Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Vad krävs för att min sambo ska få adoptera mitt barn?

    Min dotters pappa vill att min sambo adopterar min dotter, vi är gemensamma vårdnadshavare men dottern har ingen kontakt alls med sin biologiska pappa. Dottern är 8år snart och vi har levt ihop i över 4år jag och min sambo. Frågan är vad som krävs för att min sambo ska få adoptera dottern? De har en superbra relation och hon kallar honom för pappa och har gjort länge.

    Rådgivarens svar

    2020-06-17

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med dina fråga! Jag redogör nedan för de regler som finns gällande adoption och avslutar med en rekommendation utifrån din frågeställning. 

    Förutsättningarna för adoption

    Den rättsliga regleringen gällande adoption finns i 4 kap. föräldrabalken (FB). Utgångspunkten är att vid alla frågor som rör adoption så ska barnets bästa ges största vikt (1 §) och ett barn får adopteras endast om det med beaktande av samtliga omständigheter är lämpligt (2 §). I bedömningen väger man in både barnets behov av adoption och den sökandes lämplighet. Barnet själv ska också få information och ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör adoptionen, där barnets åsikter tillmäts betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad (3 §). 

    En sökande (det vill säga den som vill adoptera) som är sambo eller gift med barnets ena förälder får adoptera barnet om den föräldern samtycker (6 §). Ett barn som fyllt 12 år måste också samtycka till adoptionen (7 §). Samtycke krävs också från barnets andra förälder om denne är vårdnadshavare (8 §). 

    En ansökan om adoption skickas direkt till tingsrätten (11-12 §§). Domstolen begär sedan ett yttrande från socialtjänsten som ska utreda om adoptionen är för barnets bästa (13-15 §§). 

    Juridiska konsekvenser av en adoption

    Ett adoptivbarn har samma juridiska rättigheter som ett biologiskt barn. De rättsliga banden till den tidigare föräldern upphör att gälla och barnet blir alltså rent rättsligt barn till den som adopterat (21 §). Detta innebär bland annat att barnet ärver och ärvs av sin adoptivförälder och dennes släktingar, istället för sin biologiska förälder. Regler om arv finns i ärvdabalken (ÄB) där det framgår att bröstarvingar till arvlåtaren ärver i första hand (2 kap. 1 §). Här ingår både adopterade och biologiska barn. Finns flera bröstarvingar, oavsett om de är biologiska eller adopterade, delar de på hälften av arvlåtarens kvarlåtenskap. 

    Avslutande rekommendation

    Då barnets andra förälder också är vårdnadshavare så krävs dennes samtycke till adoptionen. Du skriver att det är din dotters pappa som vill att din sambo ska adoptera, så förutsatt att samtliga inblandade ger sitt samtycke och det bedöms som barnets bästa att hon adopteras av din sambo, så kan det finnas förutsättningar för att en adoption ska bifallas. Bedömningen görs dock av domstolen som tar flera olika omständigheter i beaktande. 

    Skulle adoptionen bifallas så bryts de rättsliga banden mellan barnet och hennes biologiska pappa och det är då istället din sambo som rättsligt är barnets far. Skulle adoptionen inte gå igenom så har barnet ingen laglig rätt att bland annat ärva din sambo. Detta kan dock till viss del regleras genom testamente.

    Då du och din sambo inte är gifta så vill jag också nämna att ni inte automatiskt ärver varandra om någon av er skulle gå bort. Detta kan vara viktigt att ha i åtanke, speciellt om en eventuell adoption skulle bifallas eftersom ni då skulle ha ett gemensamt barn. 

    Hos Familjens Jurist kan du läsa mer om adoption men även vad som kan vara bra att tänka på när man är sambo, bland annat samboavtal och testamente. Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. Har du fler funderingar är du varmt välkommen att kontakta någon av våra jurister på Familjens Jurist för juridisk rådgivning, antingen via telefon eller fysiskt möte. Många tjänster finns också tillgängliga online till ett fast pris. Välkommen också tillbaka till Fråga Juristen!

    Julia Tibäck
    Studentrådgivare - Teamledare Stockholm
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden