Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Föräldrars gemensamma ansvar för barnets behov av umgänge

    Har ensamvårdnad av min 8åringa son. Han är hos sin pappa varannan helg. Vi har delat på resorna. Vi bor i Halmstad och pappan i Göteborg. Men nu har pappan valt att flytta några mil ännu längre ifrån till Borås. Till sin ny partner. Är jag skyldig att lämna/hämta ena vändan då? När han valt att flytta längre ifrån?

    Rådgivarens svar

    2019-11-24

    Hej! Tack för att du ställer din fråga till Fråga Juristen.

    Barnets rätt till umgänge med förälder
    Barn har rätt till umgänge med den förälder som denne inte bor tillsammans med. Umgänget kan ske genom att barnet och föräldern träffar varandra eller genom att de har annan kontakt (6 kap. 15 § st. 1 föräldrabalken). Viktigt att poängtera här är att umgängesrätten är till för barnet. Det finns med andra ord ingen skyldighet för barnet att umgås med sin förälder och föräldern har inte heller någon rätt att få umgås med sitt barn.

    Föräldrarnas gemensamma ansvar för barnets behov av umgänge
    Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt möjligt tillgodoses (6 kap. 15 § st. 2 föräldrabalken).

    Boendeförälderns ansvar för resekostnader
    Om barnet bor tillsammans med endast en förälder, ska denne ta del i kostnaderna för resor till den andra föräldern (6 kap. 15 b § föräldrabalken). Vid fördelningen av kostnaderna ska föräldrarnas ekonomiska förmåga till att bidra med resor beaktas. Huvudansvaret för kostnaderna ligger dock på den förälder som inte bor med barnet.

    Utöver föräldrarnas ekonomiska förmåga ska det tas hänsyn till vad som i övrigt kan anses som skäligt. Med skäligt menas rimligt, rättvist och motiverat. En oskälig anledning att dela på resekostnader kan vara att en förälder utan någon godtagbar anledning flyttar långt bort.

    Avståndet mellan orterna bör också överstiga 10 mil för att det ska anses vara skäligt att dela på kostnaderna för resorna.

    Er situation
    Ert gemensamma barn har rätt till umgänge med sin pappa i den mån barnet själv anses ha behov av umgänget. Ni båda har ett ansvar för att barnets behov av umgänge med sin pappa ska tillgodoses så långt som möjligt. Du kan ha ansvar för resekostnaderna beroende på hur era ekonomiska förmågor ser ut gällande att bekosta dessa resor mellan er. Däremot har inte du huvudansvaret för resekostnaderna, utan ansvaret ligger i första hand på barnets pappa. Mellan Halmstad och Borås är det längre än 10 mil, vilket talar för att du kan bli ansvarig till viss del för resekostnaderna. Frågan om barnets pappa utan godtagbar anledning flyttar längre bort kan däremot diskuteras. Förvisso flyttar han till sin nya partner och Borås ligger inte mycket längre bort än Göteborg, men det kan ifrågasättas om flytten gör det svårare för barnet att pendla mellan orterna. Umgänget måste inte ske genom fysiska träffar, utan kan även ske genom annan kontakt via exempelvis telefon eller brev.

    Avslutningsvis
    Lagen ger ett stort utrymme för föräldrarna att samarbeta och komma fram till egna lösningar som främjar barnets bästa. Ni som föräldrar har möjlighet att på egen hand avtala om fördelning av resor och diverse medföljande kostnader. Om ni inte kan komma överens själva, finns möjligheten att ta upp frågan i en domstol som kan besluta åt er om hur ansvaret för resor och medföljande kostnader ska fördelas.

    Jag hoppas att du har fått svar på din fråga! Om du har ytterligare frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta Familjens Jurist för vidare rådgivning i ärendet. Familjens Jurist hjälper gärna till i alla möjliga ärenden om vårdnad, boende och umgänge, läs mer om det här.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden