Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Gemensam vårdnad och utlandsresor

    Vid delad vårdnad måste man tydligen ha ett godkännande från den andra parten vid utlandsresa. Jag och min norska fd fru har nu gemensam vårdnad av vår 8 åriga dotter. Vi bor bägge i samma stad i Sverige. Hon är fortsatt norsk medborgare.

    Frågan nu är om hon har rätt att neka mig en vecka utomlands med min dotter då hon helt enkelt inte gillar min reskamrat...

    Och kan jag, för att sätta hårt mot hårt neka henne att ta med min dotter till Norge? Utomlands som utomlands eller? Vår dotter är född och uppvuxen i Sverige.

    Tycker alltsammans är löjligt, varför ska jag inte kunna resa med min dotter utan hennes välsignelse och vice versa?

    Rådgivarens svar

    2018-02-11

    Hej och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga!

    Regleringen kring vårdnad finns i 6 kap. Föräldrabalk (1949:381). Bestämmelser om medgivande kring utlandsresor vid gemensam vårdnad är inte helt utrett men nedan ska jag försöka ge dig en redogörelse.

    Gemensam vårdnad

    När föräldrarna har gemensam vårdnad har de båda rätt och skyldighet att bestämma över frågor som rör barnets personliga angelägenheter, 6 kap. 13 § FB med hänvisning till 6 kap. 11 § FB. Föräldrarna bestämmer alltså gemensamt i dessa frågor. Dock får den förälder som barnet bor hos fatta beslut i frågor som rör den dagliga verksamheten utan att höra med den andra förälder, exempelvis om kläder eller mat.

    I andra stycket i nyss nämnda paragraf finns även en möjlighet för föräldern att bestämma själv. Detta om den andra föräldern är till följd av frånvaro, sjukdom eller annan orsak förhindrad att ta del i sådana beslut om vårdnaden som inte utan olägenhet kan skjutas upp. Man får dock inte fatta beslut som är ingripande för barnets framtid om inte barnets bästa kräver det.

    Utlandsresor med barnet

    En kortare utlandssemester bör normalt inte vara ett beslut som är ingripande för barnet, och torde kunna fattas av en förälder om det inte går emot barnets bästa. Vid en längre utlandssemester lär ett gemensamt beslut behöva fattas. I båda fallen får inte utlandsresan kränka den andra förälderns umgängesrätt. Lagen ger inte något uttryckligt svar på hur utlandsresor ska hanteras varför jag inte kan svara på hur det ligger till. Därav finns det ingen uttalad gräns mellan en kortare resa och en längre resa

    Det finns inte någon rättslig påföljd som drabbar den förälder som för sin vilja igenom mot den andre förälderns, man kan alltså inte göra gällande ett överskridande av den gemensamma beslutanderätten. Denne får istället väcka talan om ändring av vårdnadsansvaret. I sådana fall tar rätten bland annat hänsyn till föräldrarnas samarbetsförmåga, om grova samarbetssvårigheter föreligger skulle rätten i värsta fall kunna döma till ensam vårdnad.

    Nedan följer andra bestämmelser som kan vara bra att uppmärksamma.

     

    • Umgänge med någon som står barnet nära

    6 kap. 15 § FB är en paragraf som reglerar barnets rätt till umgänge. I tredje stycket står det att barnets vårdnadshavare har ett ansvar för att barnet ska få umgänge någon annan som står barnet nära. Detta är exempelvis mor- och farföräldrar eller andra släktingar. Om din dotter har sina morföräldrar eller andra släktingar i Norge kan det vara värt att notera denna bestämmelse.

    • Egenmäktighet med barn

    Om barnet står under gemensam vårdnad och den ena vårdnadshavaren skiljer den andra från barnet kan det träffas av 7 kap. 4 § Brottsbalk (1962:700), egenmäktighet med barn. Bestämmelsen reglerar bland annat straff för missbruk av vårdnaden eller oberättigade ingrepp i vårdnaden som utövas av föräldrar eller den som har vårdnaden om barnet. Det är inte varje situation där barnet i själva verkat hålls borta som ska räknas. Undanhållandet av barnet ska ha avsikten att skilja vårdnadshavaren från vårdnaden. Undanhållandet ska ha varit varaktigt. Brottet är således ett brott som kränker en förälders rätt att utöva vårdnaden.

     

    Sammanfattning

    Sammanfattningsvis så finns det tyvärr inget klart svar att ge i situationer där vårdnadshavare inte är överens om utlandsresor. Vid gemensam vårdnad ska båda fatta beslut som rör barnet tillsammans varför jag i första hand rekommenderar dig att prata med mamman igen och att komma överens i frågan. Om ni känner att ni inte klarar detta på egen hand kan ni också få hjälp med samarbetssamtal via kommunen.

    Om ni önskar vidare hjälp är ni också varmt välkomna att kontakta någon av våra jurister, det gör ni enklast här.

    Jag önskar dig all lycka till!

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden