Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Vem anses vara far till ett barn och vem har rätt till vårdnad respektive umgänge med ett barn?

    Min son är nu två månader. Jag låg med två stycken, men den ena stämde inte in med tiden jag blev gravid och ville inte ha något med barnet att göra. Den andra har varit med ända sen födseln. Nu har han gått till socialen och krävt faderskapstest. Min fråga är att om det nu är hans barn och hur ofta har han rätt att träffa bebisen när jag har ensam vårdnad? Får jag lämna ifrån mig mitt barn, som är så litet, ensam till en person som inte varit med från början? Jag känner mig inte trygg med detta då han har haft drogproblem och sitter för närvarande på behandlingshem. Hur mycket umgängesrätt har han?

    Rådgivarens svar

    2020-02-01

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller i din situation.

    När blir en person rättslig far till ett barn?

    Frågor om barn och föräldrar regleras i föräldrabalken. Inom juridiken talar man ofta om barnets ”rättsliga far”. Barnets rättsliga far är den som enligt lag anses vara far, oavsett om han är biologisk far eller inte.

    En man kan bli rättslig far till ett barn på olika sätt. Om han inte är gift med kvinnan som föder barnet fastställs faderskapet på något av följande sätt:

    • Skriftlig och bevittnad faderskapsbekräftelse
    • Beslut av domstol. Detta gäller dock bara om faderskapet inte går att fastställa genom faderskapsbekräftelse

    (För fastställande av faderskap, se föräldrabalken 1 kap 1–5 §§).

    Vad gäller i din situation?

    Mannen som har krävt ett faderskapstest är inte barnets rättsliga far bara för att han begärt ett faderskapstest. För att han ska bli barnets rättsliga far krävs det att hans faderskap fastställs genom en faderskapsbekräftelse hos kommunens familjerättsenhet. Ni kan antingen tillsammans eller var för sig göra en faderskapsbekräftelse hos familjerättsenheten, men eftersom barnet är under 18 år måste dessutom du och socialnämnden godkänna faderskapsbekräftelsen (föräldrabalken 1 kap 4 §). Socialnämnden får dock bara godkänna faderskapsbekräftelsen om det kan antas att mannen är barnets far, t ex om faderskapstestet visar att mannen är barnets biologiske far.

    Om det inte är möjligt att fastställa faderskapet genom faderskapsbekräftelse ska faderskapet istället fastställas genom dom. Det betyder t ex att om du eller socialnämnden inte godkänner bekräftelsen så kommer ärendet tas upp hos domstol istället. Detta är ingenting jag rekommenderar, eftersom det brukar bli en lång och dyr process som kan komma att påverka både dig och barnet negativt. Om det visar sig att mannen är barnets biologiske far rekommenderar jag dig därför att godkänna bekräftelsen.

    Vem har rätt till vårdnaden om ett barn?

    Bara för att en person är barnets rättsliga förälder så betyder det inte att denne har rätt till vårdnad om barnet. Att ha vårdnaden om ett barn innebär att man är vårdnadshavare och därmed har både rättigheter och skyldigheter att fatta beslut som rör barnet personliga angelägenheter (föräldrabalken 6 kap 11 §), t ex vilken skola barnet ska gå i.

    När beslut ska fattas om barnets vårdnad ska barnets bästa beaktas (föräldrabalken 6 kap 2a §). Detta betyder att det vårdnadsbeslut som barnet mår bäst av ska fattas. Är föräldrarna överens om att de vill ha gemensam vårdnad om barnet, ska rätten besluta om att ge båda föräldrarna gemensam vårdnad (föräldrabalken 6 kap 4 §). Detta förutsätter som sagt att gemensam vårdnad är förenligt med barnets bästa. Även om föräldrarna inte är överens om att ha gemensam vårdnad, skall rätten besluta att vårdnaden skall vara gemensam, återigen om det är förenligt med barnets bästa. Det räcker då med att bara den ena föräldern väcker talan hos domstol. Rätten får endast besluta om att vårdnaden inte ska vara gemensam om det är uppenbart att gemensam vårdnad är oförenligt med barnets bästa (föräldrabalken 6 kap 5 §).

    Vad gäller i din situation?

    Om mannen blir barnets rättsliga far kommer han troligtvis också utses som barnets andre vårdnadshavare. Det spelar då ingen roll om han varit med från födseln eller inte. Troligtvis spelar det heller ingen roll att han har haft drogproblem. Det anses troligen inte vara uppenbart oförenligt med barnets bästa med gemensam vårdnad. Det är dock svårt för mig att avgöra utan att känna till alla omständigheter. Är ni inte överens om vårdnaden har ni en laglig rätt till kostnadsfri rådgivning hos kommunen (socialtjänstlagen 5 kap 3 §). Om du känner dig orolig för ditt barn rekommenderar jag dig därför att söka dig till din kommun.

    Vem har rätt till umgänge med ett barn?

    Ett barn har som utgångspunkt rätt till umgänge med båda sina föräldrar. Detta gäller även om bara den ena är vårdnadshavare (föräldrabalken 6 kap 15 §). Men precis som vid frågor om vårdnad så ska beslut om umgänge fattas med utgångspunkt i barnets bästa (föräldrabalken 6 kap 2a §). Ibland kan det därför vara så att den ene vårdnadshavaren bara har en begränsad rätt till umgänge eller inget umgänge alls.  

    Vad gäller i din situation?

    Det går inte för mig att säga hur mycket umgänge mannen har rätt till. Det beror helt på hur er situation ser ut och vilka omständigheter som finns. Även här rekommenderar jag dig att vända dig till kommunen som kan titta på alla omständigheter och hjälpa dig vidare.

    Jag hoppas det var svar på din fråga. Om du vill läsa mer om vårdnad och umgänge kan det läsa om det på Familjens Jurists hemsida. Annars är du välkommen att ställa en ny fråga.

    Frida Brånebäck
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden