Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Pappans rättigheter

    jag flydde från mitt ex då jag var gravid och flyttade tillbaka till Sverige från USA. Han var och är fortfarande abusive och och jag undrar vad för rättigheter han skulle ha ifall jag sätter honom som pappa?

    Rådgivarens svar

    2018-01-29

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen.

    Reglerna som besvarar din fråga finns i föräldrabalken (FB). För tydlighetens skull har jag valt att dela upp frågan i två delar. Den första delen kommer behandla fastställandet av faderskap och själva frågan om du kan ”välja bort” ditt ex som pappa. Den andra delen kommer fokusera på de rättigheter en pappa har.

    1. Fastställande av faderskap

    Fastställandet kan gå till på olika sätt beroende på vad för slags relation mamman är i vid födseln. Eftersom du för närvarande inte är i ett äktenskap finns ingen faderskapspresumtion (FB 1:1). Det betyder i sin tur att faderskapet bestäms genom bekräftelse eller dom.

    Faderskapsbekräftelse

    Bekräftelsen ska göras skriftligt och bevittnas av två personer. Bekräftelsen ska skriftligen godkännas av socialnämnden och av dig som mamma. Socialnämnden får bara godkänna faderskapet om det kan antas att mannen verkligen är pappan (FB 1:4).

    Oftast räcker det med att mamman och pappan samstämmigt uppger att barnet är deras, men om mamman har haft samlag med andra män under konceptionstiden (tiden då barnet kan ha avlats) bör socialnämnden verka för DNA-analys.

    Så om ditt ex är med på noterna eller om socialnämnden anser det vara styrkt att han är pappan bör det vara ganska enkelt att fastställa faderskapet genom bekräftelse.

    Genom dom

    Redan här börjar vi komma in på frågan om en pappas rättigheter. Kan du bara påstå att pappan är okänd? Ja, är möjligt. Men det hindrar inte socialnämnden från att inleda en utredning. Är mamman ogift ska socialnämnden alltid försöka ta reda på vem som är den riktiga pappan (FB 2:1). 

    I sin utredning kommer socialnämnden inhämta uppgifter från dig och från andra personer som kan tänkas ha tillgång till betydelsefull information (FB 2:4). De kan hämta uppgifter från andra i din närhet utan din tillåtelse. Så om ni har haft ett längre förhållande och det är relativt känt i er umgängeskrets/på facebook osv. kommer det vara svårt att medvetet ”välja bort” honom.

    I FB 2:7 nämns fyra fall då socialnämnden kan lägga ner sin utredning.

    1. Det visar sig omöjligt att får fram de upplysningar som behövs
    2. Det framstår som utsiktslöst att försöka fastställa faderskapet i domstol
    3. Barnet ska adopteras bort
    4. Om fortsatt utredning kan vara till men för barnet eller om modern utsätts för påfrestningar som innebär fara för hennes psykiska hälsa.

    I ert fall, utan att veta för mycket om det, är det nog den första punkten som eventuellt kan bli aktuell.

    Socialnämnden kan sedan föra barnets talan i frågan om fastställande av faderskap (FB 3:5).

    Sammanfattningsvis är det alltså inte en fråga om du kan ”välja bort” honom som pappa, utan om du kan göra det utan att socialnämnden lyckas ta reda på att du har gjort det.

    1. Faderns rättigheter

    Inom familjerätten brukar man tala om barnets rätt till föräldrar och inte föräldrarnas rätt till barnet. Det framgår lite av att barnets bästa ska vara avgörande i alla beslut om vårdnad, boende och umgänge (FB 6:2 a).

    Om du är ogift vid födseln kommer du vara ensam vårdnadshavare för barnet (FB 6:3). Pappan har dock en möjlighet att försöka få till en ändring av vårdnaden, till exempel kan han begära att få gemensam vårdnad (FB 6:5).

    Vid en sådan bedömning och umgängesbedömning ska särskilt vikt fästas vid två saker:

    1. Om det finns risk för att barnet eller någon annan i familjen kan råka ut för övergrepp, olovligen förs bort/hålls kvar eller annars far illa.
    2. Barnets behov av en nära och god kontakt med båda föräldrarna.

    Som vårdnadshavare har du rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter (FB 6:11).  Barnet ska förstås även bo hos vårdnadshavaren (FB 6:14 a).

    Barnet har rätt till umgänge med en förälder som den inte bor med (6:15), men umgänget ska inte ses som en plikt för barnet. Barnets behov och intressen ska alltid sättas i första hand.  Ni som föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets umgängesbehov tillgodoses så långt som möjligt. Kontakt genom brev eller telefon kan i vissa fall vara tillräckligt. Pappan kan begära att domstol beslutar om umgänget (FB 6:15 a).  

    Som ensam vårdnadshavare kan du bli tvingad till delvis finansiera resekostnader till pappan, om de föranleds av barnets behov av umgänge (FB 6:15 b). Det gäller även när den andra föräldern bor utomlands.

    Sammanfattning och råd

    De rättigheter han kommer få som pappa är bl.a. följande:

    1. Han kan väcka talan om gemensam vårdnad
    2. Han har viss umgängesrätt. Men kom ihåg att barnets bästa alltid kommer först, så det är egentligen barnets rätt till umgänge med pappan som bedöms.
    3. Han kan även kräva att du ersätter honom delvis för barnets resor till honom.

    Du har ingen egentlig rätt att ”välja bort” pappan till barnet. Om du vägrar berätta vem som är pappa kommer socialnämnden försöka utreda frågan. Barn mår nästan alltid bättre av att ha kontakt med båda föräldrarna, så jag vill helst inte råda dig till att låta ditt barn växa upp med en okänd förälder.

    Umgänget behöver inte ske fysiskt, så finns det risk för att pappan kommer utsätta barnet för fysiska/psykiska övergrepp är det sannolikt att du kan få umgänget begränsat till telefon eller brev.

    Jag hoppas att allt går bra och att mitt svar har gett dig klarhet i situationen. Undrar du över något annat är du alltid välkommen att skicka in fler frågor eller så kan du boka tid hos en av våra verksamma jurister här

    Mvh

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden