Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Föräldrars bestämmanderätt vid gymnasieval utomlands

    Kan min 16:åring plugga flerårigt college i annat EU land med endast boendeförälderns godkännande vid gemensam vårdnad?

    Rådgivarens svar

    2018-05-14

    Hej!

    Tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen. Jag ska nedan besvara din fråga.

    Reglerna som är tillämpliga på din fråga hittar du i föräldrabalken (förkortas FB) samt barnkonventionen (förkortas BK).

    Gemensam vårdnad, boendeförälder och umgängesförälder
    Det råder oftast ett missförstånd kring gemensam vårdnad. Att en förälder är boendeförälder och att den andre föräldern är umgängesförälder ändrar inte den rättliga bestämmanderätten som föräldrar har vid gemensam vårdnad. Gemensamt vårdnadsansvar innebär gemensam bestämmanderätt.

    I och med att ni har gemensam vårdnad så har ni lika mycket rätt att bestämma i frågor som rör er 16-åring.

    Föräldrars bestämmanderätt
    I frågor som rör barnets personliga angelägenheter så har föräldrar en bestämmanderätt (6 kap. 11 § FB). I princip ska alla beslut fattas gemensamt av båda vårdnadshavarna vid gemensam vårdnad (6 kap. 13 § FB). Detta gäller dock inte för alla beslut. Beslut som rör den dagliga omsorgen såsom barnets mat, kläder, sovtider och hur barnet ska tillbringa sin fritid bestäms av den förälder som barnet bor hos. De beslut som inte rör den dagliga omsorgen utan större och viktigare frågor måste fattas gemensamt av föräldrarna (se 6 kap. 1-2 §§ FB).

    Vid ansökan till gymnasieskolan har elever rätt att själva besluta om till vilken skola eller utbildning hen vill söka till. Det betyder att ansökan inte behöver undertecknas av vårdnadshavarna. Däremot behöver föräldrar samtycka till en utomlandsflytt för ett barn som är under 18 år. Beslut som rör barnets bosättning är exempel på beslut som är av ingripande betydelse för barnets framtid. I och med att en av er är boendeförälder får inte flytten påverka umgängesrätten som den andre föräldern har. Detta kan bli svårt med tanke på att barnet vill flytta till ett annat land.

    Betydelsen av barnets vilja
    Inom svensk lagstiftning så är regleringen kring föräldrars ansvar utformad för att betona att det är barnets intresse som ska stå i centrum. När föräldrar utövar sin bestämmanderätt så ska de ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål i takt med barnets stigande ålder och mognad (6 kap. 11 § FB samt artikel 12 BK). Detta innebär rent praktiskt att barnet ska rådfrågas men inte har en rätt att bestämma själv.

    I och med att erat barn är 16 år får hen anses vara så pass gammal att dennes åsikt ska väga tungt. En diskussion kring detta bör föras mellan er som föräldrar och ungdomen där denna får framhålla sin åsikt.

    Råd och handlingsplan
    Varken du eller ditt barn kan ensamma fatta beslut om fleråriga studier på college i ett annat EU-land. Beslutet är så pass ingripande att det ska fattas gemensamt dock men beaktan av 16-åringens vilja.

    Domstol hjälper endast till med att fatta beslut gällande hos vem av föräldrarna barnet ska bo, i vilken utsträckning barnet ska ha umgänge samt hur stort underhållsbidrag som skall utges. Meningsskiljaktigheter utöver dessa kan föräldrar inte få hjälp med. Som förälder är man alltså hänvisad till att lösa konflikten själv. Det är därför viktigt att ni diskuterar beslutet kring college och tillsammans kommer fram till en lösning. Jag har full förståelse för att detta kan vara svårt om ni som föräldrar är oense men rent juridiskt finns det tyvärr inte några andra lösningar vid gemensam vårdnad.

    Kan ni som vårdnadshavare inte komma överens kan ni ansöka om att upplösa den gemensamma vårdnaden (6 kap. 5 & 6 §§ FB). Får en utav er ensam vårdnad så kan den vårdnadshavaren själv besluta om en utomlandsflytt för er 16-åring. Innan du vänder dig till en tingsrätten för en prövning bör du ha ett juridiskt ombud som hjälper dig. I de flesta fall täcker rättsskydd eller rättshjälp merparten av kostnaderna för detta ombud. Jag råder dig till att kontakta någon av våra jurister för att få ett personligt möte och hjälp med dina frågor kring vårdnaden.    Med vänliga hälsningar,
    Helena Piccolini Danielssn

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden