Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Finns det någon underhållsskyldighet makar sinsemellan?

    Finns det någon lagstadgad rätt till en jämlik inkomstfördelning mellan makar i det fallet endast en av makarna arbetar? Dvs har den parten som inte har någon inkomst rätt till del av den andres inkomst i/under ett äktenskap?

    Rådgivarens svar

    2020-07-02

    Hej och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller.

    Makars underhållsskyldighet

    Frågor om makar regleras i äktenskapsbalken. I äktenskapsbalken stadgas att makarna ska, var och en efter sin förmåga, bidra till det underhåll som behövs för att deras gemensamma och personliga behov skall tillgodoses (äktenskapsbalken 6 kap 1 §). Bestämmelsen ger utryck för att makar ska ha rätt att leva på samma ekonomiska standard. Makarna ska därför bidra till de gemensamma och personliga utgifterna efter sin egen förmåga. Detta betyder att om ena maken har större inkomst så får denne täcka en större del av de gemensamma och personliga utgifterna. Här avses inte bara ansvar för det gemensamma hushållet utan även den andres personliga behov, såsom t.ex. utgifter för kläder, rekreation, studier mm. Att bidra till det gemensamma avser inte uteslutande ekonomiskt bidrag. En hemmavarande make som tar hand om hushållet räknas i lagens mening genom sitt arbete bidra till det gemensamma.

    I första hand svarar makarna för sina egna personliga behov. I äktenskapsbalken stadgas dock att om det som den ena maken ska bidra med inte räcker till för den makens personliga behov eller för de betalningar som den maken annars ombesörjer för familjens underhåll, så ska den andra maken skjuta till de pengar som behövs (äktenskapsbalken 6 kap 2 §). Detta kommer sig av att en make som i större utsträckning än den andra bidrar till det gemensamma hushållet kan ha svårt att täcka sina egna personliga behov. Bestämmelsen som nyss redogjordes för innebär då att den andra maken ska tillskjuta resten så att även den make som tar hand om det gemensamma hushållet kan tillgodose sina personliga behov. Om detta inte sker på frivillig väg finns möjlighet att framtvinga sådant underhåll (äktenskapsbalken 6 kap 5 §).

    Avslutning

    Det finns alltså en lagstadgad skyldighet för makar att bidra ekonomiskt för den andres personliga behov ifall denne själv inte kan tillgodose dessa behov. Det innebär dock inte nödvändigtvis att de ska dela 50/50 på ena makens lön, men den make som inte tjänar några pengar ska ändå få pengar för att kunna köpa kläder mm.

    Jag hoppas det var svar på din fråga. Har du några fler funderingar är du välkommen med en ny fråga.

    Frida Brånebäck
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden