Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Vad krävs för att man ska kunna bli adopterad?

    Jag har haft en långvarig konflikt med min pappa, finns det möjlighet för mig att skriva bort honom som min pappa på något sätt?

    Rådgivarens svar

    2020-08-03

    Hej och tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller.

    Inledning

    Någon möjlighet att "skriva av" sin förälder finns inte. Det enda sättet för dig att inte längre ha din pappa som just din pappa är om du blir adopterad av någon annan. Nedan kommer jag därför redogöra för vad som krävs för att man som barn respektive vuxen ska bli adopterad.

    Krav för adoption av minderårigt barn

    Vårdnadshavarens samtycke

    Frågor om adoption regleras i föräldrabalken. En make eller sambo får med sin makes eller sambos samtycke adoptera hans eller hennes barn (föräldrabalken 4 kap 6 § andra stycket). För att barnet ska få adopteras krävs dock samtycke från den förälder som är vårdnadshavare (föräldrabalken 4 kap 8 § första stycket). Detta betyder att om barnet har två vårdnadshavare så måste båda vårdnadshavarna samtycka till adoptionen för att adoptionen ska få ske.

    Barnets bästa och lämplighetsbedömningen

    Samtycke från barnets vårdnadshavare är dock inte det enda som krävs för att en adoption ska få ske. Vid alla frågor som rör adoption av ett barn ska nämligen barnets bästa ges störst vikt (föräldrabalken 4 kap 1 §). Detta betyder att det beslut som barnet mår bäst av ska fattas. Trots att barnets bästa ska vara utgångspunkten för bedömningen ska hänsyn också tas till andra personers intressen, t ex till den förälder som genom adoptionen kommer förlora sin rättsliga status som förälder. Det är alltså inte bara barnets utan även föräldrarnas intressen som ska vägas in i bedömningen av om en adoption ska ske. Detta gäller även föräldrar som inte har vårdnaden om barnet.

    Vidare får ett barn adopteras endast om det med beaktande av samtliga omständigheter är lämpligt (föräldrabalken 4 kap 2 § första stycket). Vid denna bedömning ska en helhetsbedömning göras, varav barnets behov av adoption och sökandens lämplighet att adoptera särskilt ska beaktas (föräldrabalken 4 kap 2 § andra stycket). Syftet med adoptionen ska vara att skapa eller befästa ett personligt förhållande mellan adoptionssökanden och barnet som ska adopteras som väsentligen motsvarar det som finns mellan föräldrar och barn. Förhållandet mellan adoptionssökanden och barnet ska med andra ord motsvaras av en typisk föräldrar-barn-relation.

    Barnets åsikter och samtycke

    Innan en adoption ska även barnet ges information och möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör adoptionen (föräldrabalken 4 kap 3 § första stycket). Barnets åsikter ska därvid tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad (föräldrabalken 4 kap 3 § andra stycket), vilket betyder att ju äldre barnet är, desto mer betydelse ska barnets åsikter tillmätas. Dessutom får en adoption av ett barn som fyllt 12 år endast ske om barnet självt samtycker till det (föräldrabalken 4 kap 7 § första stycket).

    Adoption av en vuxen person

    Den som har fyllt 18 år får adopteras endast om det finns särskild anledning till en adoption med hänsyn till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera och om adoptionen även i övrigt är lämplig (föräldrabalken 4 kap 4 § första stycket). Vid bedömningen av om det finns särskild anledning till en adoption ska det särskilt beaktas om sökanden har uppfostrat den som sökanden vill adoptera eller om adoptionen annars avser att bekräfta en relation som motsvarar den mellan barn och förälder (föräldrabalken 4 kap 4 § andra stycket). Därutöver måste den som har fyllt 12 år samtycka till adoptionen för att den ska få ske (föräldrabalken 4 kap 7 § första stycket).

    Avslutning

    Sammanfattningsvis finns det alltså ingen möjlighet för dig att "skriva av" din pappa som din förälder. Jag hoppas du känner dig nöjd med svaret. Har du några fler funderingar är du välkommen med en ny fråga.

    Frida Brånebäck
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden