Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Kompensation för ojämna ekonomiska förhållanden efter skilsmässa

    1. Om den ekonomiska standarden skiljer så mycket åt för barnen ifall de bor med pappan eller mamman efter en skilsmässa, finns det någon kompensation att kräva för den föräldern som tex aldrig kan ta med barnen på resor, får vända på varenda krona?
    2. Kan den part som blir utköpt från villan få kompensation för den budgivning som hade ägt rum ifall huset  hade sålts. Den parten måste ju också genomgå budgivning för nytt boende som den som bor kvar i huset slipper. Eller ingår det i mäklarens värdering,marknadsvärdet,  att huset kan gå upp ytterligare en miljon vid budgivning (som ju inte kommer att ske i vårt fall då min man bor kvar. Luddig fråga kanske.

    Rådgivarens svar

    2021-02-20

    Svar

    Hej, och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer jag redogöra för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

    Underhåll

    När föräldrar inte bor tillsammans kan i vissa fall den ena föräldern ha rätt till ekonomiskt stöd i form av underhåll från den andra föräldern. Underhåll kan som huvudregel endast aktualiseras om föräldrarna inte bor tillsammans och barnen bor varaktigt hos endast en av föräldrarna. Att barnen bor varaktigt hos endast ena föräldern avser endast just hur boendesituationen ser ut i praktiken. Det är alltså inte samma sak som ensam vårdnad.

    Vid växelvis boende är underhåll i princip uteslutet. Högsta domstolen har dock i ett fall (NJA 2013 s. 955) ansett underhållsskyldighet föreligga trots växelvis boende, då föräldrarnas inkomstskillnader var så stora att barnens levnadsstandard blev oskäligt ojämn.

    Enligt praxis anses barnen bo växelvis om fördelningen är åtminstone drygt 40 % hos ena och knappt 60 % hos andra. Om fördelningen är mer ojämn än så föreligger inte växelvis boende och underhållsskyldighet kan då bli aktuellt.

    Olika typer av underhåll

    Underhåll kan fastställas antingen enligt föräldrabalken 7 kap. (underhållsbidrag) eller enligt socialförsäkringsbalken 18 kap. (underhållsstöd). De två systemen är separata, men har vissa överlappningar.

    Underhållsbidrag fastställs genom avtal, vanligtvis med hjälp av en jurist, eller hos domstol. Underhållsstöd erhålls genom ansökan hos Försäkringskassan. Försäkringskassan betalar då ut beloppet till den berättigade föräldern och kräver sedan ut motsvarande belopp från den underhållsskyldige föräldern. Myndigheten agerar alltså som en slags mellanhand.

    Beloppen kan skilja sig beroende på vilket av systemen man räknar utifrån, där underhållsstödet är schabloniserat medan underhållsbidraget räknas ut genom en separat uträkning för varje fall som utgår från förälderns behov.

    Värdering vid bodelning

    Huvudregeln när egendom värderas i en bodelning är att marknadsvärdet ska användas. När det gäller bostäder görs den värderingen ofta av en mäklare. För bohag används istället ofta det s.k. bruksvärdet. Anledningen till det är att marknadsvärdet på begagnat bohag ofta är väldigt lågt. Bohaget har dock ett betydligt högre värde för parterna, och det är detta värde bruksvärdet ska spegla.

    Vanligt är att den som behåller bostaden också behåller bohaget, medan den andra behöver köpa nytt bohag. Det anses därför utgöra en mer rättvis kompensation att använda bruksvärdet för bohaget. För bostäder är dock situationen omvänd, dvs. bruksvärdet är generellt lägre än marknadsvärdet. Någon möjlighet att kompensera den part som inte behåller bostaden utöver marknadsvärdet finns därför inte.

    Marknadsvärdet ska spegla det belopp som egendomen kan inbringa om den bjuds ut till försäljning. I värdet bör alltså budgivningen också ingå. Att en viss köpare i ett enskilt fall kan vara beredd att betala mer än marknadsvärdet är en annan sak.

    Rekommendation

    Den situation du beskriver i din första fråga är just en sådan som systemen med underhållsbidrag och underhållsstöd är avsedda för. Huruvida det föreligger en faktisk rätt till underhåll i ditt fall beror på flertalet faktorer, och då främst boendesituationen.

    Jag skulle rekommendera dig att vända dig till Familjens jurists experter på vårdnad, boende och umgängesfrågor om du vill få en heltäckande bild av vad du har rätt till. Du kan även använda dig av Försäkringskassans beräkningsverktyg om du vill få ungefärlig blick av vilka belopp det handlar om.

    Vad gäller huset så ser jag ingen möjlighet att specifikt kompenseras för detta utöver marknadsvärdet.

    Hoppas du fick svar på din fråga! Om du har fler frågor är du välkommen att vända dig till oss igen.

    Tobias Bengtsson
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden