berör vanliga människors liv; de rättigheter, skyldigheter och konsekvenser vissa vanliga företeelser har i en familj såsom giftermål, ingående av samboförhållande eller arvsskiften. Det är stora frågor i det lilla, som spelar en central roll för alla inblandade, säger Oskar.   Titel: Analys av ärvdabalken 3:8 Författare: Oskar Augustsson Juryns motivering: Ämnet är synnerligen komplicerat. Författaren tar ett insiktsfullt grepp på problematiken, som tyder på mycket goda kunskaper. Analysen mynnar ut i ett förslag till ändring av 3 kap. 8 § ÄB som är väl underbyggt. Språket i uppsatsen och dess disposition är mycket bra. Läs mer om Familjens Jurist stipendium här.

    Läs mer
    05 oktober, 2019
    news_img

    Ser vi till barnets bästa i vårdnadstvister?

    I slutet av september delades Familjens Jurist-stipendiet ut till sex stipendiater på olika universitet i Sverige. Familjens Jurist har intervjuat stipendiaten från Göteborgs Universitet, Hillevi Dahlin Kretz, som skrivit en uppsats på ämnet “Riskbedömningar, våld och barnets bästa. En studie av vårdnadsprocessens riskbedömningar vid fall av våld, sekretessmarkering och skyddat boende.” Hur känns det att vinna ett stipendium för din uppsats? – Helt fantastiskt! Det är en verklig ära. Det som gör mig mest glad är att uppsatsen har blivit läst och uppskattad, och att den har nått ut till människor och kollegor inom branschen, säger Hillevi Dahlin Kretz. Varför valde du ditt ämne? – Under studietiden arbetade jag som volontär på en kvinnojour. Där kom jag i kontakt med kvinnor och barn som levde med problematiken som behandlas i min uppsats. Medarbetarna på jouren hade mycket kunskap inom området våld i nära relation och juridik, men socialsekreterare och rättssystemet tog inte hänsyn till deras kompetens eftersom de ansågs partiska i tvisten. Inte heller socialsekreterare vågade föra in kunskap om våld i nära relation på grund av kravet på neutralitet. Det medförde att det i få fall konstaterades att det förekom våld mot barnen. Då blev det uppenbart för mig att samhället, genom sin strävan att vara opartisk i förhållande till föräldrarna, sviker barnen som systemet är ämnat att skydda, säger Hillevi. Vad hoppas du att din uppsats kan bidra med? – När jag skrev uppsatsen ville jag förändra rättstillämpning och vårdnadsutredningar i grunden, men jag insåg att det är omöjligt att göra genom ett enda examensarbete. Istället hoppas jag att min uppsats kan informera och inspirera andra inom de fält uppsatsen berör, säger Hillevi. Vad förvånade dig mest under arbetets gång? – Jag blev förvånad över den överordnande rädsla som finns för att ta ställning mot våld och övergrepp. Även frånvaron av relevant forskning i bedömningarna och utredningarna var anmärkningsvärd, säger Hillevi. Finns det saker som du tänker extra på idag när du ser nyheterna eller tar del av samhällsdebatten? – Jag är mer uppmärksammad på frånvaron av rapportering kring tvister om vårdnad, boende och umgänge. Istället för att vårdnadstvisterna uppmärksammas är det vanligare att Lagen om Vård av Unga eller brottmål uppmärksammas, mål som kan och ofta uppkommer genom att riskbedömningarna har fallerat i vårdnadstvisten. Jag tror det är viktigt att öppna upp för mer debatt och opinion kring vårdnadstvister samt dess preventiva funktion, säger Hillevi. Vad är det som intresserar dig med familjerätt? – Familjerätt har alltid fascinerat mig. Det intressanta är kreativiteten och tvärvetenskapen inom fältet som rör sig i gränslandet mellan psykologi, juridik och sociologi. Min förhoppning är att man genom juridiska rekvisit bättre ska kunna lyfta in forskningen till rättstillämpningen och på så sätt kunna säkra barnets bästa. Barnen är framtiden och med barn som mår bra får vi en bättre framtidsutveckling.   Uppsatsämne: Riskbedömningar, våld och barnets bästa. En studie av vårdnadsprocessens riskbedömningar vid fall av våld, sekretessmarkering och skyddat boende. Författare: Hillevi Dahlin Kretz Juryns motivering: Författaren använder både en traditionell juridisk metod och en rättssociologisk. Hon granskar ett stort antal hovrättsdomar för att få en bild av hur det ”ligger till på riktigt”. Analysen är god och författaren håller ögonen på bollen, dessutom är hon metodologiskt säker i båda sina paradigm. Läs mer om Familjens Jurist stipendium här.

    Läs mer
    04 oktober, 2019
    news_img

    Hoppas ge klarhet i luddigt rättsområde

    När Familjens Jurist i slutet av september delade ut sitt stipendium till uppsatsskrivare inom familjerätt var Amanda Wibom från Uppsala Universitet en av vinnarna. I ett kort samtal berättar hon om det svåra arbetet bakom sin uppsats om nyttjanderättsersättning. Hur känns det att vinna ett stipendium för uppsatsen? – Det känns fantastiskt roligt! Att skriva uppsatsen var ett mycket hårt arbete och det är otroligt smickrande att få ett stipendium för det hårda arbete jag har lagt ner, säger Amanda Wibom. Varför valde du att skriva om nyttjanderättsersättning? – Jag ville skriva en uppsats om ett ämne inom förmögenhetsrättslig familjerätt som det inte fanns mycket skrivet om sedan tidigare. Jag ville också använda mig av ett de lege ferenda-perspektiv, det vill säga ”vad lagen borde vara”. Nyttjanderättsersättning, där frågan om ersättningens storlek i stora delar är obesvarad i både praxis och doktrin, blev därför ett perfekt ämne för mig, säger Amanda. Var det svårt när det saknades konkret information? – En stor svårighet var just att rättsområdet är så pass oklart. De gånger jag fastnade och ville ha svar så fanns det oftast inga att få, säger Amanda.  Har du något exempel? – Praxisen på området är väldigt spretig och det gör det mycket svårt, nästan omöjligt, att dra några generella slutsatser. Det är därför förvånande att Högsta Domstolen inte meddelat prövningstillstånd, trots att de haft den möjligheten vid flera tillfällen. Detta har blivit extra tydligt i det praktiska arbetet som biträdande jurist efter min examen. Vad hoppas du att uppsatsen kan bidra med? – Jag hoppas att uppsatsen bidrar till viss klarhet gällande frågor om nyttjanderättsersättning och att verksamma i branschen kan få egna tankar och idéer till egna ärenden där frågan uppkommer. Med denna klarhet hoppas jag att flera ska ta upp frågan om nyttjanderättsersättning i bodelningar i de fall då det gynnar klienten. Jag tror att det är en fråga som ofta kan glömmas bort då rättsläget är så pass oklart, säger Amanda. Vad tycker du är mest intressant med familjerätten? – Jag är särskilt intresserad av den förmögenhetsrättsliga familjerätten, det vill säga den del som avser ekonomiska frågor såsom bodelning och arv. Jag tycker det är intressant eftersom det inkluderar frågor som i princip alla människor kommer i kontakt med någon gång under sin livstid. Man kan helt enkelt nå ut till och hjälpa många människor, säger Amanda.   Titel: Vad ska det kosta att bo kvar i det gemensamma hemmet? - En undersökning av förutsättningarna för och beräkningen av nyttjanderättsersättning mellan makar Författare: Amanda Wibom Juryns motivering: Framställningen är effektiv och innehållsrik. Komparativt analyseras norsk rätt där en rad rättsområden utanför familjerätten är inkluderade samt en intressant diskussion om principen om obehörig vinst. Detta är en ambitiös och djuplodande uppsats med en funktion att fylla i det praktiska rättslivet. Läs mer om Familjens Jurist stipendium här.

    Läs mer
    02 oktober, 2019
    news_img

    Belyser problem för polygama äktenskap

    Johanna Runius, från Lunds Universitet, är en av de stipendiater som i slutet av september mottog Familjens Jurists-stipendium för uppsatser inom familjerätt. I sin uppsats “Polygama äktenskap i Sverige. Ju fler desto bättre - eller?” belyser hon problemen för äktenskap som består av fler än två personer. Hur fick du idén att skriva om polygama äktenskap? –  Det var självklart för mig att skriva inom familjerätt, men det var en utmaning att välja uppsatsämne. Under studietiden arbetade jag extra på en advokatbyrå och där kunde jag diskutera potentiella ämnen med mina kollegor. Det var faktiskt en av ägarna som gav mig idén om polygama äktenskap och jag fattade intresse direkt. Jag såg också att polygama äktenskap är något som börjat skapa en samhällsdebatt i Sverige och att det inte finns så många andra uppsatser som behandlar ämnet, säger Johanna Runius. Vad hoppas du att din uppsats kan bidra med? –  Jag hoppas att min uppsats kan bidra till ökad kunskap om polygama äktenskap och kanske även en grundläggande kunskap för hur typfrämmande institut behandlas inom svensk rätt, säger Johanna. Hur känns det att vinna ett stipendium? –  Jag blev väldigt överraskad och kan fortfarande inte tro att det är sant. Jag är väldigt glad för att juridiska fakulteten i Lund nominerade just min uppsats och att den gick hem hos juryn, säger Johanna. Vad förvånade dig mest under arbetets gång? –  När jag skrev uppsatsen fanns 679 personer i Sverige som var registrerade som gifta med fler än en person. Trots att det är en ganska låg siffra tyckte jag att antalet var anmärkningsvärt mot bakgrund av den starka tvåsamhetsnorm som finns. För de som lever i polygama äktenskap blir det därför problematiskt att exempelvis genomföra bodelning då svensk rätt utgår från att det är två personer som varit gifta. Det finns glapp i lagstiftningen och det är upp till domstolen att fatta beslut utifrån omständigheterna i enskilda fall, vilket gör att det saknas förutsebarhet om hur svensk lag ska tillämpas, säger Johanna. Har du märkt något i samhällsdebatten om ämnet sedan du skrev uppsatsen? –  Jag har sett artiklar som belyser de problem som finns när rätten ska ta ställning till olika frågor kring polygama äktenskap. Till exempel kom det en artikel i somras som tog upp en fråga som fick prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen. Den handlade om reglerna om hur bostadsbidrag ska fungera för personer i polygama äktenskap på olika adresser. Det är bra att det bildas praxis kring området, säger Johanna. Vad tycker du är mest intressant med familjerätt? –  Det som fått mig att fastna för familjerätt är möjligheten att vara med och påverka i frågor som är väldigt betydelsefulla i livet. Att kunna hjälpa till när någon befinner sig i en svår situation och nå en lösning som klienten blir nöjd med, gör det till ett väldigt betydelsefullt arbete som motiverar mig i alla situationer, säger Johanna.   Titel: Polygama äktenskap i Sverige. Ju fler desto bättre - eller? Författare: Johanna Runius Juryns motivering: Författarens metod är primärt rättsdogmatisk men med komparativa och rättspolitiska inslag. Hon placerar in sin uppsats utifrån forskningsläget på ett moget sätt. I sak spänner uppsatsen över olika rättsliga fält. En välskriven, samtida och genomgripande uppsats som torde ha ett läsvärde även utanför familjerättens sfär. Läs mer om Familjens Jurist stipendium här.

    Läs mer
    03 oktober, 2019
    news_img

    Surrogatmoderskap – ja eller nej?

    I slutet av september delades Familjens Jurist-stipendiet ut till sex stipendiater på olika universitet i Sverige. Familjens Jurist har intervjuat stipendiaten från Stockholms Universitet, Nadja Jonasdotter Swärd, som skrivit en uppsats på ämnet “Surrogatmoderskap” där hon lyfter individens vilja att bilda familj, barns rättigheter och risken för ett systematiskt utnyttjande av kvinnor. Vad inspirerade dig till att välja ämnet? – Att skriva ett examensarbete inom familjerätt var självklart för mig, men inom vilket ämne var inte lika självklart först. Då kom jag att tänka på ett intressant rättsfall som vi läst om i skolan för några år sedan som handlade om surrogatmoderskap. Jag har alltid varit intresserad av hur verkligheten ser ut och hur lagar påverkar människor och samhället, säger Nadja Jonasdotter Swärd. Vad hoppas du att din uppsats kan bidra med? – Jag anser att surrogatmoderskap har blivit förskönat i media på senare tid. Min förhoppning är examensarbetet ska kunna vara en motpol som visar att det inte är så enkelt, smärtfritt och ofarligt som många ibland verkar tro. Jag tror att det är viktigt att se alla sidor för att starta en dialog och söka en lösning i frågan, säger Nadja. Vad förvånade dig mest under arbetets gång? – I informationssökandet till arbetet blev jag både fascinerad och förskräckt över hur uppdelad världen är, och hur lätt det är att glömma bort att det handlar om människors liv. En annan sak som förvånade mig var hur lite forskning det faktiskt finns på området även fast surrogatmoderskap har funnits länge i olika former, säger Nadja. Vad var svårast med din uppsats? – Det var svårt att få fram information som kändes trovärdig. Många dokumentärer och texter kändes färgade av politiska eller religiösa åsikter som försökte få fram en önskad reaktion, snarare än att förmedla den faktiska verkligheten för ofrivilligt barnlösa, surrogatmödrarna och barnen. Det var också svårt att hålla sig objektiv genom hela arbetet då allt berörde mig starkt, säger Nadja. Finns det saker som du tänker extra på idag när du ser på nyheterna eller tar del av samhällsdebatten? – Det märks att ämnet inte är lika tabu längre. Idag diskuteras det ofta om vi ska tillåta surrogatmoderskap i Sverige eller inte, både i media och människor emellan. Dock tycks många endast ha en av parterna i åtanke och förbiser den andra. Majoriteten engagerar sig för surrogatmodern eller de ofrivilligt barnlösas situation, medan barnen glöms i många fall bort, säger Nadja. Vad tycker du är mest intressant med familjerätt? – Hela mitt liv har jag känt ett behov av att hjälpa andra, och tidigare ville jag bli barn - och ungdomspsykolog. Mitt intresse för psykologi har till stor del varit familjeinriktat, och när jag började studera juridik blev övergången till familjerätt självklar. Det som intresserar mig är människors relationer med varandra samt hur juridiken, samhället och individer ömsesidigt påverkar varandra. Uppsatsämne: “Surrogatmoderskap. Individens vilja att bilda familj, barns rättigheter och risken för ett systematiskt utnyttjande av kvinnor.” Författare: Nadja Jonasdotter Swärd Juryns motivering: Ämnet är angeläget, komplicerat och omfattande. Problematiken belyses med inslag från rätten, psykologin, biologin, politiken och ekonomin! Författarens angrepp på det komplicerade ämnet är ödmjukt. Hennes slutsatser, som mer synes mig naturligen grundas på värderingar än på en logisk analys av juridiska regelsystem, är välgrundade. Läs mer om Familjens Jurist stipendium här.

    Läs mer
    01 oktober, 2019
    news_img

    Årets vinnare av Sverigestipendiet upptäckte pengaproblem

    Torsdagen den 26 september delades Familjens Jurists-stipendiet ut för åttonde gången till sex uppsatsskrivare inom familjerätt från olika universitet i Sverige. En student tilldelades även Sverigestipendiet. Årets Sverigestipendietagare, Anton Magnusson, berättar för Familjens Jurist om inspirationen och arbetsprocessen bakom uppsatsen “Uppskovsbelopp vid bodelning. Föreligger koherens mellan skatterätten och civilrätten?” Hur känns det att vinna Sverigestipendiet för din uppsats? – Jag känner mig mycket hedrad och tacksam över att få Sverigestipendiet. Jag har lagt ner hela min själ i uppsatsen och blir otroligt glad av att andra som läst den tycker att den förtjänar ett pris. Jag har både min familj, mina vänner och min handledare att tacka för tips, korrekturläsning och stöttning, säger Anton Magnusson. Hur kommer det sig att du valde att skriva om uppskovsbelopp vid bodelning? – Under mitt första sommarjobb som skattehandläggare vid Skatteverket upplevde jag att uppskovsbelopp var komplicerat att handlägga. Uppskovsbelopp är en uppskjuten kapitalvinstskatt som belastar en nyköpt privatbostad. Skattebetalare hade svårt att förstå reglerna kring just uppskovsbelopp vid en bodelning av gemensam bostad. Skatterätten säger att när en person tar över en bostad så förs uppskovsbeloppet över från den överlåtande personen till den som tar över bostaden. Jag upptäckte att det här också händer även om parterna reglerat att en överföring inte ska ske i sitt bodelningsavtal. Denna krock mellan skatterätten och familjerätten inspirerade mig och jag kände att jag fick ett spännande ämne att skriva om, säger Anton. Vad hoppas du att din uppsats kan bidra med? – Mer information och kunskap om krocken mellan skatterätt och familjerätt till sambor och gifta par som ska genomföra en bodelning. Jag hoppas även att fler par ska anlita en jurist som hjälper dem med bodelningen så att överföringen av uppskovsbeloppet uppmärksammas, säger Anton. Vad upptäckte du som förvånade dig mest? – Det var upptäckten av svårigheten för den övertagande parten att i efterhand få kompensation om överföringen inte tagits med vid bodelningen. Om personen väljer att överklaga överföringen till förvaltningsrätten kommer denne med största sannolikhet inte vinna eftersom de skatterättsliga reglerna säger att uppskovsbeloppet ska överföras vid bodelning. De förvaltningsrättsliga domstolarna tar inte någon hänsyn till innehållet i parternas bodelningsavtal. Det betyder att den övertagande parten måste starta en civilrättslig process om den överlåtande parten vägrar att ge kompensation för överföringen av uppskovsbeloppet, något som kan bli både kostsamt och tidsutdraget, Anton. Vad var svårast under arbetet? – Det svåraste var att förklara vad ett uppskovsbelopp är och hur det kan belasta en privatbostad, och samtidigt få uppsatsen intressant för läsaren. Jag är medveten om att mitt ämne kan ses som omfattande och komplicerat, så jag försökte därför skriva uppsatsen som en spänningsroman där läsaren inte kunde förutse mina slutsatser, säger Anton. Vad tycker du är mest intressant med familjerätt? – Jag är mest intresserad av familjerätt i den del där privatpersoner upprättar avtal och liknande utan hjälp av utomstående, och hur dessa avtal senare korrelerar med skatterätten. Detta intresse grundar sig främst i att försöka visa på brister och kunna ge förslag på hur bristerna kan undvikas, säger Anton. Uppsatsämne:  Uppskovsbelopp vid bodelning. Föreligger koherens mellan skatterätten och Civilrätten? Författare: Anton Magnusson Juryns motivering: Ett välskrivet, omfångsrikt och initierat arbete. Med utgångspunkt i teorin om koherens analyseras konsekvenserna av de civilrättsliga bodelningsreglernas dispositivitet i förhållande till skatterätten. Uppsatsen imponerar genom spannet mellan de intressanta, rentav originella, metod- och teoriavsnitten och de pragmatiska och, tillsynes, genomförbara lösningsförslagen. Läs mer om Familjens Jurists stipendium här. 

    Läs mer
    30 september, 2019
    news_img

    Familjens Jurist delar ut stipendier inom familjerätt

    För åttonde gången utser Familjens Jurist stipendiater för uppsatser inom familjerätt för att uppmuntra till ökad kunskap inom ett allt växande rättsområde. Igår delades stipendierna ut till juriststudenter från sex olika universitet i Sverige. – Vi vill uppmuntra framtida jurister att fördjupa sig inom familjerätt som vi tycker är ett spännande och varierande område. Vi ser också att behovet av familjejuridiska tjänster växer i vårt samhälle och därför är det också bra om fler intresserar sig för det, säger Lotta Dahlstrand, Kompetens- och Affärsutvecklingschef vid Familjens Jurist. Familjens Jurist-stipendiet delas ut, med ett stipendium per institution, till fakulteterna i Lund, Göteborg, Stockholm, Umeå, Uppsala och Örebro. De sex studenter som vinner får ett stipendium på 10 000 kronor vardera, och en av studenterna mottar även Sverigestipendiet på 15 000 kronor. I år tilldelas Sverigestipendiet Anton Magnusson, från Umeå Universitet, för uppsatsen Uppskovsbelopp vid bodelning. Föreligger koherens mellan skatterätten och civilrätten? – Många trender i samhället reflekteras i studenternas uppsatser, vilket vi tycker är väldigt intressant. Då vi får alltmer förändrade familjeförhållanden och blir alltmer globaliserade, så är det inte konstigt att uppsatserna speglar just detta, säger Lotta. Familjens Jurist är marknadsledande inom familjejuridik och företaget har under de senaste fem åren sett att intresset för familjejuridiska tjänster har växt. Idag blir det allt vanligare att familjejuridik är en del av kunderbjudandet hos företag inom andra branscher. – I takt med att den digitala möjligheten att upprätta juridiska dokument växer, så växer också tillgängligheten. Intresset är större än någonsin att skapa trygghet i situationer som kan både bli känslosamma och kostsamma och där, inom familjejuridiken, hjälper Familjens Jurist till, säger Lotta. Nedan kan du läsa uppsatserna av varje stipendiat

    Läs mer
    27 september, 2019
    news_img

    Fläkt-avtalet

    Har du och din rumskamrat olika preferenser när det kommer till vettig rumstepmperatur? För att undvika onödigt konflikter - skriv ut "Fläkt-avtalet" och få slut på fläkt-kriget!  Hämta avtalet här.

    Läs mer
    04 juli, 2019
    news_img

    Jag-glömde-avtalet

    Precis när det är dags ser du det - toalettrullen är inte i hållaren. För hundrande gången. Trots att ni kommit överens om att den ska bytas ut minst tvåhundra gånger! Nu är det slut på ursäkterna - skriv ut "Jag-glömde-avtalet" och få slut på toalettkriget en gång för alla!  Hämta avtalet här.

    Läs mer
    02 maj, 2019
    news_img

    Gåvor och gåvobrev på fem minuter

    I vårt andra avsnitt av mikropodden betar vi av det viktigaste ni behöver veta om gåvor och gåvobrev på fem minuter. Vad är det bästa att tänka på? Vilka misstag ska du undvika? När kan det gå riktigt illa? Tre frågor som du garanterat får svar på, och mer, när du lyssnat klart. Som vanligt avslutar vi med några snabba tips för att underlätta gåvogivandet! Läs mer om gåvobrev här. 

    Läs mer
    29 mars, 2019
    news_img

    Hur är det att jobba på Familjens Jurist?

    I detta avsnitt blickar vi inåt, när vi gästas av kontorschefen Therese Häägg, biträdande juristen Louise Perleroth och Marielle Silén på personalavdelningen. I samtal om allt mellan värderingar, kollektivavtal, rehabilitering och mer, tar vi oss an att besvara frågan: Hur är det att jobba på Familjens Jurist? Läs mer om oss här.

    Läs mer
    19 mars, 2019
    news_img

    Bouppteckningar: Det viktigaste du behöver veta

    I det första avsnittet av vår nya mikropodd går vi igenom det viktigaste ni behöver veta om bouppteckningar på fem minuter. Vi reder ut vanliga missförstånd, vilka personer som är bra att ha koll på och vad som gäller för arvingar i olika situationer. Ni får också tips på vad som är bra att tänka på vid upprättandet av en bouppteckning. Läs mer om bouppteckningar här.   

    Läs mer
    08 mars, 2019
    news_img

    Släng-den-tomma-förpackningen-avtalet

    När du är sugen på ett glas mjölk men vad som finns kvar i kylen är en tom förpackning som inte har slängts... Ladda ner släng-avtalet och ge alla latmaskar något att gråta över! 

    Läs mer
    27 februari, 2019
    news_img

    Starta eget - Vad behöver du tänka på?

    Är du sugen på att starta eget? Då ska du lyssna på vårt starta eget-avsnitt! Vi träffar Sandra Callermo och får höra hennes resa från att starta en blogg vid sidan av studierna till att nu driva ett aktiebolag. Vår jurist Per ger sina bästa tips när det kommer till juridiken. Vilken bolagsform passar bäst? Vilka juridiska dokument kan behövas? För att läsa mer om juridik för dig som företagare klicka här. Missa inte Sandras blogg där hon förutom att publicera massa härliga recept även delar med sig av sitt liv som företagare! sandracallermo.se/  

    Läs mer
    15 februari, 2019
    news_img

    Väder-avtalet

    Någon mer som tröttnat en person i sin närhet som hela tiden klagar på vädret? Se till att personen skriver under vårt Väderavtal och slipp allt klagande på vädret!  Väderavtalet - Ladda ner avtalet!

    Läs mer
    07 februari, 2019
    news_img

    Livet som bonusfamilj – Vad ska man tänka på?

    Nytt år och ny säsong, i säsongens första avsnitt pratar vi om bonusfamiljen. Linda träffar Maria och Martin som har podden Bonuspappan & Plusmamman. Tillsammans pratar vi om hur juridiken påverkar bonusfamiljen och Maria och Martin delar med sig med om hur de får ihop livet som bonusfamilj. Missa inte Linda och Emanuels tre tips för dig som lever i en bonusfamilj! Här kan du läsa mer om bonusfamiljen och juridik!

    Läs mer
    31 januari, 2019
    news_img

    Jul och skilsmässor i Familjens Jurists podcast

    Tiden går fort när man har roligt och det är redan dags för säsongens sista avsnitt av Familjens Jurists podcast. Temat är julen och skilsmässorna där vi har bjudit in den legitimerade psykologen och psykoterapeuten Linda Lövefors som ger sina bästa tips och idéer för förebyggande av konflikter och annat tänkvärt när det kommer till planeringen av julen ur relationssynpunkt. Avsnittet hittar du här nedan, eller i din podd-app. Tack för att du lyssnar!  

    Läs mer
    06 december, 2018

    Livets största affär - att sälja och köpa bostad

    I ett nytt avsnitt av Familjens Jurist Podcast guidar vi dig på temat sälja och köpa bostad. Vi får också besök av Fastighetsbyråns Ylva Gunnarsson som från mäklarperspektiv delar med sig av sina bästa tips. Tack för att ni lyssnar!

    Läs mer
    22 november, 2018
    news_img

    Julmusik-avtalet

    Har du någon i din närhet som blir som ett åskmoln varje gång du vill få lite stämning med julmusik? Det är december. Och nu får man faktiskt spela jullåtar. Skriv vårt julmusik-avtal så blir det lite julstämning i alla fall 3 gånger i veckan!  Här kan du ladda ner avtalet! 

    Läs mer
    05 december, 2018
    news_img

    Digital förvaring av dokument

    Istället för att spara kopior av viktigt papper i byrålådan eller att semesterbilderna är sparade direkt i din dator kan du samla allt på ett ställe. Enkelt att komma åt, helt säkert och du kan även dela bilder med nära och kära.  Tillsammans med Storegate erbjuder Familjens Jurist dig 3 GB lagringsutrymme helt kostnadsfritt. Storegate fungerar som ett digitalt bankfack. Du kan spara viktigt dokument men även semesterbilder och andra filer du vill förvara tryggt och säkert. Skapa ett konto För att få tillgång till 3 GB kostnadsfritt lagringsutrymme behöver du registrerad dig via Familjens Jurists länk, klicka här för att skapa ett konto!  Läs mer om tjänsten på storegate.com, men kom ihåg att registrera dig på ovan länk för att ta del av dina kostnadsfria 3 GB.

    Läs mer
    15 november, 2018
    news_img

    Migration och Utland i avsnitt 8!

    I det åttonde avsnittet pratar vi om vad som krävs för att kunna flytta in i Sverige och delar med oss av våra bästa tips om vad man bör tänka på om man ska flytta ut från Sverige.

    Läs mer
    08 november, 2018
    news_img

    Planera din framtid - tre risker och en möjlighet!

    Det sjunde avsnittet är nu släppt och är en fortsättning (del 2) på temat planera din framtid. Här hittar du första delen!  Vi fortsätter spana in i framtiden och söker svar på vad vi kan göra för att skydda oss och våra familjer om det oväntade händer. Framtiden innebär ju också möjligheter som flera borde använda sig av för att få en så bra pension som möjligt. Måste pension vara så krångligt eller finns det genvägar? Vi gästas av rådgivaren Trifa Chireh från Skandia som hjälper oss att förstå vad vi kan eller t o m måste göra när vi planerar framtiden. Ett mycket lärorikt avsnitt. Inte minst för våra poddare Linda och Emanuel som är tystare än vanligt...  

    Läs mer
    25 oktober, 2018
    news_img

    Nytt poddavsnitt om framtidsfullmakt

    I vårt sjätte avsnitt har temat "Planera din framtid". Idag släpper vi del 1 av 2. Vår jurist Lisa Cahlman Friis går igenom och berättar varför och när man behöver en framtidsfullmakt. Klicka här för att lyssna på avsnittet. 

    Läs mer
    11 oktober, 2018
    news_img

    Gaming-avtalet

    Känner du igen situationen? Ladda ned vårt gaming-avtal och sätt stopp för de avbrytande avbrytarna en gång för alla.Hämta avtalet här!

    Läs mer
    27 september, 2018
    news_img

    Vem bär ansvaret för människans bästa vän?

    I vårt senaste avsnitt pratar vi om djurägares ansvar och visar på juridikens betydelse i våra mest vardagliga relationer och situationer.

    Läs mer
    26 september, 2018
    news_img

    Familjens Jurists Podcast - Avsnitt 4

    Avsnitt 4 handlar om vårdnadstvisterna. Hur går det till när socialnämnden och tingsrätten ska ta beslut om barnets bästa? Varför ökar vårdnadstvisterna så mycket och vad kan föräldrar göra för att minimera konflikterna kring barnen? Här kan du lyssna på det senaste avsnittet!

    Läs mer
    13 september, 2018
    news_img

    Så skyddar du din familj – Allt du behöver veta från vaggan till graven

    Tidningen Privata Affärer har i senaste numret (nr 9) publicerat en stor artikel om familjerätt. På tolv sidor skriver tidningen om ”Så skyddar du din familj – Allt du behöver veta från vaggan till graven”. Familjens Jurists Linda Ljunggren Syding är en av experterna som varje i varje nummer svarar på juridiska läsarfrågor. Vi vill göra juridiken tillgänglig för alla och artikeln ger bra vägledning om hur juridiken påverkar oss och våra relationer under livets olika faser. Skydda dig och de du älskar genom att använda våra Onlinetjänster eller boka tid hos en av våra jurister på din ort för att få hjälp med just det du behöver. Om du är osäker på vad du behöver bokar du en gratis Livsbesiktning® så hjälper vi dig. Boka tid här!

    Läs mer
    06 september, 2018
    news_img

    Framtidsfullmakten gör det möjligt för den drabbade att själv bestämma.

    Familjens Jurists utvecklingschef Lotta Dahlstrand pratar i senaste nummret av Memories (Alzheimerfondens nyhetstidning) om vikten av att planera inför framtiden.  Här kan du läsa artikeln med Lotta. För att läsa hela tidningen besöker du Alzheimerfondens webbplats.  

    Läs mer
    28 augusti, 2018
    news_img

    Premiär för Familjens Jurists podcast!

    Idag lanserar Familjens Jurist sin egen podcast! Säsongens första avsnitt handlar om Pride och HBTQ-frågor kopplade till juridiken. Vi pratar om familjebegreppet, vad som kan vara bra att tänka på vid familjebildning och frågor om barn och föräldraskap i olika familjekonstellationer. Här kan du lyssna på avsnittet!   Nya avsnitt släpps varannan vecka.

    Läs mer
    27 juli, 2018
    news_img

    Kan-vi-ta-det-sen-avtalet

    Kan-vi-ta-det-sen-avtalet är för dem som inte har förstått det här med tajming. För dem som bara MÅSTE ha hjälp med något mitt under straffen när Sverige spelar i VM. Ladda ner avtalet och slipp att bli störd i viktiga situationer. Hämta avtalet här.  

    Läs mer
    02 juli, 2018
    news_img

    Inga-skor-inomhus-avtalet

    Känner du dig också sådär underbart nöjd när du har storstädat hemma? Och känner du kanske även igen den där typen som helt känslokallt stampar in i din nystädade lägenhet med skorna på!? Nu är det slut på det - skriv ut "inga-skor-inomhus-avtalet" och be skobäraren att skriva på. Hämta avtalet här.

    Läs mer
    26 juni, 2018

    Ingen-mobil-vid-bordet-avtalet

    Familjen är viktig. Och ibland kan det vara trevligt att samla sina nära och kära på en middag. Sugen på att testa hur man konverserade vid matbordet förr? Då är det bara att ladda ned Ingen-mobil-vid-bordet-avtalet och få sambon, dottern eller svärfar att signera! Hämta avtalet här!

    Läs mer
    15 maj, 2018
    news_img

    Universum har talat...

    Vi kan stolt berätta att Familjens Jurist har klättrat till plats 14 på listan för de mest attraktiva arbetsgivarna bland juridikstudenter.  I Universums senaste rapport är vi arbetsmarknadens populäraste juristbyrå och det självklara valet om man brinner för familjejuridik! Brinner du för familjejuridik? Här hittar du våra lediga tjänster!

    Läs mer
    23 mars, 2018

    Familjens Jurist medverkar Sveriges Radios program Plånboken i P1

    Familjens Jurist medverkar i Sveriges Radios program Plånboken i P1 för att prata kring hur man kan trygga sin ekonomi och omvårdnad om man drabbas av demens eller annan sjukdom. Vår jurist Lisa Cahlman Friis ger råd och tips kring framtidsfullmakt. Här kan du lyssna på programmet!   

    Läs mer
    22 mars, 2018

    Juristen Caroline Sörgjerd som arbetar på Familjens Jurist medverkar i internationell bok om registrerat partnerskap

    Juristen Caroline Sörgjerd som arbetar på Familjens Jurist har som svensk familjerättsexpert tillsammans med civilrättsprofessor Margareta Brattström skrivit ett kapitel i den internationella boken ” The Future of registrered partnership – Family recognition beyond marriage”. I boken presenterar och förklarar ledande familjerättsexperter från femton Europeiska och icke-Europeiska länder, historien och funktionen av registrerat partnerskap i de egna rättssystemen. De beskriver också vilken roll registrerat partnerskap spelar i Europakonventionen för mänskliga rättigheter och inom EU-rätten. Vi alla på Familjens Jurist är stolta och glada över Caroline Sörgjerds bidrag till boken som lyfter fram de viktiga regnbågsfrågorna inom svensk och internationell familjerätt. Läs mer om boken Här Caroline Sörgjerd

    Läs mer
    20 mars, 2018

    En av Familjens Jurists duktiga jurister uppmärksammas i Svensk Juristtidning

    Advokaten Ulf Bergquist och juristen Anna Fayad hos Familjens Jurist har tillsammans skrivit en lagkommentar om internationell äktenskapsrätt. Boken har nu recenserats av Michael Bogdan som är professor i Internationell privaträtt. Det är med stor stolthet vi alla på Familjens Jurist konstaterar att Anna Fayads viktiga bidrag till lagkommentaren blir vägledande för jurister och rättstillämpningen framöver.    ”Förståelsen hos svenska jurister av den islamiska familjerätten är ofta bristfällig. Det är därför värdefullt att en av författarna utöver sin svenska juristutbildning har insikt också i den muslimska kulturen och kunde, på flera ställen i boken, berika texten med nyttig information om hur den aktuella bestämmelsen kan fungera när man i Sverige möter islamisk rätt.” – Michael Bogdan, SvJT 2018 s 219  Läs hela recensionen här!

    Läs mer
    15 mars, 2018
    news_img

    Nytt nummer av vårt nyhetsbrev Din Jurist

    Visste du att vi på Familjens Jurist har ett nyhetsbrev? Läs vårt senaste nummer med tema Testamente, här hittar du det! Vill du prenumerera på något av våra nyhetsbrev? Här kan du anmäla ditt intresse!

    Läs mer
    09 mars, 2018

    Familjens Jurists stipendium i familjerätt

    Förra veckan delade Familjens Jurist ut sitt stipendium inom familjerätt.  Årets vinnare är: Isabelle Carringer, Uppsala Emma Öjstrand, Örebro Frida Jansson, Umeå Miriam Nygren, Göteborg Ami Sakaria, Stockholm Peggy Gustavsson, Lund Här kan du läsa vårt pressmeddelande!  

    Läs mer
    20 september, 2017

    Välkommen till Familjens Jurist!

    Familjejuridik till fler när Familjens Jurist går ihop med Juristbyrån. Familjens Jurist och Juristbyrån samlar nu alla sina tjänster under ett och samma varumärke – Familjens Jurist. I en tid där definitionen av en familj är bredare och mer flytande än det tidigare varit, ökar behovet av juridiska skydd i vardagen. I och med sammanslagningen har Familjens Jurist större resurser att utmana en konservativ bransch och göra familjejuridik tillgänglig för alla olika familjer. Här kan du läsa mer om nya Familjens Jurist.

    Läs mer
    20 september, 2017
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden