Hoppa till innehållet

Instruktioner och kompletterande information om bodelningsavtal skilsmässa

Allmänt om dokumentet

Dokumenten har skapats anpassade utifrån de förhållanden och de förutsättningar som angivits av den som fyllt i frågeformuläret. Någon kontroll av faktiska förhållanden görs inte. Det är också viktigt att de instruktioner som finns i frågeformulären följts. Av de Allmänna villkoren framgår förutsättningarna för användningen av tjänsten. För att bättre förstå konsekvenserna i det enskilda fallet rekommenderar vi dig att kontakta jurist för rådgivning. Det gör du enklast genom att direkt på webbsidan boka in ett möte.

Bodelning vid skilsmässa

Huvudprincipen i äktenskapsbalken är att varje make råder över sin egendom och svarar för sina skulder. Att man ingår äktenskap innebär alltså inte att man får del i den andra makens tillgångar eller skulder. Det är vid skilsmässa eller ena makens dödsfall (dvs. då ett äktenskap upplöses) som ett anspråk uppstår på delning av makarnas egendom. Det sker i en bodelning.

Makars egendom delas in i giftorättsgods och enskild egendom. När ett äktenskap upplöses (genom skilsmässa eller ena makens dödsfall) ska alltså en bodelning göras i vilken makarna enligt huvudregeln delar lika på det sammanlagda giftorättsgodset efter avdrag för skulderna. Egendom som är gjord till enskild egendom (genom äktenskapsförord eller av tredje man i gåvobrev eller testamente) bodelas som huvudregel inte.

Utgångspunkten är att makarna själva bestämmer hur egendomen ska fördelas dem emellan i bodelningen.

Om makarna inte kan komma överens om hur egendomen ska fördelas i bodelningen kan de, eller någon av dem, ansöka om att tingsrätten ska utse en bodelningsförrättare. Bodelningsförrättaren bestämmer då utifrån de principer för bodelning som lagen anger, hur egendomen ska delas upp mellan makarna.

Detta är några av de principer för bodelning som lagen anger:

Bodelning med anledning av skilsmässa ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då ansökan om skilsmässa gavs in till tingsrätten.

Värderingen av tillgångarna ska hänföra sig till tidpunkten för bodelningen, och försäljningsvärdet (marknadsvärdet) ska tjäna som riktpunkt vid värderingen.

Varje make är skyldig att tills bodelningsavtalet har undertecknats redovisa för sin egendom. Makarna har alltså en redovisningsplikt. Varje make är skyldig att lämna de uppgifter som kan vara av betydelse vid bodelningen. Redovisningsskyldigheten är alltså förenad med en upplysningsplikt.

All egendom som inte är enskild egendom är giftorättsgods, och ska delas lika mellan makarna. Till denna regel finns vissa undantag, som t.ex. tjänstepensioner (de äger arbetsgivaren och ska därför inte ingå i bodelning. Privat pensionssparande ska dock som huvudregel ingå).

Behöver ni en närmare genomgång av de regler och den praxis som gäller vid bodelning bör ni kontakta en jurist för rådgivning. Det gör du enklast genom att direkt på webbsidan boka in ett möte.

Undertecknande

Det är viktigt att bodelningsdokumentet dateras och undertecknas av er. Ni ska skriva ut och underteckna två exemplar så att ni kan erhålla var sitt.

Vid undertecknande ska ort och datum anges. Dokumentet behöver även undertecknas med en namnteckning och att namnet förtydligas (textas) på raden under. Om dokumentet är på flera sidor bör en signering göras på varje sida genom att initialerna skrivs längst ned till höger.

Genomföra bodelningen

Bodelningsavtalet behöver ofta ges in till banken i samband med att de beviljar nytt bolån. Om det är en fastighet eller bostadsrätt som har bodelats, så ska bodelningsavtalet användas för att registrera de nya ägandeförhållandena hos Lantmäteriet (lagfart) eller bostadsrättsföreningen.

Övriga tillgångar ska fördelas enligt er överenskommelse.

Bevittning

De personer som bevittnar dokumentet bör vara över 18 år och ska fullt ut förstå betydelsen av vittnesbekräftelsen. De bör inte heller vara närstående eller på något sätt berörda av dokumentet.

Rent praktiskt går det till så att dessa personer ska närvara i samband med undertecknandet av dokumentet och skriva på sin bevittning i direkt anslutning till parternas undertecknande.

 

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden