Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Vad ska tas med i en sambodelning?

    Är sambo sedan 30 år och är på väg att separera. Vill höra med er hur vi ska tänka och räkna när det gäller bodelning för våra två bostäder.
    Villa - äger 50% var
    Pris på köpekontraktet 6 345 000 kr. Besiktningsmannen slog ner på vissa saker så vi förhandlade ner priset och betala 6 200 000 kr.
    Marknadsvärdet ca 9 miljoner
    Lån för huset 2,6 miljoner vilket inkluderar lån för utbyggnaden av attefallshuset 200 000 kr, se nedan.

    Utgifter:
    Förbättrings-/Renoveringskostnader 181 117 kr innan ROT, 111 992 kr efter ROT
    Attefallshus 341 200 kr innan ROT,
    Badrumsrenovering 62 178 kr innan ROT, 50 688 kr efter ROT
    Tomtarbete med beskära och fälla träd 18 188 kr, 10 188 kr efter ROT. Klart om detta typ av arbete ingår i beräkningen eller inte?

    Jag har betalat ca 500 000 kr ur egen ficka för b.la attefallshuset , ca 135 000 kr, men även för kostnader i tidigare gemensam bostad (50% var) som ännu inte är justerade. Hur ska detta hanteras? Hur ska kostnaden dras av?

    Ska kostnad för pantbrev och lagfart tas med vid bodelning?

    Utöver villan äger vi en bostadsrätt, 50% var.
    Marknadsvärde ca 4.5 miljoner
    Inköp 3,9 milj
    Lån 3,1 milj
    Inga renoverings-/förbättringsarbeten är gjorda

    Andra kostnader förutom bohag (möbler etc.) och bilar som vi ska beakta vid bodelning?

    Rådgivarens svar

    2021-01-23

    Svar

    Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer jag redogöra för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

    Bodelning

    För bodelning mellan sambor gäller sambolagen. I bodelningen ska endast samboegendom ingå, dvs. sambornas gemensamma bostad och bohag, 8 § sambolagen. Gemensamt för både bostad och bohag är att egendomen ska vara förvärvad för gemensamt bruk för att utgöra samboegendom, 3 § sambolagen. Sådant som förvärvats för eget bruk ingår alltså inte i bodelningen.

    För att en bostad ska utgöra sambornas gemensamma bostad krävs att bostaden utgör sambornas gemensamma hem och att den innehas huvudsakligen för detta ändamål, 5 § sambolagen. Det är alltså sambornas permanentbostad som avses. Av den anledningen anses ett sambopar i det flesta fall enbart ha en gemensam bostad, även om man äger flera. Inget i lagen utesluter dock möjligheten att ha mer en än gemensam bostad, men det är då samborna som måste bevisa att kraven är uppfyllda för samtliga bostäder.

    Med sambornas gemensamma bohag avses möbler, hushållsmaskiner och annat inre lösöre som är avsett för det gemensamma hemmet, 6 § sambolagen. Formuleringen ”inre lösöre” innebär att annan gemensam egendom som bilar, båtar och dyl. inte ska ingå i bodelningen.

    Viktiga tidpunkter

    Enligt 8 § sambolagen ska bodelningen göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dagen då samboförhållandet upphörde. Det innebär att det är de tillgångar som finns i boet vid denna tidpunkt som ska ingå i bodelningen. Egendom som sålts innan den tidpunkt och egendom som köpts in efter denna tidpunkt ska alltså inte ingå i bodelningen.

    Tidpunkten för värderingen av tillgångarna är inte stadgad i lag. Enligt praxis gäller tidpunkten ”då boet är utrett” som värderingstidpunkt, alltså när bouppteckningen är klar. Som huvudregel används marknadsvärdet. För vissa tillgångar kan dock bruksvärdet användas istället, dvs. värdet för ägarna och som bestäms ungefär utifrån hur väl egendomen uppfyller ägarens behov (istället för det pris man kan få för egendomen om man bjöd ut den till försäljning). Bruksvärde brukar framförallt användas för bohag, eftersom den sambo som inte behåller bohaget kommer att vara tvungen att köpa nytt. Bruksvärdet ger då en mer rättvis kompensation än det ofta låga marknadsvärdet på begagnat bohag.

    Skuldavräkning

    Vid beräkningen av sambornas andelar i samboegendomen ska från vad en sambo äger dras av så mycket att det täcker dennes skulder, 13 § sambolagen. Det är enbart skulder som är hänförliga till samboegendomen som får dras av. De tidpunkter som gäller för tillgångar ovan gäller även för skulder. Det är alltså enbart befintliga skulder som ska tas med. Skulder som är hänförliga till samboegendom, men som har betalats av, räknas inte in.

    Detta är det enda som får dras av innan en likadelning görs. Bodelningen är alltså en delning av värdet av tillgångarna, inte vinsten. Några avdrag för inköpspris eller förbättringskostnader görs inte. Med andra ord får skulder dras av, men inte utgifter.

    För gemensamma skulder finns inte någon lagstadgad fördelning. Den allmänna uppfattningen är dock att så mycket av skulden som belöper på vardera sambon ska tas upp till avräkning hos denne. Om ansvaret är 50/50 så ska alltså hälften av skulden tas upp till avräkning hos vardera sambon.

    Rekommendation

    De tillgångar som ska tas med är alltså den gemensamma bostaden och det gemensamma bohaget. Om både villan och bostadsrätten ska tas med beror som jag beskrivit ovan på om båda kan anses vara gemensam bostad. Bilen utgör varken bostad eller bohag och ska inte vara med i bodelningen.

    Vad gäller vad som ska dras av är det som jag beskrivit enbart befintliga skulder. Lån för villa och bostadsrätt är sådana skulder. Om det är så att en av bostäderna inte uppfyller kraven för gemensam bostad (och därmed inte är med i bodelningen) får dock inte heller lånet för den bostaden dras av. Övriga kostnader som du anger ska inte heller dras av, eftersom de inte utgör befintliga skulder.

    Vill ni upprätta bodelningsavtal själva kan jag rekommendera att använda er av denna online-mall. Vill ni istället ha vidare hjälp av en jurist kan jag rekommendera er att vända er till Familjens jurists experter på bodelning.

    Hoppas du fick svar på din fråga!

    Tobias Bengtsson
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden