Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Får jag flytta från England med mitt barn till Sverige utan den andre förälderns godkännande?

    Jag bor på Irland med min 9 veckor gamla son och nu vill jag flytta hem till Sverige och undrar om det är möjligt utan godkännande från hans pappa? När jag blev gravid bodde jag i Sverige men beslutade mig för att flytta till Irland till pappan men på ett villkor att han skulle sluta röka cannabis vilket han inte har gjort, detta ger honom även humörsvängningar och kan bli väldigt aggressiv och våldsam. Det bästa för min son är om vi kan flytta hem igen men vet att pappan inte skulle gå med på det. Vi är inte gifta och vi bor inte på samma adress och han har inte någon vårdnad över barnet.

    Rådgivarens svar

    2020-04-05

    Hej och stort tack för att du vänder dig till oss med din fråga! Nedan följer en redogörelse för vad som gäller.

    Tillämplig lag

    I det aktuella fallet har vi ett s k gränsöverskridande moment: Du och ditt barn bor för tillfället på Irland men avser att flytta till Sverige. Vi måste därför börja med att titta på om svensk lag över huvud taget är tillämplig i det aktuella fallet.

    Är svensk lag tillämplig i det aktuella fallet?

    För att besvara frågan ifall svensk lag är tillämplig måste vi börja med att titta på 1996 års Haagkonvention. Denna konvention reglerar frågor som rör bl a barnets boende (art 2.b). Reglerna i konventionen är många och därför kommer jag inte gå in på dem i detalj. Jag kommer endast i grova drag sammanfatta vad reglerna i konventionen innebär.

    Generellt sett kan sägas att det avgörande för om det är irländsk eller svensk lag som ska tillämpas är var barnet anses ha sin hemvist (art 15.a). Om barnets hemvist anses vara på Irland så är det irländsk lag som gäller och om barnets hemvist anses vara i Sverige så är det svensk lag som gäller.

    Det finns dock undantag från detta. Om t ex svenska myndigheter (polis, socialnämnden, m m) måste vidta åtgärder till skydd för barnet så kan dessa också ha en skyldighet att agera (trots att barnets hemvist anses vara på Irland), varpå svensk lag blir tillämplig (art 15.b).

    Svaret på om det är irländsk eller svensk lag som gäller är alltså inte helt entydigt. Svaret varierar beroende på omständigheterna i det enskilda fallet. Utifrån de omständigheter jag känner till så är dock min bedömning att ditt barns hemvist är Irland. Jag grundar denna bedömning dels på att ditt barn endast är 9 veckor gammal och har (vad jag förstår det som) aldrig bott någon annanstans än på Irland och dels på att ni båda föräldrar bor på Irland. Som utgångspunkt är det därför troligen irländsk lag som gäller.

    Vad som gäller enligt irländsk lag kan jag tyvärr inte svara på. Jag ska trots detta redogöra för vad som gäller enligt svensk lag. Det kan nämligen vara så att Irland har en liknande reglering.

    Svensk lag: Har man rätt att flytta med sitt barn utan den andre förälderns godkännande?

    Enligt svensk lag kan det vara brottsligt att flytta med sitt barn utan den andre vårdnadshavarens godkännande. I brottsbalken stadgas nämligen att den som gemensamt med någon annan har vårdnaden om ett barn under 15 år egenmäktigt skiljer barnet från den andra vårdnadshavaren utan beaktansvärt skäl och utan tillåtelse och därigenom själv tar sig rätt kan dömas för egenmäktighet med barn (brottsbalken 7 kap 4 §). Observera dock att detta endast gäller när en vårdnadshavare flyttar med barnet från den andra vårdnadshavaren. Förälder och vårdnadshavare är inte samma sak. Man kan alltså vara förälder åt ett barn utan att för den sakens skull vara barnets vårdnadshavare. Man kan också vara barnets vårdnadshavare utan att delta i den faktiska vårdnaden.

    Sammanfattning och rekommendation

    Troligtvis är det irländsk rätt som gäller och jag kan därför inte svara på om det skulle vara lagligt eller inte för dig att flytta till Sverige. Det är dock möjligt att Irland har liknande regler som Sverige och att det därför skulle vara lagligt att flytta till Sverige med ditt barn utan pappans godkännande. Detta förutsätter dock att barnets pappa inte är barnets vårdnadshavare.

    Jag rekommenderar dig att ta kontakt med en irländsk jurist som kan titta på vad som gäller enligt irländsk lag. Även om jag inte kan hjälpa dig mer än så hoppas jag att du har fått lite klarhet i vad som gäller. Har du några vidare funderingar är du välkommen med en ny fråga.

    Frida Brånebäck
    Studentrådgivare
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden