Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Föräldraskap och vårdnad vid insemination

    Hej! Vi är två kvinnor som har barnlängtan. Vi har en manlig bekant som kan hjälpa oss. Dvs att han förser oss med sina spermier och vi inseminerar hemma på egen hand. 
    Hur fungerar de rent juridisk när barnet är fött? Ingen av oss tre vill att han ska vara pappa/vårdnadshavare för barnet.

     

    Rådgivarens svar

    2021-02-21

    Stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur ni kan gå vidare i er situation.

    För klarhetens skull benämner jag moderskap för den icke födande kvinnan som medmoderskap. 

    Föräldraskap vid insemination

    Den födande personen är alltid att anses som barnets moder enligt svensk rätt. Detta gäller även om äggen är donerade från en annan kvinna. 1 kap. 7 § föräldrabalken

    Insemination och befruktning utanför kroppen regleras i 6-7 kap. lagen om genetisk integritet. Reglerna vad gäller föräldraskap regleras i föräldrabalken (FB).

    Vid två kvinnor som önskar ett barn gäller följande: om kvinna genomgått inseminasion eller befruktning utanför kroppen enligt 6-7 kap. lagen om genetisk integritet, med samtycke från en kvinna som är den födande moderns make, registrerad partner eller sambo och det med hänsyn till samtliga omständigheter är sannolikt att barnet har tillkommit genom behandlingen, ska den som har lämnat samtycket anses som barnets förälder. 1 kap. 9 § FB.

    Ovanför gäller även om inseminationen eller befruktningen utanför kroppen har utförts vid en behörig inrättning i utlandet och barnet har rätt att ta del av uppgifter om spermiedonatorn. 

    Ett föräldraskap enligt denna paragraf fastställs genom bekräftelse eller dom. Det som sägs i 1 kap. 4 § FB om bekräftelse av faderskap gäller även i dessa situationer när medmoderskap ska bekräftats. 

    Enligt 1 kap. 4 § FB ska en bekräftelse av faderskap göras skriftligen och  bevittnas av två personer. Bekräftelsen ska skriftligen godkännas av socialnämnden och av modern eller en särskilt förordnad vårdnadshavare för barnet. Är barnet myndigt ska bekräftelsen i stället godkännas av barnet självt.
    Socialnämnden får lämna sitt godkännande endast om det kan antas att mannen är far till barnet.

    Denna paragraf gäller således även medmoderskap enligt 1 kap. 9 § RB. 

    Vårdnad

    Enligt 6 kap. 3 § FB står barnet från födelsen under vårdnad av båda föräldrarna, om dessa är gifta med varandra, och i annat fall av modern ensam. Ingår föräldrarna senare äktenskap med varandra, står barnet från den tidpunkten under vårdnad av dem båda, om inte rätten dessförinnan har anförtrott vårdnaden åt en eller två särskilt förordnade vårdnadshavare.  I denna paragraf menas alltså med moder den som har fött barnet.

    Står barnet under vårdnad av endast en av föräldrarna och vill föräldrarna gemensamt utöva vårdnaden, ska rätten på talan av dem båda besluta i enlighet med deras begäran, om det inte är uppenbart att gemensam vårdnad är oförenlig med barnets bästa, 6 kap. 4 § FB.

    Om barnet är folkbokfört här i landet, kan föräldrarna få gemensam vårdnad också genom registrering hos Skatteverket efter anmälan av dem båda
       1. till socialnämnden i samband med att nämnden ska godkänna en faderskapsbekräftelse eller en bekräftelse av föräldraskap enligt 1 kap. 9 §, eller
       2. till Skatteverket under förutsättning att beslut om vårdnaden inte har meddelats tidigare. 6 kap. 4 § FB. 

    Tillämpning

    I er situation kommer således föräldraskapet bestämmas utifrån godkännande. Den av er som föder barnet kommer automatiskt att anses som barnets mor. Om ni är gifta, registrerade partners eller sambos så krävs bara ett godkännande från den av er som inte föder barnet så att denne också blir förälder och mor till barnet. Detta sker genom en bekräftelse eller dom. Det enklaste är att göra en bekräftelse som ska godkännas av socialnämnden. 

    Uppmärksammas bör att för att dessa regler om föräldraskap ska gälla måste en inseminastion eller befruktning utanför kroppen ske i enlighet med reglerna i 6-7 kap. lagen om genetisk integritet, eller om det har utförts vid en behörig inrättning i utlandet och barnet har rätt att ta del av uppgifter om spermiedonatorn.

    Den som föder barnet blir också vårdnadshavare. Om ni är gifta blir ni båda automatiskt vårdnadshavare. Om ni inte är gifta kan ni göra en anmälan till socialnämnen eller skatteverket så att båda föräldrarna blir vårdnadshavare. 

    Hoppas du fick svar på din fråga! Tveka inte att höra av dig igen om du har fler funderingar. 

    Elin Enlund
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden