Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Sekretess gentemot den ena vårdnadshavaren

    Hej
    Vi har gemensam vårdnad om vårt barn. Vi har hen varannan vecka. Får jag "sätta sekretess på barnet" om barnet hamnar på sjukhus så att pappan inte får reda på det?

    Rådgivarens svar

    2020-01-13

    Hej! Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller och hur du går vidare med din situation. 

    Gemensam vårdnad

    Den rättsliga regleringen för gemensam vårdnad hittas i föräldrabalkens (FB) sjätte kapitel. Vårdnadshavare har en rättighet och skyldighet att fatta beslut som rör barnets personliga angelägenheter (6:11 FB), i takt med barnets stigande ålder och utveckling ska vårdnadshavarna ta större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål. Utgångspunkten i gemensam vårdnad är att vårdnadshavarna fattar besluten tillsammans, det krävs samtycke från båda vårdnadshavarna för att fatta beslut om barnet. 

    Sekretess

    Den rättsliga regleringen om sekretess hittas i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Utgångspunkten inom hälso- och sjukvården är att sekretess gäller för uppgifter om den enskildas hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden (25:1 OSL). När det gäller uppgifter om barn så är situationen lite annorlunda eftersom vårdnadshavaren har en rättighet och skyldighet att bestämma över barnets angelägenheter och behöver då tillgång till information om barnet. Uppgifter om ett barn kan vara sekretessbelagda också gentemot barnets vårdnadshavare (12:3 OSL) så länge det inte inskränker i vårdnadshavarens rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter enligt 6:11 FB. Så beroende på vad uppgifterna handlar om gäller sekretessen gentemot vårdnadshavare. I och med att barnet utvecklas och mognar bestämmer barnet mer själva och vårdnadshavare har mindre tillgång till den sekretessbelagda informationen.

    Om barnet har uppnått en viss mognad och omdömesförmåga och barnet själv har lämnat sekretessbelagda uppgifter till exempelvis en läkare kan vårdnadshavaren inte göra anspråk på att få kännedom om uppgifterna utan samtycke från barnet. Det som är viktigt att tänka på i dessa situationer är att det är barnet som bestämmer om uppgifterna ska hållas hemliga och inte den ena vårdnadshavaren. Sekretess om barnets hälsotillstånd gentemot barnets vårdnadshavare gäller enbart om barnet är tillräckligt mogen för att själv ta beslutet. Anses barnet inte vara tillräckligt mogen så ska båda vårdnadshavarna informeras. Det finns ingen bestämd ålder när denna gränsen går utan det är en individuell bedömning i varje enskilt fall.

    En annan situation då det kan vara tillåtet att sekretessen gäller också gentemot vårdnadshavaren är om barnet kan antas leda betydande men om uppgiften röjs för vårdnadshavaren (12:3 st. 1 p. 1 OSL). Denna bestämmelse tar sikte på situationer då barnet kan antas lida allvarlig psykisk, fysisk eller på annat sätt skadas om uppgifterna lämnas ut. 

    Din situation

    Eftersom ni har gemensam vårdnad om barnet är utgångspunkten att ni fattar besluten tillsammans. Jag har inte tillgång till någon information om vad uppgifterna handlar om eller hur gammalt barnet är så jag kan inte göra bedömningen huruvida uppgifterna ska sekretessbeläggas gentemot vårdnadshavaren. Om uppgifterna ska vara sekretessbelagda gentemot den andra vårdnadshavaren är inte upp till dig utan det är i sådana fall upp till ditt barn om barnet anses ha uppnått en tillräcklig mognad. Du kan alltså inte kräva att uppgifterna sekretessbeläggs gentemot ditt barns pappa utan det är upp till sjukvården att bestämma om barnet är tillräckligt mogen för att fatta dessa beslut.

    Rekommendationer

    Du kan inte kräva att barnets sjukhusvistelse sekretessbeläggs gentemot ditt barns pappa. När vårdnaden är gemensam ska vårdnadshavaren fatta beslut tillsammans, den ena vårdnadshavaren kan därför inte kräva att uppgifter sekretessbeläggs gentemot den andra vårdnadshavaren. Jag rekommenderar därför att du försöker komma överens med barnets pappa. Om situationen inte går att lösa kan du läsa mer om vad Familjens Jurist kan hjälpa till med när det kommer till vårdnad, boende eller umgänge här. Eftersom jag inte har all information kan du kontakta en jurist från Familjens Jurist här för att få en mer detaljerad vägledning till hur du går vidare med din situation.

    Jag hoppas att du fick svar på din fråga!

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden