Hoppa till innehållet

Instruktion inbördes testamente sambor

Allmänt om dokumentet

Dokumenten har skapats anpassade utifrån de förhållanden och de förutsättningar som angivits av den som fyllt i frågeformuläret. Någon kontroll av faktiska förhållanden görs inte. Det är också viktigt att de instruktioner som finns i frågeformulären följts. Av de Allmänna villkoren framgår förutsättningarna för användningen av tjänsten. För att bättre förstå konsekvenserna i det enskilda fallet rekommenderar vi dig att kontakta jurist för rådgivning. Det gör du enklast genom att direkt på webbsidan boka in ett möte.

Vid ändrade förhållanden, bör nytt testamente upprättas. Det räcker inte att i efterhand göra ändringar i ett redan skrivet testamente.

Gemensam vilja

Det inbördes testamentet upprättas i enlighet med tanken att redogöra för den gemensamma viljan, där önskemålet är att någon fördelning av arv i princip inte ska ske efter den först avlidne sambon. Istället är tanken att arvet fördelas när båda samborna avlidit.

Detta kan bli ett problem om den efterlevande sedan ändrar sin vilja och skriver ett nytt testamente för sin del. Det tidigare inbördes testamentet, där man uttryckt sin gemensamma vilja, gäller då bara för arvet efter den först avlidne medan det nya testamentet gäller för arvet efter den sist avlidne.

Det är för att i en sådan situation se hur stor andel av den sist avlidnes tillgångar som kommer från den först avlidne, som man måste anteckna även den efterlevande sambons tillgångar och skulder i bouppteckningen efter den först avlidne sambon.

Viktig praktisk instruktion

Det finns ett antal grundkrav för att testamentet ska bli giltigt. Gör därför enligt följande:

a) Skriv ut ett exemplar av testamentet och kontrollera att det är korrekt. b) Om testamentet omfattar mer än en sida ska sidorna numreras så att man enkelt kan kontrollera att samtliga sidor finns med. c) Se till att du har två personer närvarande som kan bevittna testamentet. d) Skriv på testamentet med datum och namnteckning när vittnena är samtidigt närvarande. De ska veta att det är ett testamente de bevittnar, men de behöver inte veta innehållet i testamentet. e) Vittnena ska skriva under på att de bevittnar din namnteckning. f) Vittnena får vara släkt med varandra eller gifta med varandra, men de får inte vara släkt med dig som testator eller med någon av testamentstagarna.

Bevittning av testamentet

För testamentsvittnen gäller vissa kvalifikationskrav. Vittnena får inte vara jäviga (se nedan). Exempelvis kan ni fråga era grannar eller några andra neutrala personer som ni känner om de kan vara vittnen.

Ett testamente får inte bevittnas av:

a) Person under 15 år b) Person som på grund av till exempel psykisk störning inte förstår betydelsen av bevittningen c) Maka/make/sambo till testator d) Syskon, eller släkting till testator i rätt upp- eller nedstigande led, till exempel föräldrar, far- och morföräldrar, barn eller barnbarn e) Person, som är besvågrade med testator, till exempel svärföräldrar eller styvbarn f) Testamentstagare, det vill säga. den till vilkens förmån testamentet gäller, eller dennes närstående enligt punkterna 3-5 ovan g) Företrädare för juridisk person som erhåller arv genom testamentet h) Förmyndare, god man, förvaltare eller framtidsfullmaktshavare, för testamente till deras huvudman

Förvaring av testamentet

När testamentet väl är undertecknat, är det en värdefull handling, både för dig och för dina nära. Efter din död måste det kunna visas upp. Testamentet är endast giltigt i original och bör därför förvaras på ett säkert ställe, exempelvis i kassaskåp. Informera dina närstående att det finns ett testamente och var det förvaras.

Familjens Jurist erbjuder en tjänst för trygg förvaring av ditt testamente. Vi garanterar att testamentet kommer fram till ditt dödsbo, inom 30 dagar från dödsfallet. Den enda förutsättningen för detta är att du är folkbokförd i Sverige. Förvaringstjänsten kostar 1 995 kronor* (engångsbelopp). Om ni önskar hjälp med förvaring, vänligen kontakta ert närmsta Familjens Jurist kontor och ta med testamentet dit.

Begränsningar av testamentsrätten

När du skriver ett testamente bestämmer du hur din kvarlåtenskap (dvs dina nettotillgångar den dagen du avlider) ska fördelas efter din död. Du kan bara fördela sådant du har full äganderätt till. Om du varit gift, registrerad partner eller sambo kan du ha fått ett arv med s k fri förfoganderätt vilket innebär att den tidigare avlidne partners arvtagare ska få sitt arv först när du också avlidit. Det kan handla om arv som ska tillfalla tidigare make/sambos barn, syskon eller liknande. Sådana tillgångar kan du inte testamentera bort.

Om ni har barn har de rätt att få ut sin laglott, under förutsättning att de begär att få ut denna. Om barnet är under 18 år vid tidpunkten för förälderns dödsfall kommer denne att företrädas av en förmyndare som är skyldig att begära ut barnets laglott, även om ni har skrivit in en önskan om att så inte ska ske. I de fall som du inte har en önskan att klargöra att du vill att barnen avstår från sin laglott väljer vi att tydligt skriva ut att laglott ska utgå, eftersom det är ett klargörande av vad som gäller enligt lag. Man kan välja att inte ta med en sådan skrivning, och bara hoppas på att anspråken på laglott inte framförs, men oberoende av vad man skrivit i testamentet finns ändå rättigheten till laglotten kvar. Dessutom är det så att underåriga barn alltid ska ta ut denna laglott.

Bröstarvingars rätt till laglott

Barn eller barnbarn kallas i arvssammanhang för bröstarvingar. Om du har bröstarvingar har de rätt att få ut sin laglott vid din bortgång, om det inte handlar om med efterlevande make/maka gemensamma bröstarvingar. Om testamentet skulle inskränka bröstarvingarna rätt till laglott, gäller rätten till laglott före rätten enligt testamentet. Bröstarvingarna måste dock begära att få ut sin laglott. Laglotten omfattar hälften av dina nettotillgångar. Detta ska då fördelas lika mellan dina barn.

*Priset är ett rekommenderat pris, lokala prisavvikelser kan förekomma.

 

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden