Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare

    Instruktioner och kompletterande information för äktenskapsförord

    Allmänt om dokumentet

    Dokumenten har skapats anpassade utifrån de förhållanden och de förutsättningar som angivits av den som fyllt i frågeformuläret. Någon kontroll av faktiska förhållanden görs inte. Det är också viktigt att de instruktioner som finns i frågeformulären följts. Av de allmänna villkoren framgår förutsättningarna för användningen av tjänsten. För att bättre förstå konsekvenserna i det enskilda fallet rekommenderar vi dig att kontakta jurist för rådgivning. Det gör du enklast genom att direkt på webbsidan boka in ett möte.

    Viktigt att tänka på

    Om egendom som förvärvas ska utgöra enskild egendom är det viktigt att man kan styrka äganderätten till dessa tillgångar. Det är därför viktigt att spara kvitton och andra typer av underlag som styrker detta.

    Ett äktenskapsförord kan inte tidsbegränsas. Vi rekommenderar att man regelbundet ser över dokumentet då situationen och den gemensamma inställningen till fördelningen av tillgångar kan förändras över tid.

    Observera att makes förfoganderätt över det gemensamma hemmet och bohaget är begränsat även om egendomen utgör enskild egendom. Det finns ändå krav på samtycke från andre maken om man vill sälja, belåna eller pantsätta sådan fastighet eller det gemensamma bohaget (om den inte blivit enskild egendom genom gåva eller testamente).

    Äktenskapsförordets giltighet

    Äktenskapsförord blir först giltigt efter att det har registrerats hos Skatteverket. Det är därför väldigt viktigt att följa nedan registreringsinstruktion.

    Om man vill upphäva ett tidigare äktenskapsförord så att all egendom återigen ska bli giftorättsgods måste man upprätta och registrera ett nytt äktenskapsförord där det tydligt framgår.

    Övertaganderätt

    Enligt lag har den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad eller visst bohag rätt att få detta i bodelningen mot att den andre maken blir kompenserad av den som tar över egendomen. En förutsättning för att en make ska få ta över egendom som tillhör den andre är att ett sådant övertagande med hänsyn till omständigheterna i övrigt kan anses skäligt. Övertaganderätten till bostad gäller inte endast bostad som är giftorättsgods utan gäller även om bostaden utgör den ena makens enskilda egendom (genom äktenskapsförord).

    Jämkning av äktenskapsförordet

    Det bör betonas att när det blir aktuellt att tillämpa avtalet i samband med en bodelning kan delar av avtalet komma att jämkas av domstol (efter yrkande av en av parterna) på olika sätt om det skulle anses vara ”oskäligt” (dvs uppfattas som orimligt). En bedömning görs då av omständigheterna i samband med att ni skrev avtalet, senare inträffade förhållanden m.m.

    Undertecknande

    Vid undertecknande ska ort och datum anges. Dokumentet behöver även skrivas under med en namnteckning och att namnet förtydligas (textas) på raden under. Om dokumentet är på flera sidor bör en signering göras på varje sida genom att initialerna skrivs längst ned till höger.

    Registreringsinstruktion

    Dokument du skapar innehåller både äktenskapsförordet samt ett följebrev som kan användas när du skickar in äktenskapsförordet för registrering. Till Skatteverket skickas följebrevet och äktenskapsförordet i original.

    Om ett medgivande har erhållits, som medger att egendom som fåtts i gåva med villkor att den ska utgöra enskild egendom får omvandlas till giftorättsgods, ska medgivanden biläggas till äktenskapsförordet.

    Betala samtidigt in ansökningsavgiften till Skatteverkets bankgiro 227-5782. Ange namn, personnummer och ”Äktenskapsförord”. Använd meddelande- eller informationsfältet om du betalar via internet. Du hittar aktuell information om avgiften på Skatteverkets hemsida. När äktenskapsförordet är registrerat kommer Skatteverket att skickas tillbaka dokumentet till er i original med en notering om att det är registrerat.

     

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden