Hoppa till innehållet

Instruktion bodelning under äktenskap

Allmänt om dokumentet

Dokumenten har skapats anpassade utifrån de förhållanden och de förutsättningar som angivits av den som fyllt i frågeformuläret. Någon kontroll av faktiska förhållanden görs inte. Det är också viktigt att de instruktioner som finns i frågeformulären följts. Av de allmänna villkoren framgår förutsättningarna för användningen av tjänsten. För att bättre förstå konsekvenserna i det enskilda fallet rekommenderar vi dig att kontakta jurist för rådgivning. Det gör du enklast genom att direkt på webbsidan boka in ett möte.

Bodelning under bestående äktenskap

Äkta makar som vill fördela egendom mellan sig kan göra en bodelning under sitt bestående äktenskap. Det kan exempelvis handla om att föra över ägande i en bostad på den ena maken.

En bodelning under äktenskapet ska alltid föregås av en anmälan till Skatteverket, annars är den inte giltig. I denna tjänst skapas automatiskt en anmälan om bodelning under äktenskapet. Denna blankett ska skrivas ut av er och skickas in till Skatteverket innan ni undertecknar själva bodelningsavtalet. Kontrollera alltid med Skatteverket att de mottagit er anmälan och efterfråga referensnummer innan ni skriver under själva bodelningsavtalet. Observera att datumet då Skatteverket mottog er anmälan och anmälans referensnummer ska anges i bodelningsavtalet.

Anmälan om bodelning ska skickas till:

Skatteverket
Äktenskapsregistret
871 87 Härnösand

Observera att ni också ska betala en ansökningsavgift om 275 kr till Skatteverket, bankgiro 227-5782, med angivande av era personnummer som referens.

När anmälan är registrerad av Skatteverket väljer makarna om de vill registrera även själva bodelningsavtalet. Det är dock inget krav för giltigheten av detsamma. Om det är en fastighet eller bostadsrätt som har bodelats, så ska bodelningsavtalet användas för att registrera de nya ägandeförhållandena hos Lantmäteriet (lagfart) eller bostadsrättsföreningen.

Kom ihåg att ett bodelningsavtal som makar avtalar om under sitt (bestående) äktenskap inte kan reglera om egendomen som överförs ska vara enskild. I det fall makarna vill att den part som genom bodelningsavtalet tillskiftas egendom ska vara dennes enskilda, måste även ett äktenskapsförord upprättas. Här kan du läsa mer om äktenskapsförord.

Undertecknande

Vid undertecknande ska ort och datum anges. Dokumentet behöver även skrivas under med en namnteckning och att namnet förtydligas (textas) på raden under. Om dokumentet är på flera sidor bör en signering göras på varje sida genom att initialerna skrivs längst ned till höger.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden