Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Övrigt/annat

    Samtycke som ansvarsfrihetsgrund

    Jag lider av Bipolär sjukdom med djupa depressioner i perioder, i dessa perioder är jag inte mottaglig för hjälp och vet inte mitt eget bästa. Jag har en sambo som är väl insatt i min sjukdom och som vet vad hon ska göra och när hon ska göra det. Min fråga är om jag kan skriva en fullmakt som tillåter henne att -med tvång- se till att jag kommer till vården? Jag tänker att den också bör innehålla rättigheter att frihetsberöva och använda brukligt våld, i syfte att ge mig den vård jag behöver. Det skulle såklart vara skönt för henne att veta att hennes goda gärning inte kan straffa henne i efterhand.

    Rådgivarens svar

    2019-01-18

    Hej,

    Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan följer en redogörelse för din situation.

    Fullmakt
    Till att börja med kan det vara en idé att utreda begreppen. En fullmakt innebär en rätt att företräda annan där en fullmaktshavare får en behörighet att exempelvis ingå rättshandlingar som blir bindande för huvudmannen. Det rör sig alltså om handlande i annans namn för annans räkning. I denna situation verkar det enligt mig inte röra sig om att din sambo ska få en fullmakt, snarare att du samtycker till de åtgärder som hon vidtar för att du ska få den vård du behöver.

    Samtycke
    Som ni båda säkert är medvetna om, brukar man tala om att staten har ett våldsmonopol och en exklusiv rätt att bruka våld. Detta mynnar ut i laga befogenheter till myndigheter, exempelvis polisers rätt att använda sig av våld i tjänsten. I övriga situationer regleras våldsanvändning och tvång i brottsbalken, eftersom sådana handlingar ses som en otillåtna gärningar. När en bedömning görs för huruvida en gärning, som kan anses otillåten, kan medföra ansvar för en person så tittar man på om någon ansvarsfrihetsgrund förelegat. I svensk rätt finns nämligen ett antal regler om ansvarsfrihet, där en person som begår en i och för sig straffbar handling inte kommer att dömas för handlingen eftersom en ansvarsfrihetsregel är tillämplig.

    Samtycke är en sådan ansvarsfrihetsregel, som innebär att om man har samtycke att begå en gärning mot en annan ska man gå från från ansvar. Denna regel kommer dock med vissa begränsningar. Paragrafen (24 kap 7 § i BrB) anger att en gärning som någon begår med samtycke från den mot vilken den riktas utgör brott endast om gärningen, med hänsyn till den skada, kränkning eller fara som den medför, dess syfte och övriga omständigheter, är oförsvarlig. Regeln om samtycke är tillämplig generellt på brott, men ges speciell praktisk betydelse vid brott mot liv och hälsa samt brott mot frihet och frid. Med hjälp av denna regel skulle du alltså kunna samtycka till vissa av de åtgärder som din sambo kan tänkas vidta, dock inte till vilka åtgärder som helst. Nedan kommer jag försöka beskriva situationer där samtycke kan innebära ansvarsfrihet och jag kommer att ta misshandelsbrottet som exempel.

    För att samtycke ska bli giltigt, krävs det dels att samtycket är giltigt. Det är det om det lämnats frivilligt med insikt i de relevanta förhållandena och var allvarligt menat. Gärningen får inte heller vara oförsvarlig. Frågan om när en handling är försvarlig har berörts i propositionen till lagbestämmelsen, där det uttalats att vid tillfogande av kroppsskada går gränsen för när ett samtycke kan innebära ansvarsfrihet, vid gränsen mellan ringa misshandel och misshandel. Området beskrivs som ansvarsfritt om misshandeln med hänsyn till samtliga omständigheter skulle ha bedömts som ringa, ska ansvar inte utdömas om den som gärningen riktades mot samtyckte till den. Man kan alltså säga att det i allmänhet gäller att samtycke till ringa misshandel är försvarligt, medan samtycke till grov misshandel inte är försvarligt. Vid misshandel av normalgraden är det omständigheterna i det enskilda fallet som måste beaktas för att avgöra när något kan vara försvarligt. Som exempel på när en misshandel är ringa kan man säga att slag med öppen hand ofta bedöms som ringa misshandel, men omständigheterna är helt avgörande.

    Sammanfattning
    Som svar på din fråga skulle jag säga att det förvisso finn en viss möjlighet för dig att samtycka till att din sambo utför vissa handlingar för att ta dig till vården. Situationen är dock svårbedömd och samtycke till att våld begås är alltid tveksamma med svåra gränsdragningsproblem. Enligt mig är det därför att föredra att våld och tvång utövas under lagarna, med samhällets och myndigheternas verktyg. När det rör sig om tillfällen där du behöver akut psykiatrisk vård kan det ofta vara en bättre idé att invänta sjukvården som, med stöd av lagstiftningar om tvångsvård (till exempel LPT) kan hjälpa dig. Kanske kan ni med stöd av sjukvården utarbeta rutiner för hur din sambo ska agera i de tillfällen som du beskriver ovan. 

    Jag hoppas hur som helst att du fått svar på dina frågor och önskar dig lycka till! Vill du komma i kontakt med en jurist kan du göra det genom att följa denna länk

    Med vänliga hälsningar, 
    Lovisa Törngren

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och svaren utgår från juridiken så som den såg ut då svaret publicerades, gällande rätt kan ha ändrats sedan dess. Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden