Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Jag har varit otrogen, kan jag förlora vårdnaden om mitt barn?

    Jag och min man har separerat och skilsmässan går igenom om några månader. Jag träffade en annan man och var otrogen med honom mot min man. Min nu då exman hotar med att dra igång en vårdnadstvist om jag fortsätter träffa den här mannen. Vi träffas sällan men pratar mycket i telefonen och jag vill gärna fortsätta träffa honom men är livrädd för att jag ska förlora sonen i tvisten. Är det möjligt att det kan bli så? Den här mannen är en väldigt fin person, inga konstigheter.  

    Rådgivarens svar

    2020-03-06

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga. Jag förstår det som att du undrar om din exman kan använda det faktum att du träffat en annan man emot dig vid en eventuell vårdnadstvist. Jag redogör nedan för vad som gäller vid frågor om vårdnaden om barn.

    Om vårdnad av barn

    Regler om vårdnad, boende och umgänge av barn regleras i föräldrabalkens (FB) sjätte kapitel. Det är alltid barnets bästa som är avgörande och står i fokus i dessa frågor (6 kap. 2 a §). De föräldrar som är gifta med varandra när barnet föds blir automatiskt båda vårdnadshavare. Den gemensamma vårdnaden fortsätter som utgångspunkt även vid en eventuell skilsmässa (6 kap. 3 §). Skulle en förälder ansöka om ensam vårdnad om ett barn utgår tingsrätten från vad som är det bästa för barnet, där man fäster avsikt vid risken för att barnet ska utsättas för övergrepp eller fara illa på annat sätt och att barnet har ett behov av nära och god kontakt med båda föräldrarna. Vid bedömning av om vårdnaden ska vara gemensam eller ensam för någon av föräldrarna ska rätten också fästa särskilt avseende vid föräldrarnas förmåga att samarbeta i frågor som rör barnet (6 kap. 5 §). Utgångspunkten är alltså att vårdnaden ska vara gemensam. 

    Att en av föräldrarna har varit eller är otrogen är inte en anledning att den andra föräldern ska tilldelas ensam vårdnad om gemensamma barn. Däremot kräver gemensam vårdnad kommunikation mellan föräldrarna, vilket förstås kan vara svårt i situation där otrohet leder till väldigt starka känslor.

    Hjälp av socialnämnden att komma överens

    Föräldrar som inte lever tillsammans kan få hjälp av socialnämnden att komma överens i frågor som rör gemensamma barns vårdnad, boende och umgänge. Detta kan exempelvis ske genom samarbetssamtal (6 kap. 18 §) som kan leda till att parterna tecknar ett avtal för att reglera vårdnaden, umgänget och boendet (6 kap. 17 a §). Ett sådant avtal är juridiskt bindande vilket innebär att om en förälder bryter mot avtalet så kan den andra vända sig till domstol för verkställighet av innehållet i avtalet. Ett sådant avtal förutsätter att föräldrarna är överens. Avtalet ska gälla om det är skriftligt och socialnämnden i kommunen godkänner det (6 kap. 6 §).

    I mål om vårdnad kan en domstol ge uppdrag åt socialnämnden att anordna samarbetssamtal i syfte att nå enighet mellan föräldrarna (6 kap. 18 §) alternativt uppdra åt en medlare att försöka få föräldrarna att nå en samförståndslösning som är förenlig med barnets bästa (6 kap. 18 a §). Innan rätten avgör ett mål om vårdnad, boende eller umgänge ska socialnämnden också lämna upplysningar i ärendet (6 kap. 19 §).

    Din situation

    Eftersom ni är (varit) gifta så utgår jag ifrån att ni har gemensam vårdnad om barnet. Din exman kan alltså ansöka hos tingsrätten om ensam vårdnad om barnet. Vid en sådan ansökan kommer domstolen först att uppdra åt socialnämnden att få er att försöka komma överens om vårdnaden av barnet och hur umgänge och boende ska läggas upp. Kan ni komma överens kan ni avtala om er överenskommelse i ett juridiskt bindande avtal. Kan ni inte komma överens så kan vårdnadskonflikten leda till en tvist i domstol. Vid en sådan tvist utgår domstolen från vad som är det bästa för barnet men även er föräldrars möjlighet att samarbeta i frågor som rör barnet. 

    Att man är eller har varit otrogen betyder inte att man inte är en bra förälder. Det är barnets bästa som är avgörande vid vårdnadsfrågor och att den ena föräldern har varit otrogen är inte i sig ett skäl för att frånta den föräldern vårdnaden om barnet. Däremot kan mycket svåra samarbetssvårigheter mellan föräldrarna leda till att man anser det vara bäst för barnet att den ena föräldern har ensam vårdnad, men generellt kan man säg att utgångspunkten är att man anser att barnet mår bäst av att ha båda sina föräldrar tillgängliga. Att du träffat en ny man är alltså ingenting som din exman kan använda emot dig vid en eventuell vårdnadstvist. Däremot kan det förstås leda till att ni får svårt att samarbeta. Men det är ju då den förälder som försvårar samarbetet som detta ska ligga till last.

    Sammanfattande råd

    Jag kan förstås inte ge dig ett klart svar på hur domstolen skulle bedöma vid en eventuell vårdnadstvist eftersom det är beroende av flera olika omständigheterna. Men det bästa för er och framförallt ert barn är ju om ni kan komma överens och därmed undvika en vårdnadstvist i domstol. Jag rekommenderar dig därför att i förebyggande syfte vända dig till familjerätten inom socialnämnden i din kommun. De kan hjälpa er med kostnadsfria samarbetssamtal där ni får hjälp av en utomstående att prata om den situation som har uppstått och att reda ut den. 

    Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor. Har du fler funderingar kan du läsa mer om skilsmässa hos Familjens Jurist. Du kan också kontakta Familjens Jurist för att få hjälp med juridisk rådgivning om vårdnad, boende och umgänge.

     

    Julia Tibäck
    Studentrådgivare - Teamledare Stockholm
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden