Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Skuldsatt av exsambo

    Hej! Jag separerade för ett tag sen men äger ett hus ihop med min fd sambo. Vi äger alltså hälften var. Överenskommelsen oss emellan var att han skulle bo kvar i huset medans jag flyttade ut. För några dagar sedan fick jag ett brev från kronofogden om att vårt bolån blivit uppsagt av banken. Han har alltså inte skött betalningarna av huset. Han har även inte betalat elen (som står på mig) samt bredbandet, som också står på mig. Har i två veckors tid försökt få tag på min fd sambo men han vägrar att samarbeta i detta. Hur ska jag gå tillväga? Jag vill sälja huset så fort som möjligt innan kronofogden gör det åt oss. Kan jag få till en tvångsförsäljning? Hur fungerar det för mig om skulden går till utmätning? Tack för snabbt svar! Mvh

    Rådgivarens svar

    2017-07-28

    Hej och stort tack för att du valt att vända dig till oss på Fråga Juristen med din fråga. Jag beklagar verkligen den situation du hamnat i och ska nedan försöka redogöra för vad som gäller. Som jag förstår de omständigheter du angett så tycks du och din exsambo äga ert hus med samäganderätt och att lånet står på er båda. Jag kommer därför att besvara din fråga med utgångspunkt i vad som gäller vid samägd egendom, vem som ansvarar för skulderna, samt vad konsekvensen blir om skulden för huset utmäts.

    Samägd egendom
    Regler som samägande återfinns i lagen (1904:48 s.1) om samäganderätt (SÄgL). Av 1 § SÄgL framgår det att samägande uppstår om två eller flera äger något tillsammans, samt att ägandet som huvudregel utgör lika stora andelar för ägarna om inte annat kan visas. Detta innebär att du och din exsambo äger hälften var. Vidare i 2 § SÄgL stadgas det att alla samägare måste samtycka till förfogande över egendomen i dess helhet eller avseende en åtgärd som rör egendomens förvaltning, med vissa undantag för brådskande åtgärder som inte är tillämpliga i ert fall. Detta innebär att du och din exsambo måste fatta besluten kring ert gemensamma hus tillsammans. Om han således vägrar samarbeta har du inte rätt att själv vidta några åtgärder beträffande huset.

    Det finns dock regler som ändå kan medföra en rätt att sälja gemensam egendom. Det bör dock noteras att vissa regler i SÄgL är dispositiva, vilket innebär att delägarna till egendom kan välja att avtala bort att vissa regler enligt lagen inte ska gälla för delägarna. En sådan regel som kan avtalas bort är bland annat 6 § SÄgL och som handlar om rätten att påkalla offentlig auktion. Jag utgår, vid besvarandet av din fråga, ifrån att du och din exsambo inte skrivit något samäganderättsavtal där ni avtalat bort de dispositiva reglerna i SÄgL, eftersom det inte framgår av de uppgifter du angett i din frågeställning. Därav utgår jag ifrån att lagen också kan tillämpas i sin helhet.

    I 6 § SÄgL finns alltså en dispositiv regel som stadgar att en delägare till samägd egendom har rätt att vända sig till tingsrätten och ansöka om att egendomen ska säljas på offentlig auktion ifall samägarna inte gemensamt kommer överens om att fastigheten ska säljas. Tingsrätten kan då förordna om att ett sådant utbjudande ska ske och ska då utse en god man som ska ta hand om auktionen och fördela pengarna mellan delägarna efter en försäljning (8 § SÄgL). Detta innebär alltså att du kan vända dig till tingsrätten om du vill sälja fastigheten utan att din exsambo vill samarbeta till det. För att din exsambo ska kunna förhindra att en sådan försäljning sker behöver han ge synnerliga skäl för att medges anstånd med att en offentlig auktion förordnas. Det betyder att han måste ge starka skäl och bevis emot försäljningen och om han kan ge sådana skäl så skjuts bara förordnandet upp och du kan således ansöka om att fastigheten åter ska säljas på offentlig auktion vid ett senare tillfälle. Du eller din exsambo kan också begära att huset bara får säljas om det överstiger ett visst, av tingsrätten angivet pris, vilket framgår av 9 § SÄgL.

    Vem ansvarar för skulderna?
    Om ni har ett gemensamt lån på huset har ni också ett solidariskt betalningsansvar gentemot banken, vilket framgår av 2 § i lagen (1936:81) om skuldebrev (SkbrL) . Det innebär att även om du flyttat ut så är du lika ansvarig som din exsambo för att lånet betalas även om ni kommit överens om något annat. Om du och din sambo kommit överens om att han exempelvis ska betala lånet själv under tiden han bor där ensam gäller inte er överenskommelse gentemot banken. Detta framgår indirekt av 1 § SkbrL och beror på att den som lånat pengar inte själv kan avtala om att betalningsansvaret för skulden ska övergå på någon annan utan bankens godkännande (eller annans godkännande som den skuldsatte är skyldig att betala). Om du och din exsambo står på lånet tillsammans har ni alltså inte rätt att, med bindande verkan mot banken, komma överens om att bara han ska betala av på lånet. Om avbetalningarna missköts i ett sådant läge så drabbar det även dig som medlåntagare.

    Gällande de obetalda räkningarna för elen och bredbandet gäller detsamma som ovan. Du som står på elen och bredbandet kan inte komma överens med din exsambo om att han ska ta över betalningsansvaret utan ett godkännande från bolagen som levererar tjänsterna. Självklart kan ni själva bestämma att betalning ska ske av din exsambo men er överenskommelse gäller inte gentemot bolagen. Det innebär att eftersom du ensam står som beställare av tjänsterna så är det tyvärr du som blir skuldsatt. Skulderna kan inte heller räknas av som hänförliga till samborelationen ifall ni fortfarande skulle kunna påkalla en bodelning enlig sambolagen (2003:376), eftersom de uppkommit efter ert samboförhållande upphört.

    Utmätning
    Gällande din fråga om vad som händer om skulderna går till utmätning får vi istället vända oss till utsökningsbalken (1981:774). Lagen är väldigt omfattande och jag kommer därför kortfattat beskriva hur en utmätning går till.

    Att en utmätning sker beror på att Kronofogdemyndigheten har beslutat att egendom som du (och din exsambo) äger ska säljas och att influtna medel ska användas för att betala din skuld. Kronofogdemyndigheten ska vid en utmätning försöka utmäta sådant som är till minst skada för dig, men får även utmäta dyrare saker än skulden och de omkostnader som är hänförliga till utmätningen om det är skäligt. Kronofogdemyndigheten inleder verkställandet av utmätningen genom att utreda vilka tillgångar du har och utmäter sådan egendom som kan tänkas reglera skulden efter en försäljning har skett. Därefter säljer myndigheten egendomen och använder pengarna för att betala av skulden. De pengar som blir över efter att skulden betalats får du behålla.

    Sammanfattning och rekommendation
    Det bästa möjliga vore om du och din exsambo kunde samarbeta för att få till en försäljning innan dess att Kronofogdemyndigheten utmäter fastigheten eftersom ni förmodligen kan få mer betalt för egendomen på egen hand. Om ni absolut inte kan samarbeta i detta så har du en möjlighet att vända dig till tingsrätten och begära att fastigheten ska säljas på offentlig auktion i enlighet med 6 § SÄgL. Står emellertid utmätning för dörren kanske du inte hinner göra en sådan ansökan, eller i vart fall få den beviljad i tid, och om fastigheten då utmäts så får du inte sälja den själv.

    Om utmätning sker i ert fall är det sannolikt att det är er gemensamma fastighet som kommer att utmätas för att reglera skulden till banken. En försäljning av en utmätt fastighet sker som huvudregel genom offentlig auktion, men kan även säljas privat om det kan antas vara mer gynnsamt för alla parter, exempelvis om man kan räkna med att få mer betalt från en privat försäljning. Efter att försäljning skett kommer skulden till banken regleras med pengarna som flutit in och blir det pengar över efter att banken och Kronofogdemyndigheten fått betalt så får du och din exsambo dela på det som blir över.

    Angående skulderna för elen och bredbandet kan även dessa komma att utmätas för din räkning, om inte du själv betalar dessa. För att utmätning ska kunna ske behöver bolagen som tillhandahåller tjänsterna eller inkassobolagen som övertagit skulderna ansöka om en exekutionstitel hos Kronofogdemyndigheten. Jag har tidigare utgått från att banken redan har en exekutionstitel eftersom du fått brev från Kronofogdemyndigheten angående lånet. Om de redan gjort det kan skulderna utmätas direkt och då möjligen från din andel av influtna medel från försäljningen av fastigheten. Om bolagen inte ansökt om någon exekutionstitel ännu rekommenderar jag dig att betala skulderna så snart som möjligt för att slippa dubbel utmätning.

    För att undvika en liknande situation i framtiden rekommenderar jag att du och din framtida partner ordnar upp era ekonomiska mellanhavanden direkt vid en eventuell separation eftersom det är väldigt olycksamt för den drabbade parten när en situation som denna uppstår.

    Vill du har mer kvalificerad juridisk rådgivning i ditt ärende rekommenderar jag dig varmt att vända dig till våra duktiga jurister på Familjens Jurist. Önskar du boka tid kan du göra det på ett kontor nära dig genom att klicka HÄR.


    Jag hoppas du fick svar på din fråga.

    Med vänliga hälsningar,
    Sara

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden