Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Har jag som ensam vårdnadshavare rätt att neka umgänge för barnets mamma som misstänks för brott?

    Hej
    Jag har fått ett interimistiskt beslut gällande ensam vårdnad av min dotter pga hennes mamma har misshandlat vårt barn samt dragit kniv mot sina egna systrar. Mitt ex kräver nu att få träffa min dotter. Jag har gått med på att hon ska få träffa dottern. Min fråga är måste jag gå med på detta och har även mitt ex föräldrar umgängesrätt gällande min dotter? Mitt ex är misstänkt för misshandel på min dotter samt olaga hot och misshandel på sina systrar. Hon satt anhållen i 4 dagar.
    Har jag rätt att neka umgänge med mitt ex och hennes föräldrar?

    Rådgivarens svar

    2020-07-27

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Nedan följer en redogörelse om vad som gäller i din situation.

    Vårdnadshavares ansvar

    Den rättsliga regleringen för vårdnad av barn hittas i föräldrabalkens sjätte kapitel. Vårdnadshavare har en rättighet och skyldighet att fatta beslut som rör barnets personliga angelägenheter (6 kap. 11§ föräldrabalken), i takt med barnets stigande ålder och utveckling ska vårdnadshavarna ta större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål. Eftersom du har ensam vårdnad över ditt barn så får du ta beslut om barnet ensamt.

    Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och god uppfostran (6 kap. 1§ föräldrabalken), barnet ska också behandlas med aktning för sin person och egenart samt att barnet inte får utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Barnets vårdnadshavare har ansvar för barnets personliga förhållande och ska se till att barnets behov enligt 6 kap. 1§ föräldrabalken blir tillgodosedda (6 kap. 2§ föräldrabalken).

    Umgängesrätt

    Barnet har rätt till umgänge med den föräldern som barnet inte bor tillsammans med (6 kap. 15§ första stycket föräldrabalken), det umgänget kan ske genom att barnet och föräldrarna träffar varandra eller genom att de har annan kontakt. Annan kontakt kan exempelvis vara att barnet och föräldern pratar i telefon, men denna kontakten är inte avsedd att begränsa barnets rätt att träffa den andra föräldern utan den ska användas i undantagsfall då vanligt umgänge inte kan komma till stånd. Umgängesrätten är i första hand till för barnet, det är barnets intresse och behov som är avgörande, det finns inte någon plikt för barnet att umgås med en förälder och det finns ingen absolut rätt för föräldern att umgås med barnet. Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att umgänget så långt som det är möjligt tillgodoses (6 kap. 15§ andra stycket föräldrabalken). 

    Barnets bästa ska vara avgörande när det kommer till alla beslut som rör vårdnad, boende och umgänge (6 kap. 2a§ föräldrabalken). Vid en bedömning om vad som är bäst för barnet ska särskilt avseende fästas vid bland annat barnets nära och goda kontakt med båda föräldrarna och risken för att barnet utsätts för övergrepp eller annars far illa. 

    Barnet har en rätt att få ett umgänge med den föräldern som barnet inte bor tillsammans med och det ansvarar båda föräldrarna för. Däremot är det upp till barnets vårdnadshavare att se till att barnet inte far illa eller utsätts för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Barnet har en rätt till umgänge och det ska så långt som det är möjligt tillgodoses. Om du känner att det finns risk för att barnet far illa igen kan du exempelvis vända dig till kommunen där du bor för att få hjälp. Där kan ni bli tilldelad en så kallad kontaktperson (3 kap. 6b§ socialtjänstlagen). Kontaktpersonen kan exempelvis närvara vid umgänget mellan ditt barn och barnets mamma så att de inte har umgänge själva utan någon annan person är närvarande.

    Umgänge med morföräldrar

    Barnets vårdnadshavare har ett ansvar för att barnets behov av umgänge med någon annan som står barnet särskilt nära så långt som möjligt blir tillgodosett (6 kap. 15§ tredje stycket föräldrabalken). Barnets mor- och farföräldrar är exempel på personer som kan stå särskilt nära barnet och som barnet har rätt att träffa. Därför har du som vårdnadshavare ett ansvar att se till att barnet får träffa sina morföräldrar.

    Din situation

    Barnet har en rätt till umgänge med föräldern som barnet inte bor tillsammans med. Umgängesrätten ska så långt som möjligt tillgodoses, att barnet har misshandlats och riskerar att bli misshandlad igen av mamma är en situation då det kanske inte är bäst för barnet att hon har umgänge eller ensamt umgänge med sin mamma. Men eftersom jag inte har tillgång till all information kan jag inte svara på om så är fallet. Du kan kontakta kommunen där du bor för att få hjälp. Du kan exempelvis bli tilldelad en kontaktperson som kan närvara vid umgänget eller få annan hjälp av kommunen. Eftersom detta är ett viktigt beslut kan det vara bra att kontakta en jurist med erfarenhet på området för att få vidare vägledning. Här kan du läsa om vad Familjens Jurist kan hjälpa dig med när det kommer till vårdnad, boende och umgänge

    När det kommer till umgänget med barnets morföräldrar så har barnet en rätt att få umgänge med personer som står barnet särskilt nära, detta kan vara morföräldrar. Det är du som vårdnadshavare som har ett ansvar för att barnet får detta behov av umgänge tillgodosett så långt som det är möjligt. Vill du ha vidare hjälp kan du kontakta en jurist hos Familjens Jurist här.

    Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden