Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Socialnämndens utredningsarbete och beslutsunderlag

    mina barn har blivit hotade att få LVU sätta på sig pga socialtjänsten utgår ifrån att vi beskyller barnen pga att vi förklarat hur olika situationer uppstått. därför är vi nu tvingade att i 8 veckor vara boende på ett utredningshem tillsammans med barnen.

    allt började med att våran yngsta 3 åringen rymde ut efter storebror som gått ut trots att jag hade sagt nej. och vid ett obevakat ögonblick rymde lillasyster tämligen arg och förbannad över att storebror inte lyssnade på mamma och upprepar "NN inte ut, lyssna mamma, NN mamma så nej" grinandes hysteriskt. social jouren ringde och kände sig tämligen lugna när vi pratade. dagen efter ringer våran handläggare som vi haft kontakt med under hösten och även fram till nu för att mellersta har aggretionsproblem och även gått på syskonen så vi bad om hjälp. Nu till saken vi förklarade för även handläggaren vad som hänt alltså bara vuxna i rummet och inte så att vi menade att det är storebrors fel utan mer han gick ut när jag sa nej. hon ville efter jag sysselsatte henne med annat men hon måste ha vid nått tillfälle blivit påmind av sin frustration och smitit ut vid ett obevakat ögonblick för att leta på storebror..
    och nu menar socialtjänsten att orsaken till att vi ska in på utredningshem är inte själva rymningen utan att vi genom att förklara vad som hänt tydligen skuldbelägger och skäller på storebror.. det är alltså beslut taget på ett antagande?! är det ens tillåtet för social tjänsten att ta ett beslut på antagande?

    Rådgivarens svar

    2018-06-14

    Hej,

    Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

    Allmän redogörelse

    Socialnämndens ansvar för barn samt nämndens förutsättningar att ingripa regleras i Socialtjänstlagen (SoL) och i Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

    SoL bygger på frivillighet och respekt för människors självbestämmande och integritet. Detta innebär att beslut och insatser enligt SoL ska ske i samförstånd med den enskilde. Då tvång kan förekomma, dvs. då beslut kan fattas utan samtycke från den eller de personer som berörs, regleras i detta sammanhang i LVU. I 1 kap 2 § SoL anges att vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. I 1 § sista stycket LVU anges att vid beslut enligt LVU ska vad som är bäst för den unge vara avgörande.

    Utredning enligt SoL

    Innan socialnämnden kan fatta ett beslut måste en utredning göras. 11 kap 1 § SoL reglerar socialnämndens utredningsskyldighet. En skyldighet att utreda uppstår om nämnden genom en ansökan eller på annat sätt har fått kännedom om någon som kan föranleda en åtgärd av nämnden. Hur socialnämnden ska fullgöra sin utredningsskyldighet framgår inte av lagtexten. Om det finns anledning att inleda en utredning får avgöras efter en bedömning i varje enskilt fall. Utredningsskyldigheten kan utlösas efter olika typer av anmälningar eller ansökningar från enskilda och myndigheter. Begreppet utredning omfattar all verksamhet som har till syfte att göra det möjligt för nämnden att fatta ett beslut i ett ärende. Det primära syftet med en utredning är att utreda barnets vårdbehov. Med detta menas att utredningen ska bilda ett underlag för socialnämndens bedömning av om socialtjänstens insatser krävs och i så fall vilka insatser som är lämpliga.

    Utredningsarbetet kan avse insatser enligt både SoL och LVU. Enligt 1 kap 9 § Regeringsformen (RF), vilken är en grundlagsbestämmelse, ska all offentlig förvaltning iaktta saklighet och opartiskhet. Sakliga beslut kräver en tillförlitlig utredning. Utredningen ska ges den omfattning att den kan leda till ett sakligt och korrekt beslut.

    Vid utredningar som rör barn finns en särskild regel i 11 kap 2 § SoL. Utredningen ska bedrivas så att ingen i onödan utsätts för skada eller olägenhet. Utredningen ska inte göras mer omfattande än vad som är motiverat av omständigheterna. Socialnämnden har ett ansvar att utforma ett väl fungerande utredningsförfarande som ger kvalitetsmässiga utredningar rörande barn och unga. Utredningen ska även omfatta frågan om frivilliga insatser är möjliga och tillräckliga eller om en insats med stöd av LVU är nödvändig. Under utredningen har de berörda en möjlighet att framföra egna synpunkter och åsikter.

    En sådan här utredningen utgör ett intrång i de berördas integritet. För att försöka balansera utredningens uppgift att få fram ett tillförlitligt utredningsmaterial mot intrånget i den personliga integriteten ska utredningen genomföras skyndsamt och innefatta konsultation med enskilda och myndigheter. Berörda ska underrättas när en utredning påbörjas, om inte särskilda skäl talar emot det. Utredningsarbetet ska föras med ett så litet intrång i enskildas integritet som möjligt

    Utredning och LVU

    Vid beslut enligt LVU utgör utredningen vanligtvis det främsta bevismaterialet. Utredningen är därmed grunden för prövningen av om det föreligger en påtaglig risk för skada av barnets hälsa eller utveckling. Vid åtgärder enligt LVU ställs det höga krav på välgrundade och självständiga bedömningar av socialnämnden. Vid bedömningen av om insatser ska ske med stöd av LVU får det inte finnas subjektiva antaganden eller otydliga eller avlägsna risker. Barn och unga kan beredas vård med stöd av LVU om någon av situationerna i 2 eller 3 §§ LVU föreligger och det kan antas att behövlig vård inte kan ges med samtycke av vårdnadshavaren eller av den unge själv om han eller hon har fyllt 15 år.

    2 § LVU anger att vård ska beredas om det pga. fysiskt eller psykiskt misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. Enligt 3 § LVU ska vård beslutas om den unge själv utsätter sin hälsa eller utveckling för påtaglig risk att skadas genom missbruk av beroendeframkallande medel, brottslig verksamhet eller något annat social nedbrytande beteende.

    Beslut om vård enligt LVU ska meddelas av förvaltningsrätten efter ansökan av socialnämnden enligt 4 § LVU. Denna ansökan ska b.la. innehålla en redogörelse för den unges förhållanden, de omständigheter som utgör grund för att den unge behöver beredas vård och tidigare vidtagna åtgärder. Den utredning som ska föregå denna ansökan utgör grunden för förvaltningsrättens bedömning.

    Sammanfattning

    Socialnämndens utredning utgör såldes grunden för beslut om åtgärder och insatser. En utredning ska påbörjas om socialnämnden får information om förhållanden rörande barnet som kan föranleda en insats av socialnämnden. Denna information kan vara att barnet behöver stöd eller skydd på olika sätt. En utredning kan inledas genom att vårdnadshavaren ansöker om bistånd, genom en ororsanmälan från enskild eller myndig eller genom att socialnämnden får information på annat sätt från t.ex. andra myndigheter. Sammanfattningsvis kan sägas att för att en utredning ska kunna inledas så ska socialnämnden fått information på något sätt och denna information ska avse ett förhållande som kan föranleda en insats av socialnämnden. För att en utredning ska kunna inledas så ”räcker det” således att socialnämnden har information om förhållanden som kan föranleda en insats av socialnämnden. När utredningen är klar ska ett beslut fattas. Detta beslut ska baseras på utredningen och kan således inte fattas enbart på antaganden.

    För att ett beslut om insats med stöd av LVU ska kunna fattas så ska rekvisiten i 2 och/eller 3 §§ LVU vara uppfyllda och det ska även antas att nödvändig vård inte kan ges med samtycke av vårdnadshavaren eller av den unge om denne har fyllt 15 år. Socialnämndens utredning utgör här grunden för bedömningen. Det är förvaltningsrätten som fattar beslut om insatser enligt LVU ska ske eller inte. Ett beslut om insatser med stöd av LVU kan inte fattas pga. ett antagande.

    Är ni i behov av ytterligare hjälp är ni varmt välkommen att kontakta någon av våra jurister på Familjens Jurist.

    Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

    Vänliga hälsningar,
    Sofia

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden