Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Hur gör man för att återkalla en överenskommelse?

    Jag har en dotter på 11år och har gemensam vårdnad tillsammans med mamman. För några år sedan skrev jag på ett papper i hennes skola som gällde att beslut kring skolan skulle tas av mamman som är boendeförälder eftersom jag bor ca 40 mil bort och bara kan träffa min dotter ca 3 dagar i månaden tyvärr. Nu ska jag flytta tillbaka ca 2 mil bort från dotterns bokförda adress och vill annullera pappret som skrevs eftersom jag äntligen har möjlighet att agera förälder igen. Min fråga är om du känner igen ett sånt dokument och vad det kan ha för konsekvenser för mig nu?

    Rådgivarens svar

    2020-04-19

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med dina frågor! Jag förstår det som att du undrar hur du går tillväga för att återkalla en underskriven överenskommelse gällande beslut i ditt barns skola. Jag redogör nedan för vårdnadshavares rätt till information och inflytande av barns skolgång samt hur du bör gå tillväga för att se till att den överenskommelse ni har ingått inte längre ska gälla. 

    Vårdnadshavares rätt till information och inflytande

    Vårdnadshavares rättigheter och skyldigheter regleras i föräldrabalken (FB). Vårdnadshavare till barn kan antingen vara två föräldrar gemensamt eller en av föräldrarna (6 kap. 2 § FB). Har föräldrarna gemensam vårdnad innebär det att båda föräldrarna gemensamt ska bestämma i viktiga frågor som rör barnet, vilket inkluderar beslut angående barnets skola. Skolan ska samarbeta med och informera båda vårdnadshavarna om barnets skolsituation och om föräldrarna har gemensam vårdnad har båda vårdnadshavarna rätt till samma information. Är däremot en vårdnadshavare till följd av exempelvis frånvaro förhindrad att ta del i beslut som inte utan olägenhet kan uppskjutas, så bestämmer den andra föräldern ensam. Dock får inte en vårdnadshavare ensam fatta beslut av ingripande betydelse för barnets framtid, om inte barnets bästa uppenbarligen kräver det (6 kap. 13 § FB). Med andra ord har vårdnadshavare både rätt och skyldighet att bestämma om den minderåriges personliga angelägenheter (6 kap. 11 § FB). 

    Ert avtal om att överlåta beslut angående skolan till den andra vårdnadshavaren

    Att båda vårdnadshavarna till ett barn ska informeras om barnet och gemensamt fatta beslut om barnet framgår alltså av lag. En vårdnadshavare kan således inte avtala med den andra föräldern om att avsäga sig sina rättigheter och skyldigheter som vårdnadshavare. Du skriver att du har skrivit på ett papper i skolan som innebär att beslut kring skolan ska fattas endast av mamman. Jag kan inte svara på exakt vad detta papper är för någonting, men av din fråga att döma så kan jag tänka mig att det handlar om en överenskommelse som gör att skolan inte behöver inhämta ditt samtycke vid varje beslut som rör barnet. Detta på grund av att du är förhindrad att ta del av vissa beslut som inte utan olägenhet kan uppskjutas. Däremot måste fortfarande beslut av ingripande betydelse för barnets framtid fattas av er gemensamt, om inte barnets bästa kräver att beslutet fattas av mamman i det här fallet (6 kap. 13 § FB). Överenskommelsen innebär isåfall endast ett tydliggörande av det faktum att du fysiskt befunnit dig långt bort är därför varit förhindrad att ta del i vissa beslut rörande barnet. Ett andra alternativ är att det rör sig om någon sorts fullmakt där du överlåter vissa beslut till den andra vårdnadshavaren, men detta går alltså inte att göra eftersom din plikt som vårdnadshavare är reglerad i lag som inte går att avtala bort. 

    Hur du gör för att överenskommelsen inte längre ska gälla

    Du kan inte avsäga dig dina rättigheter och skyldigheter som vårdnadshavare, ens genom en skriftlig överenskommelse. Din lagreglerade plikt avseende vårdnadens utövande gäller alltså fortfarande. Men för att undvika framtid konflikt om innebörden av er skriftliga överenskommelse så rekommenderar jag att du kontaktar skolan och den andra vårdnadshavaren för att komma överens om att överenskommelsen inte längre ska gälla då förutsättningarna nu ändras eftersom du fysiskt flyttar närmare barnet och skolan. Rör det sig om en fullmakt så återkallas den genom att du återtar fullmakten och förstör den (16 § avtalslagen). I realiteten borde dock inte det underskrivna pappret innebära några konsekvenser eftersom dina rättigheter och skyldigheter som vårdnadshavare och skolans plikt att informera dig och låta dig ta del i beslut fortfarande kvarstår enligt lag. 

    Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor. Har du ytterligare funderingar eller skulle behöva vidare hjälp med juridisk rådgivning rekommenderar jag dig att kontakta Familjens Jurist med stor erfarenhet av familjerätt. Välkommen också tillbaka till Fråga Juristen med en ny fråga! 

    Julia Tibäck
    Studentrådgivare - Teamledare Stockholm
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden