Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Flytta ihop & bli sambo

    Hyresöverlåtelse (samboförhållande)

    Hej!

    Jag och min sambo funderar på att flytta isär. Min undran är dels hur lagen ser på möjligheten att överlåta den flerrumsstudentlägenhet som vi flyttade in i gemensamt 2013 och dels hur den lagliga processen går till.

    Studentlägenheten står i enbart mitt namn. Min sambo är inte student och har inte varit folkbokförd på studentlägenheten. Vi har aldrig varit registrerade sambos. Inget samboavtal finns skrivet. Den enda skriftligt registrerade data om vårt samboende finns nog på hemförsäkringen i form av min sambos personnummer sedan inflytt. Vittnen på vårt samboende finns i form av vänner och familj.

    När jag läst om liknande fall har jag fått följande bild:
    - Hyresvärdens prövningsregler behöver nödvändigtvis inte gälla om min sambo får överta lägenheten (dvs. min sambo måste inte vara student vid övertagandet men behöver se till att bli det för att bli godkänd i kommande studieprövningar?)
    - Folkbokföring spelar ingen egentlig roll? (trots andra studenthyresvärdars krav på minimum folkbokföringstid?)
    - Avgörande verkar vara om bodelning görs och min sambo bedöms behöva bostaden mer än jag? Hur görs bedömningen? Av vem?

    Hyresvärden säger: min sambo ses troligen som inneboende då bara jag står på kontraktet och kriterierna skiljer för studentlägenheter.

    Så till funderingen om processen: Vilka vägar finns att gå? Kostnader? Om min sambo flyttar ut, jag byter till mig en mindre studentlgh direkt, kan min sambo i efterhand göra något?

    Mvh,

    Rådgivarens svar

    2018-04-09

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

    Efter att jag läst din fråga tolkar jag det som att du helt enkelt vill få svar på är vad din sambo har för möjlighet att överta hyresrätten, en studentlägenhet, efter samboförhållandets upphörande.

    Initialt börjar bedömningen i huruvida ni kan anses vara sambos eller inte, för att övertaganderätten ens ska vara aktuellt.

    Enligt 1§ sambolagen (samboL) så anses två personer vara sambos om man stadigvarande bor med varandra. I ert fall talar det mesta för att ni faktiskt varit samboende då det är vad ni själva anser men även att ni de facto bott med varandra sedan 2013. Alltså spelar det ingen roll om ni har något avtal eller inte, dessutom behöver inte samboskap någon registrering. Sambolagen är tillämpbart på er relation så fort man bedömer att ni stadigvarande bor med varandra i parförhållande.

    Som en parantes vill jag bara kommentera på det din hyresvärd sagt till dig om att din sambo ska anses vara en inneboende. Nej det kan hen inte anses vara eftersom att ni klart uppfyller definitionen på att vara samboende, ni behöver inte vara folkbokförda på samma adress, fast att det är en presumtion som starkt styrker en samboskap.

    I samboL stadgas vad som bedöms som sambos gemensamma bostad. I tredje punkten står det att en hyresrätt som ni eller en av er innehaft avsedd som gemensamt hem ska anses vara gemensam bostad. Detta är uppfyllt i ert fall. Ni flyttade in i studentlägenheten för att bo där tillsammans.

    Nu när ni ska flytta isär kan ni enligt 8§ samboL begära om att göra en bodelning. En bodelning är kort beskrivet att man delar på den gemensamma egendomen och bostaden med undantag för sådant som uteslutande används av den ena parten.

    I bodelningen kommer hyresrätten att falla på den som står på kontraktet, dvs. den personens andel. Efter att all egendom fördelats mellan er på andelar är det dags för fördelning på lott. Detta betyder att just i bostadsfrågan kan bostaden tillfalla den andra parten fast att bostaden är skriven på den andra parten. För detta krävs det dock att det är skäligt att den andra parten får bostaden på sin lott, se 16 § st 2 samboL.

    Synnerliga skäl är ett högt ställt krav. Exempelvis har det i fall där det finns barn i förhållandet varit av synnerliga skäl godtagbart att den som har vårdnaden även får överta bostaden.

    I ert fall, där ni som jag uppfattar det är eniga, föreligger inget hinder för att bostaden ska kunna överlåtas till den andra sambon utifrån ett familjerättsligt perspektiv men det kan bli problematiskt i relationen mellan hyresvärden.

    Den parten som övertar bostaden träder i den förra partens ställe. Alltså din sambo kommer att träda in i avtalet med hyresvärden i ditt ställe, se 12 kapitlet 33§ st 2 jordabalken (JB). Detta innebär att din sambo måste uppfylla de krav och villkor som alla gällde för dig. Att det är en studentlägenhet har troligen sina specifika regler, generellt bör man vara student. Om din sambo inte är student och detta är ett krav kommer hyresvärden troligen att förverka bostaden, se 12 kapitlet 42§ st 1 p. 8 JB.

    Hur processen går till är svårt att svara på i det enskilda fallet. Men att kontakta din hyresvärd och meddela att du vill överlåta till din sambo är ett första steg. Om din hyresvärd ej samtycker på grund av att din sambo inte är student och det är ett krav, så finns det inte mycket man kan göra.

     

    Sammanfattning
    Bostaden är samboegendom då den införskaffats för gemensamt bruk som gemensam bostad. Ni behöver inte begära bodelning om ni är överens om hur bohag och bostad ska fördelas när ni separerar. Alternativ 1 ni gör en bodelning och din sambo uppfyller kravet på synnerliga skäl och får bostaden på sin lott, då överlåts den båda familjerättsligt och enligt jordabalken, se 12 kap. 33§ st 2 JB. Alternativ 2 är att du vänder dig till din hyresvärd och meddelar att denna bostad ska överlåtas till din sambo. Oavsett alternativ har din hyresvärd en rätt att förverka bostaden om hyresgästen inte uppfyller krav och villkor. Hyresvärden har även rätt att inte ge samtycke till överlåtelsen från första början.

    Jag hoppas du känner att du fått svar på din fråga. Ställ gärna en ny fråga om något känns oklart eller om du har några andra funderingar.

    Om ni väljer att göra en bodelning och därmed vill göra ett bodelningsavtal är du välkommen att kontakta någon av våra jurister på familjens jurist. Klicka här.

    Med vänliga hälsningar,
    Asal Gohari

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden