Hoppa till innehållet
Övrigt/annat

Samtycke som ansvarsfrihetsgrund

Hej!
Jag undrar hur stycket om ansvarsfrihet vid samtycke fungerar i praxis? Vidare undrar jag om paragrafen är applicerbart på annat än misshandel, alltså är det applicerbart på ALLA brott där samtycke kan ges?

Hör paragrafen ihop om lag om samtycke vid sex?

Rådgivarens svar

2018-05-16

Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Ansvarsfrihetsgrunderna regleras i brottsbalkens 24:e kapitel.

Vad är en ansvarsfrihetsgrund?
En gärningsman som har begått en brottslig gärning kan befrias från ansvar för detta om det föreligger en så kallad ansvarsfrihetsgrund. Så är till exempel fallet om gärningen har begåtts i nöd eller med erforderligt samtycke. För att kunna komma in på frågan om en ansvarsfrihetsgrund föreligger, måste en domstol först ha konstaterat att gärningsmannen har begått en gärning som utgör brott.

Samtycke som ansvarsfrihetsgrund
En gärning som någon begår med samtycke från den mot vilken den riktas utgör brott endast om gärningen, med hänsyn till den skada, kränkning eller fara som den medför, dess syfte och övriga omständigheter, är oförsvarlig (24 kap. 7 § brottsbalken).

Vad krävs för ett giltigt samtycke?
För att samtycket ska vara giltigt måste det ha lämnats av ett så kallat behörigt subjekt innan gärningen har begåtts. Med behörigt subjekt avses den person som utsätts för den aktuella gärningen, alltså den som förfogar över det intresse som berörs av handlingen.

Samtycket måste härutöver avse och omfatta den brottsliga gärningen i sin helhet. Personen som har lämnat samtycket måste ha menat allvar och ha förstått innebörden av detta. Samtycket måste ha lämnats frivilligt, alltså helt opåtvingat och till exempel utan hot om repressalier för om samtycket inte skulle lämnas.

Samtycket kan uttryckas genom ord, gester eller handling. Ett så kallat hypotetiskt samtycke där gärningsmannen påstår att denne hade fått samtycke om brottsoffret hade tillfrågats är inte ett giltigt samtycke.

Vad kan man samtycka till?
Eftersom det i princip inte går att finna ett behörigt subjekt som kan samtycka till brott mot allmänheten eller staten, aktualiseras samtycke som ansvarsfrihetsgrund främst när det kommer till brotten mot person, oftast de våldsbrott som uppräknas i brottsbalkens 3:e kapitel.

I tidigare avgöranden har samtycke bland annat ansetts föreligga vid mindre allvarliga skolbråk, där båda parter ansetts har varit inställda på att ofreda varandra och i någon utsträckning tillfoga varandra smärta och ringare övergående skador. Samtycke ansågs dock inte föreligga i ett fall där en person hade misshandlats i ett slagsmål som hade uppstått efter ett tjafs med en främling i en taxikö.

Vissa brott är så allvarliga att de inte går att samtycka till, så kallat oförsvarliga gärningar. Uppsåtligt dödande har i rättspraxis varit exempel på en sådan gärning som offret ej kan lämna sitt samtycke till. Eftersom det inte är olagligt att begå självmord kan dock den som aktivt bidrar till dödshjälp gå straffri om gärningen ses som medhjälp till självmord snarare än som uppsåtligt dödande. Exempel på detta finns i svensk rättspraxis (se NJA 1979 s 802).

Samtycke och sexualbrott
För att vissa gärningar ska betraktas som brottsliga krävs att samtycke inte har förelagat, se till exempel kravet på att gärningsmannen “olovligen har tagit annans egendom” i 8 kap. 1 § brottsbalken (stöld). En gärningsman som har begått stöld kan därför inte i ett senare skede frias från ansvar på grund av samtycke, eftersom själva grundförutsättningen för brottet är att gärningen har begåtts utan samtycke.

Samtycke är förstås av avgörande betydelse när det kommer till sexualbrott. För att en gärningsman ska kunna begå ett sexualbrott överhuvudtaget krävs normalt att gärningen begås mot personens vilja. Detta ligger i sexualbrottens natur. Om gärningarna har begåtts med erforderligt samtycke har gärningsmannen i de flesta fallen inte begått sexualbrott.

Av detta följer att en domstol som till exempel har konstaterat att gärningsmannen har gjort sig skyldig till våldtäkt, det vill säga påtvingat sexuellt övergrepp mot en annan persons vilja, inte sedan kan gå vidare till befria densamme från ansvar på grund av samtycke. Ansvarsfrihet på grund av samtycke i 24 kap. 7 § brottsbalken hör därför svårligen ihop med sexualbrotten i 6 kap. § brottsbalken.

Jag hoppas att du fick svar på dina funderingar! Tveka inte på att höra av dig igen om du har några följdfrågor!

Fru Justicia
Studentrådgivare Fru Justicia

Fråga Juristen är en tjänst där du kan söka efter svaret på juridiska frågor. Frågorna har besvarats av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen har utförts efter bästa förmåga och svaren utgår från hur juridiken såg ut då svaret publicerades, vilken kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder svaret eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
Magnus Ladulåsgatan 65
Stockholm
Stockholm
11827
Sweden