Hoppa till innehållet

Instruktion bodelningsavtal sambor

Allmänt om dokumentet

Dokumenten har skapats anpassade utifrån de förhållanden och de förutsättningar som angivits av den som fyllt i frågeformuläret. Någon kontroll av faktiska förhållanden görs inte. Det är också viktigt att de instruktioner som finns i frågeformulären följts. Av de Allmänna villkoren framgår förutsättningarna för användningen av tjänsten. För att bättre förstå konsekvenserna i det enskilda fallet rekommenderar vi dig att kontakta jurist för rådgivning. Det gör du enklast genom att direkt på webbsidan boka in ett möte.

Bodelning mellan sambor

När ett samboförhållande upphör ska bodelning ske om någon av samborna begär det inom ett år från dagen då samboförhållandet upphörde. Om någon av samborna begär bodelning kan bodelningen ske när som helst efter separationen. Det är de tillgångar och skulder en sambo hade dagen då samboförhållandet upphörde som beaktas i bodelningen. Till skillnad från bodelning mellan äkta makar ingår dock inte all egendom i en bodelning mellan sambor. Det är bara sambornas bostad och bohag som har förvärvats för gemensam användning som ingår i bodelningen mellan sambor. Det betyder exempelvis att egendom som förvärvats av en sambo innan samboförhållandet inleddes, inte omfattas av bodelningen. Inte heller annan egendom än just bostad och bohag omfattas av bodelningen (såsom t.ex. bil, båt eller behållning på bankkonton).

Undertecknande

Vid undertecknande ska ort och datum anges. Dokumentet behöver även undertecknas med en namnteckning och att namnet förtydligas (textas) på raden under. Om dokumentet är på flera sidor bör en signering göras på varje sida genom att initialerna skrivs längst ned till höger.

Genomföra bodelningen

Om det är en fastighet eller bostadsrätt som har bodelats, så ska bodelningsavtalet användas för att registrera de nya ägandeförhållandena hos Lantmäteriet (lagfart) eller bostadsrättsföreningen.

Bevittning

De personer som bevittnar dokumentet bör vara över 18 år och ska fullt ut förstå betydelsen av vittnesbekräftelsen. De bör inte heller vara närstående eller på något sätt berörda av dokumentet.

Rent praktiskt går det till så att dessa personer ska närvara i samband med undertecknandet av dokumentet och skriva på sin bevittning i direkt anslutning till parternas undertecknande.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden