Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Påföljd om ett barns skolplikt inte fullgörs

    Vad blir det för påföljd för vårdnadshavare som inte uppfyller skolplikten? Frågan gäller en familj som har god omsorg om sitt barn. Barnet har ett hälsotillstånd som medför att vistelse utomlands (varmt klimat) främjar hälsan under vår kalla årstid. De vistas under ca tre månader på ort där svenska skolan inte är etablerad. Familjen har anställt privatlärare (ej svensk lärarutbildning eller legitimation) som undervisar eleven utifrån ordinarie skolas planering. Huvudmannen har avslagit ansökan om att fullgöra skolplikten på detta sätt men vårdnadshavarna reser ändå. Vad blir påföljden för detta?
    Frågan gäller elev på grundskolans lågstadium.

    Rådgivarens svar

    2019-01-13

    Hej! Stort tack för att du vänder dig till Fråga Juristen för att få svar på din fråga. Nedan följer en redogörelse över vad som gäller utifrån de omständigheter som du har nämnt. Utöver det nämns även vad som kan göras om föräldrarna inte är nöjda med beslutet. I fallet är det främst skollagen som blir aktuell.

    Allmänt om skolplikten och påföljd

    Barn som är bosatta i Sverige har skolplikt enligt 7 kap. 2 § skollagen. Med begreppet bosatt menas normalt att barnet är folkbokfört i Sverige. Det finns dock undantag från skolplikten och det är exempelvis om barnet varaktigt vistas utomlands. Varaktigheten måste betyda att vistelsen utomlands sträcker sig under mycket lång tid.

    Det är vårdnadshavarna som ska se till att barnet fullgör sin skolplikt enligt 7 kap. 20 § skollagen. Om en skolpliktig elev inte fullgör sin skolgång får hemkommunen förelägga vårdnadshavarna att fullgöra sina skyldigheter enligt 7 kap. 23 § skollagen. Ett sådant föreläggande kan förenas med vite.

    Vite är ett penningbelopp som en domstol eller annan myndighet kan ålägga en person att betala om denne har underlåtit att följa myndighetens beslut. Vitet fungerar därmed som ett påtryckningsmedel för att få en person att följa beslutet som har fattats. Vitesbeloppet fastställs utifrån vad som är känt om personens ekonomiska förhållanden och vad som annars kan antas förmå personen att följa beslutet enligt 3 § lagen om viten.

    Familjens skyldighet att fullgöra skolplikten

    Familjen och barnet i det aktuella måste anses vara bosatta i Sverige om de är folkbokförda i landet. Man kan göra undantag från skolplikten om barnet varaktigt vistas utomlands. Men att man är utomlands 3 månader om året torde inte dock vara tillräckligt för att göra undantag från skolplikten. Därmed måste barnet fullgöra skolplikten.

    Vårdnadshavarna kan föreläggas att fullgöra skolplikten. Ett sådant föreläggande får förenas med betalning av vite. Hur stort vitet i familjens fall blir kan jag inte avgöra. Men inga andra påföljder blir aktuella och föräldrarna gör sig inte skyldiga till något brott om skolplikten inte fullgörs.

    Sammanfattning och råd

    Påföljden för att barnets skolplikt inte fullgörs är att vårdnadshavarna kan föreläggas i förening med vite att fullgöra skolplikten. Vårdnadshavarna gör sig dock inte skyldiga till något brott.

    Vårdnadshavarna kan överklaga skolans eller kommunens beslut om att neka medgivande till att fullgöra skolplikten på annat sätt till allmän förvaltningsdomstol. Överklagandet kan leda till att domstol ger medgivande till att skolplikten fullgörs på ett annat sätt. Om man får ett medgivande behöver man inte betala något vite och det blir då ingen påföljd.

    Jag hoppas att jag har svarat lättförståeligt på din fråga. Om du har följdfrågor på detta svar är du välkommen att ställa dessa till oss på Fråga Juristen så hjälper vi dig gärna. Lycka till!

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden