Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Underhåll till maka och underhåll till barn vid växelvis boende

    Hej,

    Min man och jag har separerat efter cirka 10 års äktenskap. Min fråga gäller både äktenskaps- och föräldrabalken. Jag tjänar from augusti 28 000 i månaden, han tjänar 167 000 plus bonus. Jag har arbetat halvtid i några år och före dess bodde vi i London och jag tog hand om vår dotter när han gjorde karriär. Jag undrar om undantaget i äktenskapsbalken kan ge mig rätt till underhåll tillfälligt från honom.
    Jag undrar också om jag har rätt till underhåll för växelvis boende från honom. Vi ska ha vår dotter boende halva tiden hos mig och halva hos honom. Han erbjuder sig att betala hennes aktiviteter och dyrare inköp som tex cykel men vill inte gå med på underhåll månadsvis eftersom han påstår att jag inte har laglig rätt till det. Jag har sett att HD dömde kring detta 2013 så det borde väl finnas stöd för mig att kräva detta. Jag har bett honom om 3000-5000 per månad. Han säger nej och jag är osäker på vad jag kan kräva. Även när det gäller Äktenskapsbalken eftersom jag offrade min karriär för att hjälpa familjen och stötta hans karriär.
    Tacksam för råd om detta är värt att gå vidare med. Jag har också bokat möte med Försäkringskassan.

    Rådgivarens svar

    2020-06-14

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen! Nedan redogör jag för vad som gäller.

    Underhållsskyldighet efter skilsmässa

    I äktenskapsbalken (ÄktB) finns regler om underhåll mellan makar efter skilsmässa. Huvudregeln är att makar efter äktenskapsskillnad (skilsmässa) svarar för sin egen försörjning (ÄktB 6 kap. 7 § st. 1). Det finns dock undantag till denna regel. Vid behov har den ena maken rätt till underhållsbidrag av den andra maken under en övergångsperiod (ÄktB 6 kap. 7 § st. 2). Rätten till bidrag är dock beroende på vad som anses skäligt med hänsyn till den andra makens förmåga och övriga omständigheter. Om den underhållsbehövande maken har svårt att försörja sig efter ett långvarigt äktenskap eller på grund av andra synnerliga skäl, har maken rätt till underhållsbidrag av den andra maken under en längre period än övergångsperioden (ÄktB 6 kap. 7 § st. 3).

    Underhållsbidrag blir alltså aktuellt när den ena makens förvärvsförmåga inte räcker till för försörjningen. Vidare finns det ingen angiven övergångstid, men tanken är att den andre maken kan behöva viss tid för att bli självförsörjande. Underhållsskyldigheten kommer dock att bedömas utifrån vad som är skäligt med hänsyn till den underhållsskyldiges förmåga och övriga omständigheter. Bidraget kan alltså bli litet eller inte betalas ut alls trots att behov finns. Om ett behov existerar så finns det även möjlighet att få underhåll för längre tid än övergångsperioden. Detta måste i så fall bero på försörjningssvårigheter efter ett långvarigt äktenskap eller synnerliga skäl. Enligt förarbetena (som alltså anger hur lagen ska tolkas) kan t.ex. sned arbetsfördelning i hemmet som lett till den ena makens goda position i arbetslivet, medan den andre som ägnat tid åt hus och därmed förlorat motsvarande möjlighet utgöra ett sådant synnerligt skäl.

    Underhåll för växelvis boende barn

    Regler om underhållsskyldighet för växelvis boende barn hittas i föräldrabalken (FB). Föräldrar ska svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Vid bestämmande av underhållsskyldighet tas hänsyn till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner (FB 7 kap. 1 §). En förälder ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet om föräldern inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet eller har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern (FB 7 kap. 2 §).

    När barnet bor växelvis (ungefär lika mycket hos båda föräldrarna) anses barnet bo varaktigt hos föräldrarna och något underhåll utgår därför inte enligt FB 7 kap. 2 §. Om annan än den som anges i FB 7 kap. 2 § försummar sin underhållsskyldighet kan rätten ålägga den försumlige att betala underhållsbidrag till barnet (FB 7 kap. 6 §). Högsta domstolen har i ett avgörande från 2013 funnit att bestämmelsen kan tillämpas vid växelvist boende. Domstolen uttalade även att ett barn har rätt att leva på en nivå som inte alltför mycket avviker från den som den ekonomiskt bäst ställda föräldern har (NJA 2013 s. 955).

    Sammanfattning

    Sammanfattningsvis finns det möjlighet att genom lag få underhåll efter skilsmässa. Det är svårt att på förhand avgöra huruvida du har rätt till ett sådant underhåll. Avgörande kommer vara huruvida din förvärvsförmåga räcker till din försörjning och eftersom jag inte har alla uppgifter kan jag inte ge ett svar på rak arm. Skulle du få underhåll gäller detta i första hand en övergångsperiod, men den kan även vara längre än så.

    Vad gäller underhållsskyldigheten för växelvist boende barn finns det möjlighet för detta också. Avgörande kommer vara huruvida barnets levnadsnivå skiljer sig mycket mellan de två boendena. Om det gör det har barnet enligt ovannämnda rättsfall rätt till underhåll som möjliggör en levnadsnivå som inte avviker för mycket från den ekonomiskt bäst ställda föräldern. Underhållet kommer dock fortfarande att bestämmas utifrån vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga.

    Hoppas du fått svar på din fråga! Om du har behov av mer hjälp kan rekommendera dig att vända dig till Familjens Jurist som har allmän rådgivning.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden