Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Kan man få barnbidrag när man väntar på förnyat uppehållstillstånd?

    Hej
    Jag hjälper en kollega med att överklaga ett beslut fattat av Försäkringskassan angående barnbidrag.
    Han har ett arbetsuppehållstillstånd gällandes 2016-01-01 till 2016-12-31 Han ansökte om förlägning av det tillståndet 2016-11-13.
    2017-02-01 Fattade försäkringskassan beslut om att dra in barnbidraget för hans barn med hänvisning till 5 kap 12 § I socialförsäkringsbalken. Dvs att han inte har uppehållstillstånd längre och därför inte är berättigad till barnbidrag.
    När jag tittade på det ser jag att första stycket handlar om just den situationen. Försäkringskassan bortser dock från andra stycket som behandlar situationen när man har en ansökan om förlägning inskickad till migrationsverket
    Vi gjorde då en överklagan men försäkringskassan ändrade inte beslutet. Samma historia om att bortse från andra stycket I paragrafen samt mer hänvisningar till andra paragrafer.
    Efter att ha granskat de ny referenserna ser jag att inget motsäger vår överklagan eller styrker försäkringskassans beslut att bara se till första stycket.
    Vi har gjort en ny överklagan nu och jag vill gärna ha er synpunkt på vårt resonemang.

    Rådgivarens svar

    2018-07-24

    Hej! Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Nedan kommer en redogörelse om vad som är rättsläget utifrån de omständigheter som du har nämnt. Som du redan har påpekat är det kapitel 5 i socialförsäkringsbalken (nedan förkortat SFB) som blir aktuell.

    Bosättningsbaserade förmåner där uppehållstillstånd krävs

    Barnbidraget är en förmån enligt 5 kap. 9 § SFB som den som är bosatt i Sverige är försäkrad för. I 5 kap. 12 § första stycket SFB fastställs att den som behöver ha ett uppehållstillstånd kan tidigast få bosättningsbaserade förmåner från och med en dag då ett sådant tillstånd börjar gälla, dock inte för en längre tid tillbaka än tre månader innan tillståndet började gälla.

    Föregångaren till 5 kap. 12 § SFB var 3 kap. 3 § socialförsäkringslagen. I förarbetena till denna paragraf förklaras det att endast den som har rätt att vistas i Sverige anses bosatt här, och därmed ha rätt till bosättningsbaserade förmåner. Enligt rättsfallet HFD 2016 ref. 43 har de som behöver ett uppehållstillstånd i Sverige inte rätt till bosättningsbaserade förmåner när ett uppehållstillstånd löpt ut. Det kan dock vara bra att påpeka att 5 kap. 12 § andra stycket SFB inte fanns vid den tiden då detta mål avgjordes.

    Bestämmelserna i den nya 5 kap. 12 § andra stycket infördes 2017-08-01. Den bestämmelsen ger stöd för att utge bosättningsbaserade förmåner i vissa fall när uppehållstillstånd upphört att gälla. Det som krävs är att en ansökan om ett fortsatt uppehållstillstånd har gjorts innan det tidigare tillståndet har upphört att gälla och det måste gälla samma grund för uppehållstillstånd som det tidigare. Om en ansökan om uppehållstillstånd avslås ska förmåner lämnas till dess att utlänningens tidsfrist för frivillig avresa har löpt ut eller till dess att beslutet har fått laga kraft.

    Legalitetsprincipen

    1 kap. 1 § tredje stycket regeringsformen sägs det att den offentliga makten utövas under lagarna. Detta brukar kallas för legalitetsprincipen och principen betyder att författningsstöd alltid måste finnas för beslut tagna av myndigheter. En del av legalitetsprincipen är att retroaktivitet ska undvikas. Det finns dock undantag från retroaktivitet, och inom förvaltningsrätten (SFB räknas som en del av förvaltningsrätten) är huvudregeln att ny lagstiftning i och med ikraftträdandet blir tillämplig även på sådant som inträffat innan om det inte finns bestämmelser som säger något annat. I fallet med 5 kap. 12 § SFB, anges inte någon sådan bestämmelse som skulle särskilt tillämpas. Därför bör bestämmelsen kunna gälla retroaktivt.

    Bedömningen i ditt fall

    Utifrån de omständigheter som du har nämnt i ditt fall bör det vara möjligt att få barnbidrag för den period som försäkringskassan har dragit in. Detta grundar jag på 5 kap. 12 § andra stycket SFB, eftersom din kollega har ansökt om ett fortsatt uppehållstillstånd innan det tidigare gick ut. Jag vet dock inte huruvida det nya uppehållstillståndet skulle vara på samma grund som det tidigare men det bör det vara om det är ett arbetsuppehållstillstånd.

    Retroaktivitetsförbudet skulle inte vara aktuellt och det kan inte Försäkringskassan stödja sig på. Visserligen tillkom det nya stycket i 5 kap. 12 § SFB efter att Försäkringskassan hade fattat sitt beslut i frågan första gången (2017-02-01) och då fanns det ingen möjlighet att använda den nya regeln. Om ni nu har överklagat beslutet efter att den nya regeln börjat gälla ska det inte leda till problem utifrån retroaktivitetsperspektiv.

    Du nämner att Försäkringskassan har hänvisat till andra paragrafer som grund till varför de bygger sin bedömning på 5 kap. 12 § första stycket SFB, däremot kan jag inte ur omständigheterna som du har nämnt i fallet se varför Försäkringskassan gör den bedömningen och vilka paragrafer de menar.  

    Sammanfattning

    Slutsatsen i detta fall är att det ska vara möjligt att får bosättningsbaserade förmåner om man inte längre har uppehållstillstånd så länge man har ansökt om ett nytt tillstånd utifrån 5 kap. 12 § andra stycket SFB. Även om det första beslutet från Försäkringskassan togs innan denna regel trädde i kraft ska det gå att kunna överklaga eftersom det inte finns ett retroaktivitetsförbud inom förvaltningsrätten som huvudregel. Jag kan inte se att en annan bedömning skulle vara möjlig utifrån de omständigheter som du har nämnt. Därför är det värt att ta det vidare med en till överklagan till förvaltningsdomstol.

    Jag hoppas at du har fått svar på dina frågor och på så sätt kan gå vidare med ärendet. Jag anser utifrån de fakta jag har fått att era synpunkter är något som bör tas i beaktning vid beslutet om barnbidrag. Lycka till!

     

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden