Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Fastställande av faderskap och underhållsskyldighet

    Hej ! Jag är ensamstående med 2 barn , båda 2 barn vet jag inte vem är pappa till dem . Jag har sex med många män , många som bor nära mig , många som bor lång bort . Men nu barnen blir stor och de frågade mig vem är deras pappa . Jag vet inte hur ska jag svara till barnne .
    Barnen får : Underhållstöd från Försäkringkassa varje månader . Min frågar är : om nu kan jag hitta pappa till barnen , måste jag / han betala pengar tillbaka eller inte . Barnet pappa vet inte att vi har barn tillsamman heller .  Jag vet inte hur ska jag hitta honom men om det händer  , vad ska hända med oss ( jag , barnen och barnenspappa ) . Måste han och barnen göra ett prov ( DNA ) eller inte . Jag bara vill hitta pappa till barnen , jag vill inte mina barn blir ledsen . 

    Rådgivarens svar

    2019-07-23

    Hej! Tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga.

    Krav på fastställande av faderskap
    Regler om fastställande av faderskap finns i föräldrabalken. Fram tills att barnet fyller 18 år är socialnämnden skyldig att försöka utreda vem som är far till barnet och se till att faderskapet fastställs, under förutsättning att barnet har hemvist i Sverige, enligt 2 kap. 1 § föräldrabalken. Det är socialnämnden inom den kommun där barnet är folkbokfört som har det främsta ansvaret för utredningen, 2 kap. 2 § föräldrabalken

    Socialnämndens faderskapsutredning
    Socialnämnden ska under utredningen inhämta upplysningar från barnets mamma samt från andra personer som kan tänkas kunna lämna viktiga uppgifter gällande faderskapet, 2 kap. 4 § föräldrabalken. Socialnämnden bör se till att DNA-test sker beträffande barnets mamma, barnet själv samt den som kan vara fader till barnet, om denne begär det eller om det finns anledning att anta att barnets mamma har haft samlag med mer än en man under tid då barnet kan vara avlat, 2 kap. 6 § föräldrabalken. Socialnämnden kan dock inte tvinga en person att genomföra DNA-test. Om någon av de i ett faderskapsärende inblandade personerna vägrar att medverka i undersökningen, måste talan väckas vid domstol om faderskapets fastställande. Domstolen kan då, även om ena parten vägrar, framtvinga genomförande av DNA-test, se lagen (1958:642) om blodundersökning m.m. vid utredning av faderskap.

    När socialnämnden får lägga ner utredningen om faderskap
    Socialnämnden får lägga ner en påbörjad utredning om faderskapet, om
    - det visar sig omöjligt att få de upplysningar som behövs för bedömning av faderskapet
    - det verkar vara meningslöst att försöka få faderskapet fastställt av domstol
    - det har lämnats ett samtycke av barnets mamma eller en särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 4 kap. 8 § föräldrabalken till adoption av barnet
    - det av särskilda skäl finns anledning att anta att en fortsatt utredning eller en rättegång skulle vara till men för barnet eller utsätta modern för påfrestningar som innebär fara för hennes psykiska hälsa.

    Allt ovan enligt 2 kap. 7 § föräldrabalken.

    Föräldrars underhållsskyldighet gentemot sina egna barn
    Om faderskapet kan fastställas kommer barnets pappa att bli underhållsskyldig gentemot barnet tills barnet fyller 18 år eller har gått klart gymnasiet, enligt 7 kap. 1 § föräldrabalken. En förälder som inte har vårdnaden om barnet och inte heller varaktigt bor med barnet måste betala underhållsbidrag till barnet, 7 kap. 2 § föräldrabalken. Det är möjligt att kräva betalning för underhållsbidrag för maximalt tre år bak i tiden, 7 kap. 8 § föräldrabalken.

    Återbetalning av underhållsstöd från Försäkringskassan
    Regler om underhållsstöd finns i 17-19 kap. socialförsäkringsbalken. Om en förälder som är skyldig att betala underhållsbidrag till sitt barn inte betalar det, kan barnet istället få underhållsstöd från Försäkringskassan efter ansökan. Underhållsstödet betalas ut till den förälder som bor med barnet och den betalningsskyldige föräldern ska sedan betala tillbaka hela eller delar av det beloppet till Försäkringskassan.

    Sammanfattning och råd
    Fram tills dina barn fyller 18 år har socialnämnden i er hemkommun en skyldighet att utreda vem barnens pappa är. I utredningen bör socialnämnden se till att alla inblandade personer genomför ett DNA-test, men socialnämnden kan inte tvinga någon att göra det. Endast genom att ta upp ärendet i domstol är det möjligt att framtvinga ett genomförande av DNA-test. Det finns fyra olika anledningar för när socialnämnden får lägga ner utredningen, vilka är beskrivna ovan under rubriken “När socialnämnden får lägga ner utredningen om faderskap”.

    Om det är möjligt att hitta barnens pappa och därigenom fastställa faderskapet, blir han automatiskt underhållsskyldig för barnen fram tills de fyller 18 år, alternativt när de är klara med gymnasiet. Du kan som mest kräva underhållsbidrag för tre år bak i tiden, men eftersom Försäkringskassan har betalat ut underhållsstöd kan barnens pappa istället bli återbetalningsskyldig gentemot Försäkringskassan.

    Jag rekommenderar dig att kontakta någon av våra jurister hos Familjens Jurist för vidare hjälp i ditt ärende. Familjens Jurist är Sveriges ledande juristbyrå inom familjejuridik och har kontor runt om i landet. Klicka här för att komma till bokningen.

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden