Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Faderskap, vårdnad, umgänge och sekretess

    Hej jag fått reda på att jag kan bli pappa men modern är inte villig till att jag ska vara delaktig i barnets uppväxt utav vill vara ensamstående. Vad har jag för rättigheter till att vara fader?

    En annan fråga modern har gjort hennes graviditet sekretess belagd var är det som gäller då?

    Rådgivarens svar

    2018-07-14

    Hej,

    Stort tack för att du vänder dig till oss på Fråga Juristen med din fråga! Nedan kommer en redogörelse för vad som gäller och hur du kan gå vidare i din situation.

    Faderskap

    Regler om fastställande av faderskap och vårdnad om barn finns i föräldrabalken (FB). I 1 kap 1 § FB anges att barn som föds inom ett äktenskap ska förutsättas vara barn till mannen i äktenskapet. Detta är en s.k. faderskapspresumtion. Om mannen och kvinnan inte är gifta fastställs faderskap genom bekräftelse eller dom, se 1 kap 3 § FB. En bekräftelse av faderskap ska göras skriftligen och bevittnas av två personer. Bekräftelsen ska även skriftligen godkännas av socialnämnden och modern, se 1 kap 4 § FB. Om faderskap ska fastställas genom dom ska rätten förklara en man vara far om det genom en genetiskt undersökning är utrett att han är far, se 1 kap 5 § FB. Om det inte är möjligt att fastställa vem som är far till barnet enligt 1 kap 1 § FB så ska socialnämnden utreda och fastställa faderskapet enligt regler i 2 kap FB, se 2 kap 1 § FB.

    Vårdnad

    Regler om vårdnad, boende och umgänge finns i 6 kap FB. I 6 kap 1 § FB anges att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Vårdnadshavaren har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör personliga angelägenheter men ska i takt med barnets mognadsgrad ta hänsyn till barnets synpunkter och önskemål, se FB 6 kap 11 §. Vem som är vårdnadshavare för barnet regleras i 6 kap 3 § FB. Utgångspunkten är att det är föräldrarna till barnet som även är vårdnadshavare om föräldrarna är gifta. Om föräldrarna inte är gifta måste faderskapet fastställas innan fadern kan få del i vårdnaden. Om bara en av föräldrarna har vårdnad om barnet och om föräldrarna vill ha gemensam vårdnad ska rätten på talan av båda föräldrarna besluta om gemensam vårdnad. Gemensam vårdnad kan även uppkomma om föräldrarna tillsammans gör en anmälan till socialnämnden eller skatteverket, se 6 kap 4 § FB. En sådan anmälan kan ske i samband med att socialnämnden ska godkänna en faderskapsbekräftelse. Vid frågor och beslut angående barnets vårdnad, boende och umgänge ska barnets bästa alltid vara avgörande. Barnets bästa är en grundläggande princip vid frågor som rör barn. Vad som är barnets bästa går inte att specificera utan principen ändras över tiden och i takt med samhällsutvecklingen. Vad som är barnets bästa ska avgöras i varje enskilt fall utifrån en bedömning av de individuella förhållandena. En utgångspunkt är att barn har ett behov av en nära och god relation till båda sina föräldrar även om föräldrarna bor isär. Det är viktigt för barnet att båda föräldrarna är delaktiga i barnets förhållanden och tar ansvar för barnet. Om vårdnaden anförtros en förälder har denna person ett ansvar att främja en nära och gott umgänge mellan barnet och den andra föräldern. Lagens utgångspunkt är som sagt att gemensam vårdnad är bäst för barnet. Rätten kan därför besluta om gemensam vårdad i strid mot en förälders vilja enligt 6 kap 5 § FB. Ett ytterligare sätt att reglera barnets vårdnad är föräldrarnas möjlighet att avtala om vårdnaden enligt 6 kap 6 § FB.

    Umgänge

    6 kap 15 § FB anger att barnet ska ha rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med. Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med båda sina föräldrar tillgodoses. Den förälder som vill umgås med sitt barn kan väcka talan hos rätten om detta enligt 6 kap 15 § FB. Även angående umgänge kan föräldrarna träffa avtal om umgänge, se 6 kap 15 § FB.

    Sekretess

    Sekretess regleras i offentlighets- och sekretesslagen (OSL). Särskilda regler om sekretess inom hälso- och sjukvården finns i 25 kap OSL. 25 kap 1 § OSL anger att sekretess gäller inom hälso- och sjukvården för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående lider men. Denna sekretessbestämmelse är allmänt tillämplig inom hälso- och sjukvården och gäller "automatiskt". Sekretessen omfattar en kvinnas graviditet på så sätt att sekretessen avser kvinnans hälsotillstånd.

    Är ni i behov av ytterligare hjälp är ni varmt välkommen att kontakta någon av våra jurister Familjens Jurist.

    Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

    Vänliga hälsningar,
    Sofia

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden