Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Skuldavräkning enligt sambolagen

    Hej. Jag har en sambo och 5 barn. Jag vart vilseledd /lurad av min sambo som sa att hon pratat med en läkare och han sa att hon absolut inte kunde få fler barn. Vi hade då 4 barn vilket var lagom. 201X fick jag veta att sambon var gravid och att hon vägrade göra abort. I juni föddes dottern. Jag fick då problem ekonomiskt tack vare att sambon inte kunde betala några räkningar på grund av sin dåliga föräldrapenning (6000 i månaden) hon sa att hon ville vara hemma länge! Jag fick försöka lösa ekonomin med dåliga lån och smslån. Jag hamnade hos kronofogdemyndigheten 20XX på grund av detta. Vi äger ett hus värderat till 420000. Skulden hos fogden var som mest 267000 kr, den är nu ca 150000 som jag betalat. Om vi skulle separera hur blir det med skulderna? Hon kräver att få halva huset. Vi har lån på 345000 kr ungefär. Mvh

    Rådgivarens svar

    2017-10-14

    Hej och stort tack för att du valt att vända dig till oss på Fråga Juristen med din fråga. Inledningsvis vill jag beklaga den ekonomiska situation du hamnat i och jag ska nedan försöka utreda vad som gäller i just ditt fall.

    Separation och bodelning vid samboskap
    Regler om samboskap finner du i sambolagen (SamboL). Ett samboförhållande upphör bland annat när samborna flyttar isär, i enlighet med 2 § st. 1 p. 2 SamboL. När ett samboförhållande upphör kan någon av samborna, enligt 8 § SamboL, begära att en bodelning ska ske. Den egendom som ska ingå vid en begärd bodelning är samboegendom, dvs. den egendom som utgörs av sambornas gemensamma bostad och bohag (möbler och annat husgeråd) om egendomen förvärvats för gemensamt bruk, vilket framgår av 3 § SamboL.

    Vid en bodelning ska först sambornas andelar i samboegendomen beräknas, enligt 12 § SamboL. I praktiken innebär det att samboegendom som införskaffats för gemensamt bruk tillhör den sambon som köpt egendomen och som den sambon får förfoga över ända fram till en eventuellt förestående bodelning. Det innebär alltså att all samboegendom som du äger ska tas upp i din andel och detsamma gäller för din sambo och den samboegendom hon äger.

    Av 13 § st. 1 SamboL framgår det att en sambo ska få avräkna sina skulder mot den samboegendom som skulderna är hänförliga till. I ert fall är huslånet en sådan klar skuld som får avräknas mot husets värde, med eventuella tillägg för skatter och mäklararvode, innan värdet delas. Har ni dessutom t. ex. köpt möbler på kredit eller tagit annat lån för ändamålet så får en sådan skuld räknas av mot egendomen. Det ankommer dock på den sambon som påstår att en skuld är kopplad till viss egendom att visa det.

    Det finns dock ett undantag till den ovannämnda huvudregeln vid skuldavräkning i 13 § st. 2 SamboL. Om en sambo har skulder som inte är hänförliga till samboegendomen så ska skulderna i första hand räknas av mot den sambons enskilda egendom. Om du således tagit lån för er gemensamma konsumtion så är oftast sådana lån inte kopplade till någon särskild egendom och får alltså inte avräknas mot samboegendomen, utan ska avräknas mot den skuldsatte sambons enskilda egendom (ex. bil eller dylikt). Om skulderna inte kan täckas av sambons enskilda egendom så får skulderna täckas av den sambons andel i samboegendomen. Din sambo skulle dock kunna begära att skuldavräkningen ska jämkas till viss del enligt 15 § SamboL. Eftersom dina skulder emellertid är hänförlig till er gemensamma konsumtion med anledning av hennes föräldraledighet så bör hon inte ha någon framgång med en begäran om jämkning eftersom hon själv haft nytta av pengarna. Sedan skulderna täckts så ska samboegendomen fördelas lika mellan samborna, enligt 14 § SamboL. För att försöka förklara förhållandet ovan görs det enklast genom ett exempel:

    Exempel
    Samborna A och B har separerat. A äger samboegendom till ett värde av 60 000 kr, enskild egendom till ett värde av 80 000 kr och har konsumtionsskulder till ett värde av 150 000 kr. B har samboegendom till ett värde av 40 000 kr, enskild egendom till ett värde av 50 000 kr och inga skulder.

    Sambo A får i första hand räkna av sina skulder mot den enskilda egendomen (80 000 – 150 000 = - 70 000). Av skulden återstår alltså 70 000 kr. A får därefter räkna av resterande skuld mot sin egen andel av samboegendomen (60 000 – 70 000 = - 10 000). Eftersom A fortfarande inte lyckats täcka sina skulder om 10 000 kr och varken har enskild egendom eller samboegendom att täcka skulderna med så går sambo A in med 0 kr i samboegendom. Sambo B ansvarar alltså i teorin inte för A:s skulder, men bodelningsresultatet kommer ändå att drabba sambo B negativt.

    Om inte sambo A haft skulder så skulle samboegendomen fördelas enligt följande:
    A 60 000 kr + B 40 000 kr = 100 000 kr
    100 000 kr / 2 = 50 000 kr

    A = 50 000 kr (får lämna över egendom till B, till ett värde av 10 000 kr)
    B = 50 000 kr (mottar egendom till ett värde av 10 000 kr)

    Eftersom sambo A, i exemplet, emellertid har skulder som överstiger sambons tillgångar fördelas samboegendomen enligt följande:
    A 0 kr + B 40 000 kr = 40 000 kr
    40 000 kr / 2 = 20 000 kr
    A = 20 000 kr (får egendom av sambo B)
    B = 20 000 kr (lämnar över egendom till sambo A)

    Efter att andelarna beräknats så ska sambornas egendom fördelas (16 § SamboL). Den sambo som bäst behöver bostaden eller bohaget har rätt att få egendomen med avräkning mot sin andel. Om en sambo exempelvis skulle behöva överta bostaden, men inte kan avräkna denna mot sin egendom, ska sambon istället betala mellanskillnaden i pengar enligt 17 § SamboL. Det innebär alltså att det kan vara så att din sambo bäst behöver ert hus och således får bo kvar. En förutsättning är dock att hon ersätter din andel med antingen samboegendom, enskild egendom eller pengar. Hon kan dock få vänta med betalningen om hon kan ställa säkerhet för att betalning kommer ske.

    Sammanfattning och rekommendation
    Som svar på din fråga så ansvarar din sambo inte för de skulder du har hos Kronofogdemyndigheten, även som skulderna är ett resultat av er gemensamma konsumtion. Om skulderna kan kopplas till samboegendom får du räkna av dem vid bodelningen – detta gäller främst huslånet om 345 000 kr som får räknas av på husets värde om 420 000 kr. Om någon del av dina andra skulder kan hänföras till någon samboegendom så får du räkna av skulden direkt mot den egendomen. Du måste dock bevisa att skulden är hänförlig till samboegendomen. Den övriga delen av skulden ska du i första hand räkna av mot din enskilda egendom, t.ex. om du har en bil eller någon annan egendom som inte är samboegendom. När du gjort detta, eller om du saknar enskild egendom, så får du räkna av resterande skuld mot din andel av samboegendomen eftersom du inte kan täcka skulderna på något annat sätt. Om du ändå inte lyckas täcka skulderna så är det skulder som står kvar hos dig. Din sambo har alltså ingen skyldighet att betala dig för dessa.

    Trots det faktum att din sambo säger att hon kräver halva huset kan det vara så att hon kan få behålla hela huset, även om det är hon som skulle behöva ge dig egendom. Det avgörande är att hon bäst skulle behöva huset. Hon är då skyldig att betala din andel med pengar eller annan egendom. Annars är det andelen i samboegendomen som avgör vem som har rätt till vad vid en bodelning.

    Jag beklagar om framställningen känns tung, men din fråga är komplex och det kan finnas flera aspekter att beakta. Vill du ha ytterligare rådgivning rekommenderar jag dig därför att vända dig till en jurist. Önskar du boka tid kan du göra det hos våra duktiga jurister på Familjens Jurist genom via webbaserade bokningsformulär som du hittar HÄR.

     

    Jag hoppas du fick svar på din fråga och önskar dig all lycka till i ditt fortsatta ärende.

    Med vänliga hälsningar,
    Sara

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden