Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Vad ska man göra om gemensam vårdnad inte fungerar?

    Vad har man för rättigheter när gemensam vårdnad inte fungerar?

    Rådgivarens svar

    2018-01-18

    Hej, tack för din fråga och för att du vänder dig till Fråga Juristen! Reglerna om vårdnad hittar du i föräldrabalken, (FB). Här nedanför kommer jag att börja med att förklara vad man tar hänsyn till vid vårdnadstvister för att sedan avsluta med en bedömning av ditt specifika fall.

    Gemensam vårdnad eller ensam vårdnad?

    Begreppet vårdnad innebär att man som föräldrar har rättigheter och skyldigheter gentemot sitt barn. Man har rätt att besluta kring frågor som rör barnet och man har skyldighet att ge barnet en trygg och god uppfostran. Gemensam vårdnad anses ofta vara det bästa för barnet. Om någon av föräldrarna vill få ändring i vårdnaden ska rätten besluta att vårdnaden ska vara gemensam eller att en förälder ska få ensam vårdnad, detta framgår av 6 kap. 5 § FB.

    Om man har gemensam vårdnad om sitt barn och inte tycker att det fungerar har man alltså en möjlighet att ansöka om ensam vårdnad. Om domstole ska fatta ett beslut om ensam vårdnad så kommer rätten att särskilt fästa vikt vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet. Om det råder stora samarbetssvårigheter mellan föräldrarna kan ensam vårdnad då ses som mer förenligt med barnets bästa än gemensam vårdnad. Domstolens bedömning om vårdnaden kommer alltid att ha sin grund i vad som är det bästa för barnet.

    Barnets bästa är avgörande

    I frågor och tvister som rör ett barns vårdnad, boende och umgänge är det alltså barnets bästa som ska vara avgörande. Barnets bästa är den enda målsättningen vid avgörandet av dessa frågor, detta innebär att det inte finns några andra intressen (exempelvis rättvisa mellan föräldrarna eller en förälders behov av kontakt med barnet) som kan komma att gå före barnets bästa. I lagtext hittar man bestämmelsen om barnets bästa i 6 kap. 2 a § FB. Vad den bestämmelsen säger är helt enkelt att man vid beslutande om exempelvis barnets vårdnad ska se situationen ur barnets synvinkel och fatta ett beslut utefter vad som är bäst för barnet.

    Det går inte riktigt att rent objektivt fastställa vad som är barnets bästa. Däremot kan sägas att det som ska vägas in bland annat är risken för att barnet eller annan i familjen utsätts för övergrepp, att barnet olovligen förs bort eller annars far illa. Även barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna ska beaktas. Vad gäller barnets egen vilja ska även denna beaktas i förhållande till dess ålder och mognad.

    Samarbetssamtal

    Samarbetssamtal finns till för att föräldrar ska kunna lösa frågor angående sina barns vårdnad, umgänge och boende utan att barnet ska hamna i kläm, se 6 kap. 18 § FB. Samtalet syftar till att få föräldrarna att kommunicera utan att behöva gå till rätten, vilket oftast ligger i barnets intresse. För att ett samarbetssamtal ska vara ett alternativ krävs det att båda vårdnadshavarna samtycker till det.

    Sammanfattning och råd

    Jag har inte så mycket omständigheter att bedöma i ditt fall och därför är det svårt att ge något annat än ett generellt svar. Om man som förälder känner att den gemensamma vårdnaden inte fungerar finns det olika saker man kan göra. Min första rekommendation är att så långt som möjligt undvika att gå till domstol. Processer i domstol kan bli både dyra och långdragna. Jag skulle därför rekommendera att ni som vårdnadshavare vänder er till er kommun för samarbetssamtal. Samarbetssamtalen finns till för att ni ska kunna lösa frågor som rör ert barn utan att behöva vända er till domstol och utan att barnet hamnar i kläm. Om inte det fungerar och ni fortfarande inte kan hitta en bra lösning sinsemellan kan du alltid ansöka om att domstol ska fastställa att du ska få ensam vårdnad om ert barn. Domstolen kommer i så fall beakta vad som är mest förenligt med barnets bästa och göra en helhetsbedömning. Det som kan vara värt att nämna är att det oftast är svårt att erhålla ensam vårdnad. Det krävs att ni som vårdnadshavare har stora samarbetssvårigheter eller att den gemensamma vårdnad på annat sätt är olämplig för ert barns bästa. En annan sak som jag vara bra att komma ihåg är även att man inom barnrätten alltid ser saken ur barnets perspektiv och utifrån vad barnet har för rättigheter. Man brukar därför inte tala om några rättigheter för föräldrarna, utan fokus är på barnet.

    Jag har som sagt inte haft så mycket uppgifter att gå på i din fråga, men jag hoppas att du är nöjd med svaret, annars är det bara att återkomma med ytterligare funderingar! Vill du ytterligare hjälp kan du alltid boka en tid med någon av våra duktiga jurister, det kan du göra här.

    Vänliga hälsningar,

    Emma Andersson

     

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden