Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta isär, skilja sig & separera

    Bodelning när makar ej är överens

    Vad gäller vid skilsmässa, 2 små barn finns och bostaden är hyrd men bara den ena står på kontraktet. Konsumtionsskulder finns, vad gäller? Föräldrar ej överens.
    /Undrande mormor

    Rådgivarens svar

    2017-12-29

    Hej och stort tack för att du valt att vända dig till oss på Fråga Juristen med din fråga. Regler om makars egendomsförhållanden vid skilsmässa hittar du i äktenskapsbalken (ÄktB). Såsom jag uppfattar din fråga så undrar du vad som kommer att hända med hyresbostaden och konsumtionsskulderna vid äktenskapsskillnad då makarna inte är överens och det finns två barn i äktenskapet. Jag kommer utifrån dessa förutsättningar förklara vad som gäller vid egendoms- och skuldfördelning då ett äktenskap upphör.

    Bodelning mellan makar
    Av 9:1 ÄktB följer att makarnas egendom ska fördelas mellan dem genom bodelning när äktenskapet upplöses. Vidare framgår det av 10:1 ÄktB att det är makarnas giftorättsgods som ska ingå i bodelningen. I 7:1 ÄktB anges att giftorättsgods är den egendom som en make äger och som inte är enskild egendom enligt 7:2 ÄktB. Eftersom att det av de omständigheter du angett inte framgår om makarna har upprättat ett äktenskapsförord eller annars har enskild egendom så utgår jag därmed från att all egendom är giftorättsgods i min fortsatta utredning av din fråga.

    En hyresrätt kan, trots att den saknar ett reellt egendomsvärde, utgöra giftorättsgods och därmed komma att ingå i bodelningen. Detta gäller oavsett vem som står på kontraktet. Även makarnas övriga egendom ska ingå i bodelningen, såsom exempelvis möbler, bil och bankmedel men med undantag för personliga tillhörigheter av mindre värde (10:2 ÄktB). Makarna har rätt fördela sina tillgångar själva så länge de är överens. Är de emellertid inte överens så ska bodelningen ske enligt likadelningsprincipen, vilket innebär att makarnas egendom ska läggas samman, skulder ska räknas av och det resterande värdet, om det finns något, ska fördelas lika mellan dem (11:1-3 ÄktB). Om skulderna mot förmodan skulle vara högre än en makes tillgångar så kan dock inte värdet för vad som ska fördelas understiga 0 kr.

    Exempel:
    Makarna A och B ska skiljas. A äger giftorättsgods till ett värde av 20 000 kr, men har skulder som uppgår till 35 000 kr. B äger giftorättsgods till ett värde av 20 000 kr och har inga skulder.

    A = 20 000 kr (giftorättsgods) - 35 000 kr (skulder) = -15 000 kr = 0 kr
    B = 20 000 kr (giftorättsgods)

    0 kr + 20 000 kr = 20 000 kr

    20 000 kr / 2 = 10 000 kr vardera

    Make B ska efter en bodelning överlämna 10 000 kr i egendom eller pengar till make A. Skulden på 15 000 kr som återstår för make A får denne svara för ensam.

    Konsumtionsskulder
    De konsumtionsskulder du nämner ska alltså räknas av mot makarnas giftorättsgods. Om skulderna emellertid överstiger makens giftorättsgods så står den make som tagit lånet för det resterande ansvaret gentemot banken i enlighet med 1:3 ÄktB. Paragrafen anger nämligen att varje make råder över sin egna egendom och ansvarar för sina egna skulder.

    Övertaganderätt till bostad
    Gällande hyresbostaden så saknar den ett ekonomiskt värde eftersom att makarna inte äger bostaden. Det kan därför vara svårt att tillsätta bostaden ett ekonomiskt värde i en bodelning. Det finns dock en övertaganderätt i 11:8 ÄktB. Däri anges att den make som bäst behöver makarnas gemensamma bostad har rätt att få ta över denna från den make som äger eller står på kontraktet för bostaden. En förutsättning för att aktualisera övertaganderätten är emellertid att det ska vara skäligt med hänsyn till omständigheterna vid en helhetsbedömning. Sådana omständigheter kan exempelvis vara att den make som vill överta bostaden ska ha barnen boende hos sig eller att den make som står på kontraktet har bättre förutsättningar för att hitta en annan bostad. Huvudregeln är dock att den som står på kontraktet behåller bostaden om det inte finns skäl nog för ett övertagande av den andra maken.

    Barnens boende
    Om din fråga även omfattar barnens framtida boendesituation så står det mellan makarna i sin roll som föräldrar att komma överens om detta. Om föräldrarna har samarbetssvårigheter så kan de begära samarbetssamtal och även i svåra fall få boendesituationen prövad i domstol. Det vore dock för barnens bästa om föräldrarna kan samarbeta kring barnen och deras behov.

    Sammanfattning och rekommendation
    När ett äktenskap upphör görs som huvudregel en bodelning mellan makarna. Hur fördelningen görs är upp till makarna själva, men som huvudregel utgår man från att makarna ska fördela giftorättsgodset mellan sig enligt likadelningsprincipen. Om en makes skulder överstiger makens giftorättsgods får skulderna bara avräknas mot egendomen till 0 kr, vilket innebär att den skuldsatta maken får stå för resten av skulden även om skulden konsumerats av båda makarna. När det kommer till hyresbostaden så saknar den ett ekonomiskt värde och kan därför bli svår att tillsätta ett värde i bodelningen. Som huvudregel tillfaller bostaden i ett sådant läge den make som står på kontraktet. Den andra maken kan emellertid begära att få överta bostaden om förutsättningarna för övertaganderätten är uppfyllda. Hur den bedömningen skulle komma att göras kan jag tyvärr inte svara på eftersom jag vet för lite om de faktiska omständigheterna, samt att bedömningen görs utifrån varje enskilt fall.

    Om makarna skulle behöva vidare hjälp och råd kring skilsmässan och bodelningen så är de varmt välkomna att boka tid hos en av våra kunniga jurister på Familjens Jurist. Bokningen görs enklast via vårt webbaserade bokningsformulär som ni hittar HÄR.

    Jag hoppas du känner att du fått svar på din fråga. Ställ gärna en ny fråga om något känns oklart eller om du har några andra funderingar.

    Med vänliga hälsningar,
    Sara

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden