Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Makes bortgång under pågående äktenskapsskillnad

    Vad händer om ett dödsfall inträffar under pågående skilsmässa?
    Min moster skickade in skilsmässoansökan på en måndag, den registrerades på onsdagen hos tingsrätten dock saknades förstasidan av ansökan (som då tingsrätten informerade parterna om) förstasidan skickades in och inkom till tingsrätten på fredagen. Avgiften var betald. På fredagen hittades min moster död. Dock oklart fortfarande när hon dog kan vara allt imellan ons kväll-fredag. Vem står som närmast anhörig? Hennes barn eller mannen hon skulle skiljas ifrån?

    Rådgivarens svar

    2017-10-31

    Hej och stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med dig frågeställning. Nedan följer en redogörelse baserad på den situation du har beskrivit.

    Inledningsvis vill jag beklaga sorgen över din mosters bortgång. De regler som aktualiseras i samband med den uppkomna situationen återfinns i äktenskapsbalken (ÄktB) samt i ärvdabalken (ÄB).

    För det fall att en make avlider när ett mål om äktenskapsskillnad pågår, ska de regler som avser bodelning med anledning av äktenskapsskillnad tillämpas, 9 kap. 11 § ÄktB. Detta innebär alltså att bodelningen i sådant fall kommer att göras med utgångspunkt i de regler som tillämpas i samband med bodelning på grund av att ett par skiljer sig. För att avgöra om en äktenskapsskillnad pågår aktualiseras 9 kap. 12 § ÄktB, som säger att en äktenskapsskillnad anses pågå från tiden då talan väcks, till dess att domen på äktenskapsskillnad vinner laga kraft.

    Var talan väckt?
    Talan om äktenskapsskillnad ska alltså anses väckt när ansökan har inkommit till tingsrätten, vilket den gjorde på onsdagen. I samband med att ansökan inkom till tingsrätten informerade rätten parterna om att ansökans förstasida saknades och att denna därmed skulle kompletteras. Med anledning av att tingsrätten inte fattade ett avvisningsbeslut utan istället begärde in en komplettering, är min uppfattning att ansökan ska anses ha inkommit till tingsrätten och därmed väckts på onsdagen, med följd att äktenskapsskillnaden ska anses vara pågående i enlighet med 9 kap. 12 § ÄktB.

    Bodelning med anledning av äktenskapsskillnad
    Eftersom din mosters bortgång därmed inträffade under pågående äktenskapsskillnad, kommer bodelningen att göras i enlighet med reglerna om bodelning vid äktenskapsskillnad. Din moster och hennes före detta makes egendom ska fördelas mellan dem genom bodelning i enlighet med 9 kap. 1 § ÄktB. Bodelningen ska göras med utgångspunkt i egendomsförhållandena den dag då talan om äktenskapsskillnad väcktes, vilket därmed var på onsdagen, 9 kap 2 § ÄktB. I bodelningen ska makarnas giftorättsgods ingå, 10 kap. 1 § ÄktB. Med giftorättsgods avses egendom som inte är enskild egendom, 7 kap. 1 § ÄktB. I 7 kap. 2 ÄktB konkretiseras vad som utgör enskild egendom, nämligen:

    1. egendom som till följd av äktenskapsförord är enskild,
    2. egendom som en make har fått i gåva av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,
    3. egendom som en make har erhållit genom testamente med det villkoret att den skall vara mottagarens enskilda,
    4. egendom som en make har ärvt och som enligt testamente av arvlåtaren skall vara mottagarens enskilda,
    5. egendom som en make erhållit genom förmånstagarförordnande vid livförsäk- ring, olycksfallsförsäkring, sjukförsäkring eller pensionssparande enligt lagen (1993:931) om individuellt pensionssparande som tecknats av någon annan än den andra maken med det villkoret att egendomen skall vara mottagarens enskilda,
    6. vad som har trätt i stället för egendom som avses i 1--5, om inte annat har föreskrivits genom den rättshandling på grund av vilken egendomen är enskild.

    Efter genomförd bodelning, kommer din mosters före detta make att ha sin andel, vilket består av eventuell enskild egendom samt halva värdet av giftorättsgodset, och din mosters kvarlåtenskap kommer att utgöras av hennes eventuella enskilda egendom samt andra halvan av giftorättsgodset. Huvudregeln är att din mosters kvarlåtenskap härvid skulle ha tillfallit hennes efterlevande make och att hennes barn sedan skulle ha rätt till efterarv i enlighet med 3 kap. 1, 2 och 9 §§ ÄB. Med anledning av vad jag ovan har konstaterat, gäller dessa regler däremot inte för det fall att ena makan avlider under pågående äktenskapsskillnad, 3 kap. 10 § ÄB. Följden av detta blir att din mosters före detta man inte kommer att ärva din mosters kvarlåtenskap, utan att denna istället kommer att tillfalla hennes arvingar i enlighet med de vanliga arvsreglerna eller i enlighet med ett eventuellt testamente. Av de förutsättningar du beskrivit i frågan framgår att din moster hade barn vilka därmed är hennes närmsta arvingar som utgör första arvsklassen.

    Är före detta maken närmast anhörig?
    Om talan om äktenskapsskillnad är väckt vid dödsfallet, faller maken bort som arvinge. Däremot är han fortfarande dödsbodelägare på grund av bodelningsrätt, vilket innebär att han fortfarande ska involveras i bouppteckningen och arvskiftet. Angående frågan om vem som ”står som närmast anhörig”, tolkar jag denna som att du avser vem som är närmast anhörig vad gäller frågor om till exempel begravning, hantering av personliga tillhörigheter och så vidare. Eftersom det härvid var den avlidne som sände in (och kompletterade) ansökan om äktenskapsskillnad, skulle jag säga att din mosters före detta make är utesluten som närmast anhörig och att det istället är hennes barn som har företräde att till exempel bestämma om begravning och liknande. Det torde följa den avlidnes vilja, att inte maken skulle anses som närmast anhörig i den bemärkelsen.

    Sammanfattning
    Sammanfattningsvis ska konstateras att jag med anledning av vad du beskrivit i frågan har gjort bedömningen att talan om äktenskapsskillnad väcktes på onsdagen, vilket får till följd att det vid tiden för din mosters bortgång förelåg en pågående äktenskapsskillnad. Detta får till följd att bodelningen kommer att göras med anledning av äktenskapsskillnad, vilket därvid gör att maken faller bort som arvinge. Han kommer heller inte att ses som närmast anhörig, vilket istället hennes barn kommer att göra som därmed har företräde att sörja om begravning och dylikt.

    Jag hoppas att du känner dig nöjd med den redogörelse och rådgivning du har erhållit av mig, samt med vår juridiska rådgivningstjänst! Om du önskar någon ytterligare hjälp i ärendet råder jag dig att kontakta våra jurister på Familjens jurist, vilka du finner en hänvisning till HÄR.

    Bästa hälsningar,
    Erik Tyrbo

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden