Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Underhållsbidrag och vårdnadshavares samarbete

    Hej.
    Vad har man för rättigheter/skyldigheter som boendeförälder vs umgängesförälder? Fritids? Mat? Kläder? Hobby? Resor för umgänge? Etc.
    Vad ska underhåll/barnbidrag täcka för?

    Ett av de större problemen just nu är att hon har sagt upp fritids och begär att jag ska täcka upp och ta ledigt för att hon ska jobba. Vad gäller?

    (Vi har gemensam vårdnad men mitt ex har flyttat till en annan kommun med vår son (7 mil enkel resa) och jag har honom varannan helg + alla lov jag kan/inte jobbar. Utöver har jag 2st till under 2 år med min nuvarande sambo).

    Rådgivarens svar

    2018-03-04

    Hej!

    Stort tack för att du hör av dig till Fråga Juristen med dina frågor. Umgänge och underhållsbidrag regleras i föräldrabalken (1949:381)(FB).

    Allmänt om boendeförälders rättigheter och skyldigheter
    Av frågan verkar det som att det du undrar över är de punkter du frågat om och inte de mer allmänna rättigheterna och skyldigheterna för en boendeförälder. Jag redogör ändock kort för dessa, för det fall att jag missförstått frågan. Enligt 6 kap. 15 § FB ska barnet ha rätt till umgänge med den förälder som det inte bor tillsammans med. Av samma bestämmelse framgår även att barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med den förälder barnet inte bor tillsammans med så långt möjligt tillgodoses. Det finns dock ingen sanktion för när detta inte sker. Hur umgänget ska ske är inte reglerat i lag utan det är upp till föräldrarna att komma överens om detta. Det skulle vara alltför långtgående lagstiftning om den skulle bestämma hur föräldrar ska uppfostra sina barn ihop. Utgångspunkten i umgängesfrågor är att barnet mår bra av en nära kontakt med bägge föräldrar. Kommunen där barnet bor ska hjälpa till med att föräldrarna erbjuds samarbetssamtal gällande umgängesfrågan, 5 kap. 3 § socialtjänstlagen (2001:453).

    Fritids
    När föräldrarna har gemensam vårdnad ska dessa gemensamt bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter, enligt 6 kap. 11+13 §§ FB. Skola, flytt, hobby och pass är exempel på sådana situationer där föräldrar ska komma överens. Nu framgår inte barnets ålder av din fråga. I takt med barnets ålder och mognad ska även detta få vara med och bestämma nämligen. Vid tolv års ålder brukar barn generellt sett anses få vara med och bestämma i större utsträckning. Eftersom fritidsbehovet varierar mycket beroende på barnets ålder, om barnet kan vara ensamt hemma och liknande, spelar detta förhållandevis stor roll. Att säga upp fritids i ert fall är just en sådan sak som båda föräldrarna borde varit med och beslutat om eftersom detta även påverkar dig då hon nu vill att du ska ta ledigt och barnet därför antagligen yngre. Att kräva att någon ska ta ledigt från jobbet som redan kanske har barn att hämta på förskolan när fritidsalternativ finns verkar orimligt, enligt min mening. Det är inte enbart boendeföräldern som ska bestämma detta.

    Allmänt om underhållsbidrag
    Utgångspunkten vid underhållsbidrag är att vardera föräldern ska betala underhåll för sina barn efter vad som är skäligt med hänsyn till barnens behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga, 7 kap. 1 § FB. Med föräldrarnas ekonomiska förmåga menas vanligtvis deras inkomst. När underhållsskyldigheten bestäms ska även barnets sociala förmåner räknas in, exempel på en sådan är barnbidraget. Om föräldrarna har det gott ställt ska även barnet ha rätt till att få ta del av detta, vilket framgår av lagstiftarens vilja vid införandet av bestämmelserna om underhållsbidrag.

    Det framgår inte av bestämmelserna i 7 kap. FB exakt vad det ska räcka till. Enligt försäkringskassan ska de användas till barnets basbehov. Däri ingår mat, kläder, boende och fritidsaktiviteter. De har även en hjälpfunktion som personer kan använda för att räkna ut vad som är ett rimligt underhållsbidrag. Vidare ger konsumentverket ger ut en rapport varje år vid namn ”Koll på pengarna” som kan vara till hjälp vid bestämning av underhållsbidraget. Det ska ju räcka till basbehoven, men ibland uppstår ju situationer där barnets behov är annorlunda – exempelvis glasögon eller mycket medicin. Vissa fritidsaktiviteter som är extra dyra, som exempelvis ridning och hockey, anses inte omfattas av underhållsbidraget.

    Resekostnader
    Vad gäller resekostnader framgår av 6 kap. 15 b § FB att boendeföräldern ska vara med och betala de resekostnader som uppstår vid barnets umgänge med den andra föräldern. Fördelningen av resekostnaderna ska ske med hänsyn till vad som är skäligt med hänsyn till föräldrarnas ekonomiska förmåga, precis som vid underhållsbidrag, och övriga omständigheter. En övrig omständighet kan exempelvis vara att den ena föräldern flyttar långt bort utan någon godtagbar anledning, (lagkommentarer från Oldenstedt, Föräldrabalk (1949:381) 6 kap. 15 b §, Lexino 2017-12-17)).Det primära ansvaret för resekostnaderna ligger dock på den förälder som inte bor tillsammans med barnet, (A.A).

    Sammanfattningsvis är det viktiga att ni kommer överens om dessa frågor. Det är så klart inte endast mamman som boendeförälder som ensidigt ska bestämma i stora frågor, så som fritids (om barnet är mindre eller det blir väldigt omständligt för dig). En del svar finns i lag men mycket är upp till vårdnadshavarna genom uppfostran.

    Hoppas du har fått vägledning i din fråga.

    Vänliga hälsningar,
    Beatrice

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden