Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Omyndigt barns talerätt i förvaltningsärede

    Kan en förälder dra tillbaka en anmälan till Skolinspektionen som deras barn (ej myndig) gjort till inspektionen?

    Rådgivarens svar

    2019-02-06

    Hej! Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Här följer en redogörelse för vad som gäller i den situation du beskriver.

    Svaret på din fråga är beroende på ditt barn ålder. Mitt svar innehåller svar på både vad som gäller om ditt barn är under 16 år, alternativt är 16 år eller äldre.

    Omyndiga barns rättshandlingsförmåga

    I Föräldrabalken finns regler om vad som gäller för omyndiga barn och deras kapacitet att rättshandla. En rättshandling är en juridisk benämning på ett agerande som leder till att en person blir juridiskt bunden av något. Exempel på vanliga rättshandlingar är att ingå avtal och upprätta testamente.

    Det finns möjlighet för ett omyndigt barn att rättshandla i ett flertal situationer, t.ex. om det framkommer av lag att det är tillåtet. Vanligaste sättet för att ett omyndigt barn ska få företa en rättshandling är med samtycke av förälder eller förmyndare.

    Barns generella möjlighet att inleda ett förvaltningsärende

    När en anmälan görs till skolinspektionen inleds vad som kallas ett förvaltningsärende. När ett förvaltningsärende inleds faller det på den kompetenta myndigheten (i detta fall skolinspektionen) att komma med ett beslut i ärendet. Beslut kan innefatta att man avskriver ärendet, bifaller ärendet etc.

    Eftersom en anmälan till skolinspektionen leder till att ett förvaltningsärende inleds, omfattas ärendet av Förvaltningslagen, där ett flertal regler framkommer som reglerar allt från den kompetenta myndighetens serviceskyldighet till möjligheten för den som är part i ärendet att få tillgång till det material som tillförs ärendet i fråga.

    I förvaltningslagen framkommer inget krav på att ett ärende endast kan inledas av en myndig person, alltså någon som har möjlighet att företa rättshandlingar på egen hand. Att inget sådant krav framkommer kan motiveras med att konsekvenserna av att inleda ett ärende är inte samma sak som att företa en rättshandling. Det uppstår nämligen inga juridiskt bindande konsekvenser av att inleda ett ärende.

    Det ovanstående innebär att i o.m. att förvaltningsärende inleds uppstår det inga förpliktelser för parten i ärende. Parten måste inte utföra någon särskild prestation, och behöver inte heller frånhålla sig från att göra något. Detta är en avgörande skillnad från att t.ex. ingå ett avtal, vilket oftast medför att parterna måste utföra någon prestation gentemot den andra parten. Att inte utföra den prestationen skulle innebära ett avtalsbrott, vilket kan medföra konsekvenser som t.ex. skyldigheten att kompensera den andra parten för avtalsbrottet.

    Generellt om partsställning

    Det är den personen som inleder ett förvaltningsärende som blir part i ärendet. Det kan finns möjligheter för andra personer att också bli parter, trots att de själva inte inledde ärendet. Dock krävs det som huvudregel att de skulle påverkas av beslutet i ärendet. Vanligaste exemplet är när en person, som inte är part, väljer att överklaga ett gynnande beslut i ett förvaltningsärende, för att det gynnande beslutet påverkar personen i fråga.

    Om ditt barn är över 16 år gammalt

    Skulle ditt barn vara 16 år eller äldre finns det möjlighet för hen att själv inleda ett ärende genom anmälan till skolinspektionen. Det innebär att det är ditt barn som är beslutar om t.ex. återkallelse av ärendet, alltså att man själv ansöker om att det ärende men inleddes läggs ner.

    Av åldersgränsen är dragen vid 16 års ålder baseras på Skollagen kapitel 29 § 12, där talerätts ges till den som är fyllda 16 år. Talerätten innebär att den som är 16 år har rätt att föra sig egen talan i mål och ärenden enligt skollagen.

    I en sådan situation ska dock den unges vårdnadshavare beredas möjlighet att ställa sig bakom ärendet och yttra sig i ärendet.

    Om ditt barn är under 16 år gammalt

    Skulle ditt barn vara yngre än 16 år har skolinspektionen uppställt ett krav på att vårdnadshavares medverkan för att en anmälan ska kunna göras.

    Har en sådan medverkan inte funnits är det min bedömning att en anmälan inte kan göras till skolinspektionen. Det innebär att ni bör uppmärksamma skolinspektionen om att ni i egenskap av vårdnadshavare inte har medverkat till anmälan i fråga, och att ärendet då borde återkallats.

    Sammanfattning

    Trots att ditt barn är omyndigt finns det inget i lag som hindrar ett omyndigt barn att inleda ett förvaltningsärende. Vidare är det ditt barn som är part i ärendet, och du kan inte återkalla det ärende som ditt barn inledde, eftersom du själv är part i ärendet. Detta trots att du är barnets förälder och är den med det huvudsakliga ansvaret för ditt omyndiga barn.

    Dock har skolinspektionen dragit en gräns vid 16 års ålder för att på egen hand kunna göra en anmälan. Om ert barn är 16 år eller äldre kan ni i egenskap av vårdnadshavare inte återkalla ärendet. Om ert bart istället skulle vara yngre än 16 år, och ni dessutom inte har medverkat i anmälan, bör ni ha möjlighet att uppmärksamma skolinspektionen om detta och återkalla ärendet.

    Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om det är något annat du undrar över får du gärna ställa fler frågor till oss här på Fråga Juristen.

    Med vänlig hälsning,
    Gabriel Axelsson

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden