Hoppa till innehållet

Instruktion medlåntagaravtal

Allmänt om dokumentet

Dokumenten har skapats anpassade utifrån de förhållanden och de förutsättningar som angivits av den som fyllt i frågeformuläret. Någon kontroll av faktiska förhållanden görs inte. Det är också viktigt att de instruktioner som finns i frågeformulären följts. Av de allmänna villkoren framgår förutsättningarna för användningen av tjänsten. För att bättre förstå konsekvenserna i det enskilda fallet rekommenderar vi dig att kontakta jurist för rådgivning. Det gör du enklast genom att direkt på webbsidan boka in ett möte.

Viktigt om medlåntagaravtal

Ett medlåntagaravtal är ett så kallat regressavtal. Att ni låntagare emellan avtalar om fördelningen av betalningsansvaret för lånet påverkar inte betalningsansvaret gentemot banken. Medlåntagaren är solidariskt betalningsskyldig gentemot banken för lånet. Det innebär att banken kan vända sig till medlåntagaren med krav på (full) betalning av lånet för det fall att låntagaren inte betalar.

Just därför är det viktigt att som medlåntagare ingå ett medlåntagaravtal med låntagaren för att trygga sin juridiska situation.

Medlåntagaravtalet ska upprättas i två exemplar och undertecknas av parterna. Parterna erhåller sedan var sitt exemplar av avtalet.

Särskilt för sambor och gifta

Om den som går in som medlåntagare är sambo eller gift med låntagaren bör även ett samboavtal eller äktenskapsförord upprättas för att medlåntagaravtalet inte ska avräknas från samboegendom/giftorättsgods vid en eventuell bodelning, och därmed förlora sin verkan.

Svensk lagstiftning

Dokumenten är upprättade utifrån svenska rättsregler. Om någon av personerna eller båda är utländska medborgare, bosatta utomlands eller kommer att bosätta sig utomlands, samt om parterna vill avtala om att tillämpa något annat lands lag bör ni alltid kontakta jurist för juridisk rådgivning.

Bevittning

De personer som bevittnar dokumentet bör vara över 18 år och fullt ut förstå betydelsen av vittnesbekräftelsen. De bör inte heller vara närstående eller på något sätt berörda av dokumentet.

Rent praktiskt går det till så att dessa personer ska närvara i samband med undertecknandet av dokumentet och skriva på sin bevittning i direkt anslutning till parternas undertecknande.

 

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden