Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Vårdnadshavares bestämmanderätt och umgängessabotage

    Hej!
    Jag undrar om det är umgängessabotage när pappan till barnen har bytt skola utan att informera mig, och kan nu inte ha barnen på min umgängestid som är satt enligt dom. Onsdag-måndag varannan vecka. För att inte barnen ska hamna efter ännu mer i skolan måste jag hämta på fredagen. Har 1h enkel restid till nya skolan vilket inte kommer att fungera för varken barnen eller mig. Vi väntar dessutom på nytt domslut. Går detta som umgängessabotage när han medvetet vet om att det ställer till det?

    Rådgivarens svar

    2020-09-25

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen! Nedan redogör jag för vad som gäller.

    Vårdnadshavares bestämmanderätt

    Regler om vårdnadshavares bestämmanderätt och umgängesrätt finns i föräldrabalken (FB). Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran (FB 6 kap. 1 §). Barnets bästa ska vara avgörande för alla beslut om vårdnad, boende och umgänge (FB 6 kap. 2 a § st. 1). Hänsyn ska tas till barnets vilja med beaktande av ålder och mognad (FB 6 kap. 2 a § st. 2). Det finns ingen fast definition på vad som utgör ”barnets bästa”, men tanken är att hänsyn ska tas till barnets fysiska och psykiska välbefinnande och utveckling.

    Vårdnadshavare har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (FB 6 kap. 11 §). Har barnet två vårdnadshavare gäller det nyssnämnda de tillsammans (FB 6 kap. 13 § st. 1). Är en av vårdnadshavarna till följd av frånvaro, sjukdom eller annan orsak förhindrad att ta del i sådana beslut rörande vårdnaden som inte utan olägenhet kan uppskjutas, bestämmer den andre ensam. Denne får dock inte ensam fatta beslut av ingripande betydelse för barnets framtid om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det (FB 6 kap. 13 § st. 2).

    Om du och pappan är vårdnadshavare till barnen så kan inte pappan ensam fatta beslut om barnens personliga angelägenheter. Frågor som rör barnets skolgång brukar betraktas som beslut av ingripande betydelse och barnets bästa ska uppenbarligen kräva att endast en av vårdnadshavarna ensam ska fatta beslut om detta. Eftersom jag inte känner till alla omständigheter kan jag inte med säkerhet uttala mig, men utifrån vad du uppgett verkar det inte finnas något som tyder på att barnens bästa uppenbarligen krävt att pappan ensam ska ha fattat beslut om byte av skola.

    Förälders umgängesrätt

    Barnet ska ha rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med (FB 6 kap. 15 § st. 1). Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt som möjligt tillgodoses (FB 6 kap. 15 § st. 2). Umgänget är i första hand till barnet och det är barnets intressen och behov som är avgörande.

    I lagen finns inte ”umgängessabotage” som begrepp. Att försöka sabotera umgängesrätten genom att t.ex. försvåra umgänget är dock något som domstolar ser allvarligt på, särskilt eftersom det generellt sett inte anses förenligt med barnets bästa att förhindra umgänge mellan barn och förälder. Lagen anger inga sanktioner för detta, men kan få betydelse för frågan om vårdnads- och boendesituationen. Som ovan nämnts är det inte möjligt att på rak arm säga om en domstol skulle se detta som umgängessabotage, men det är inte omöjligt utifrån vad du beskrivit.

    Sammanfattning

    Sammanfattningsvis gäller att om ni båda är vårdnadshavare, så kan inte pappan till barnen ensam fatta beslut om att byta skola. Det är något som båda vårdnadshavarna ska bestämma om. Vidare är det möjligt att en domstol skulle se pappans agerande som umgängessabotage, särskilt med tanke på att det påverkar den umgängestid som är satt enligt dom. Det går dock inte att med säkerhet säga hur en domstol skulle resonera.

    Hoppas du fått svar på din fråga! Om du känner behov av mer hjälp, så kan du vända dig till Familjens Jurist som arbetar med frågor om vårdnad, boende och umgänge.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden