Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Myndighetsjuridik

    Verkställighet av dom - hur ser processen ut?

    Vad händer i tingsrätten?

    Finns en dom från tingsrätten från Maj i år. Mamman skall vara boendförälder pappan ha umgänge enligt schema. Nu lämnar inte pappan tillbaks barnen, påstår att mammans sambo skall ha slagit ett av barnen. Vilket inte är sant.
    Ärendet skall upp i tingsrätten igen,då mamman begärt verkställande av dom.
    Vad händer i tingsrätten nu i första skedet, Inga bevis finns för ngn misshandel,vet ej ens om den är polisanmäld.
    Kan pappan dömas för egenmäktigt förfarande mad barn i detta skede.(Delad vårdnad)
    Får han betala mammans rättegångskostnader.
    Hur lång tid tar det innan dom avkunnas ca?
    Kan han förlora vårdnaden i detta skede eller måste en ny rättegång till?

    MVH

    Rådgivarens svar

    2017-10-04

    Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Jag ska försöka att i tur och ordning reda ut alla frågetecken.

    Egenmäktighet med barn

    Den som har gemensam vårdnad om ett barn under femton år och utan beaktansvärda skäl, skiljer barnet från den andra vårdnadshavaren kan dömas för egenmäktighet med barn till böter eller fängelse i högst ett år, se 7 kap. 4 § 1 st. brottsbalken. Då den ena vårdnadshavaren kvarhåller eller undanhåller barnet från den andra vårdnadshavaren ses detta som ett skiljande. Bestämmelsen syftar inte till att skydda umgängesrätten, detta innebär att bestämmelsen inte ska tillämpas om en vårdnadshavare t.ex. är försenad med att överlämna ett barn eller om barnet vid enstaka tillfällen inte överlämnas alls efter umgänget. Bestämmelsen om egenmäktighet med barn ska med andra ord tillämpas restriktivt i de här situationerna.

    Vem står för rättegångskostnaderna?

    Rättegångskostnader är kostnader för t.ex. det juridiska ombudet, kostnader för bevisning i målet och kostnader för rättegångens förberedande. Utöver dessa kostnader brukar även ränta på detta belopp läggas till i enlighet med 6 § räntelagen. Räntan läggs då på från dagen då målet avgjorts fram till dess betalning sker. I verkställighetsmål gäller vanliga tvistemålsregler, där är huvudregeln när det kommer till rättegångskostnader är att den tappande/förlorande parten är skyldig att betala sina egna och den vinnande motpartens rättegångskostnader.

    När avkunnas domen?

    Att en dom avkunnas innebär att domstolen muntligen meddelar det domslut som den har kommit fram till när huvudförhandlingen är över. Domen avkunnas antingen i anslutning till huvudförhandlingen så fort rätten har haft överläggning eller vid ett senare tillfälle. Om domen ska avkunnas vid ett senare tillfälle ska detta ske inom två veckor från huvudförhandlingen, se 17 kap. 9 § st. 2 rättegångsbalken.

    Kan pappan förlora vårdnaden?

    Du skriver i din fråga att ärendet ska tas upp i tingsrätten då mamman begärt verkställande av dom. När man begär verkställighet av dom kan rätten besluta om att en part vid vite ska förpliktigas att följa domen, i det här fallet att pappan vid vite ska föreläggas att följa umgängesschemat. Om mamman har väckt talan om verkställande av dom är det endast detta som domstolen kommer att pröva i just den förhandlingen och rättegången. För att mamman ska få ensam vårdnad (och pappan därmed bli av med vårdnaden) krävs det att talan väcks i domstol med yrkande om ensam vårdnad. Det som därtill krävs för att pappan ska förlora vårdnaden om barnen är att domstolen finner att den gemensamma vårdnaden inte är till barnens bästa.Värt att poängtera är att även om pappan inte skulle ha gjort sig skyldig till egenmäktighet med barn i det här fallet så kan det faktum att han kvarhåller barnen utan tillåtelse eller gång på gång bryter mot umgängesschemat medföra att han förlorar vårdnaden över barnen. Detta är dock inget som sker i det här skedet utan det krävs en ny process i tingsrätten för detta.

    Sammanfattning

    Egenmäktighet med barn kan man dömas till om man har gemensam vårdnad om ett barn under femton år och utan beaktansvärda skäl skiljer barnet från den andra vårdnadshavaren. Bestämmelsen tillämpas dock restriktivt. Det är svårt för mig att uttala mig om pappan kan ha begått egenmäktighet med barn i det här fallet. Det jag däremot kan säga är att han inte i det här första skedet kommer att dömas för någonting, det krävs att åtal väcks och att en separat rättegång inleds angående detta. Han kan alltså inte i rättegången om verkställande av dom dömas för egenmäktighet med barn.

    Målet som du nämner i din fråga rör verkställande av dom. För den typen av mål gäller vanliga tvistemålsregler som innebär att den part som förlorar målet ersätter den vinnande parten för dennes rättegångskostnader. Vad gäller domens avkunnande så sker detta antingen direkt i anslutning med huvudförhandlingen eller inom två veckor från huvudförhandlingen.

    Pappan kan inte förlora vårdnaden i det här skedet, det krävs att mamman väcker en ny talan i tingsrätt om ensam vårdnad för att domstolen ska kunna döma i den frågan. Om så sker kommer domstolen att beakta vad som är till barnens bästa. Om pappan upprepade gånger bryter mot umgängesschemat eller kvarhåller barnen eller på annat sätt inte samarbetar kan detta tala mot att han ska få ha kvar den gemensamma vårdnaden om barnen.

    Jag hoppas att du fick svar på dina frågor! Har du ytterligare frågor är du såklart varmt välkommen att höra av dig igen. Vill du ha ytterligare hjälp från en kvalificerad jurist kan du boka en tid här.

    Vänligen,

    Emma Andersson

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia

    Fråga Juristen är en tjänst där du kan ställa juridiska frågor gratis. Frågorna besvaras av studenter från Familjens Jurists studentnätverk. Rådgivningen utförs efter bästa förmåga och Familjens Jurist ansvarar inte för ett visst resultat som kan uppkomma på grund av att du använder resultatet eller givna råd från Fråga Juristen i något sammanhang. Läs mer om Fråga Juristen här.

    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden