Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Medlåntagare på exmans lån

    Genomförde en skilsmässa där jag lämnade allt. Huset och lösöret fick mannen behålla. Vi skrev papper på detta och vittnen skrev under.
    Vi har ett lån som vi båda står på som ägare, dock är jag bara med som medlåntagare på lånet då min dåvarande man inte fick låna pengarna på egen hand. Han använde pengarna till att lösa sina krediter och samla ihop sina små lån. Jag står fortfarande med på lånet då han inte vill lösa det.
    Jag har nu svårigheter att ta eget bolån då jag står med på hans lån och han vill inte svara på om han tänker lösa lånet eller ej.
    Jag undrar därför om det finns något jag kan göra i efterhand. Huset jag lämnade när vi separerade är värderar till ca 1800000. Lånet jag står med på är ett blancolån som nu ligger på 279 500 kr.
    Finns det något sätt att antingen få hälften av det jag egentligen hade rätt till vid skilsmässan eller på något sätt tvinga honom att lösa mig från lånet?

    Rådgivarens svar

    2017-07-18

    Hej!

    Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen för din fråga. Nedan ska jag redogöra för vad som gäller i din situation utifrån de förutsättningar du givit.

    Vad innebär det att vara medlåntagare?
    Innebörden av att ha en gemensam skuld är att borgenären (banken) som har en fordran på flera gäldenärer (dig och din exman) kan rikta sitt betalningskrav för hela skulden mot vem som helst av er. Du och din exman är alltså solidariskt betalningsansvariga för fordran. Om någon av er betalar av hela skulden har den som betalat en regressrätt mot den andra parten. Det innebär att denne kan återkräva den andel av skulden som den andre är skyldig att betala, se 2 § skuldebrevslagen. Det är därför av stor vikt för dig att skulden regleras. 

    Bodelningsavtal
    Bodelning ska göras då äktenskap löses upp vid äktenskapsskillnad om det finns giftorättsgods mellan makarna som ska delas upp. Värdet av vad som återstår efter det att avdrag för skulderna gjorts ska delas lika mellan makarna, se 10 kap. 1 § och 11 kap. 3 § äktenskapsbalken. Ett bodelningsavtal ska vara skriftligt och blir inte bindande förrän det är undertecknat av båda parterna, se 9 kap. 5 § äktenskapsbalken. Makarna är fria att själva råda över innehållet i avtalet och det är vanligt att makarna översiktligt sammanfattar uppdelningen av de aktuella tillhörigheterna.

    Jag tolkar det som att ni har upprättat ett bodelningsavtal som undertecknats av er båda. Först och främst blir frågan om ni i bodelningsavtalet reglerat att din exman ska övertra lånet? Är svaret ja har du en rättslig grund som kräver att han övertar det. Det är för dig inte av betydelse att banken inte godkänner att han övertar lånet eller om han saknar kapital på sparkonto, utan skulden ska lösas enligt avtalet. Dessutom framgår det av frågan att han äger ett hus, så kapital verkar finnas även om det just nu är låst i bostaden. Övertar han inte lånet finns det två alternativ för dig. Du har möjlighet att ansöka om ett betalningsföreläggande hos Kronofogden, läs mer om det här. Eller så kan du lämna in en stämningsansökan till tingsrätten, det kan du läsa mer om här.

    Ogiltigt bodelningsavtal
    Har ni inte avtalat om att krediten ska lösas kan bodelningsavtalet eventuellt anses vara oskäligt. När ett bodelningsavtal är oskäligt ska det tas upp till prövning genom analog tillämpning av 36 § avtalslagen. En avtalsrättslig princip är att avtal ska hållas (pacta sunt servanda), men avtalsrätten präglas också av att parternas prestationer ska vara av jämlikt värde. Avtal kan bli oskäliga bl.a. pga. ändrade förhållanden som har stor inverkan på avtalet, pga. omständigheter vid avtalets ingående eller om bodelningsavtalet är oskäligt skevt fördelat (det behöver då vara uppenbart oskäligt). I ett rättsfall från Högsta domstolen bedömdes ett bodelningsavtal vara oskäligt med hänsyn till avtalets innehåll. Ena maken fördelades en betydligt större del av makarnas giftorättsgods och det förelåg inte något förhållande i målet som talade för att makan skulle godta en sådan bodelning, se mer i NJA 1982 s. 230.

    En ytterligare ogiltighetsgrund är ogiltighet pga. svek, se 30 § avtalslagen. Då måste din exman avsiktligen vilselett dig.

    Utifrån frågan saknar jag möjlighet att avgöra vilken ogiltighetsgrund som eventuellt skulle kunna bli aktuell samt om rekvisiten uppfylls i ditt fall och jag redogör därför inte närmare kring detta. Observera att dessa bestämmelser torde tillämpas restriktivt.

    Sammanfattningsvis
    Har ni i bodelningsavtalet kommit överens om att din exman ska överta lånet, ska han göra det. Om han inte går med på det kan du vända dig till Kronofogden alternativt lämna in en stämningsansökan till tingsrätten. Har lånet inte reglerats i bodelningsavtalet kan du eventuellt yrka på att bodelningsavtalet är ogiltigt. Hur dina chanser ser ut för att lyckas med det är mycket svårt för mig att uttala mig om, du är dock välkommen att skicka in ytterligare frågor alternativt boka tid med någon av våra familjejurister på ett kontor när dig, det kan du göra här

    Lycka till! 

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden