Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Faderns rättigheter när barn bor utomlands

    Hej, jag var gift med en kvinna från Frankrike som är rysk medborgare fast har uppehållstillstånd i Frankrike. Jag och hon var gifta en kort period här hemma i Sverige och vi skildes rätt så snabbt vilket innebär att hon varken har jobbat eller har gått skola etc i Sverige. Problemet är att hon blev gravid och har nu fött vårat barn hemma hos sin familj i Frankrike. Så vad har jag för rättigheter? När kan jag träffa mitt barn? När kan jag ta han hit till Sverige? Gäller Frankrikes eller Sveriges lagar nu? Är han automatisk svensk om jag är svensk medborgare?

    Rådgivarens svar

    2019-04-30

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga!

    Stöd för de frågor som du ställer framgår och stadgas i Bryssel II-förordningen, om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar som blir aktuell för stater inom EU, dock med undantag från Danmark, men även av föräldrabalken (FB).

    I dagsläget är barnet som är fött inte svensk medborgare eftersom att faderskapet ännu inte är fastställt. Jag tolkar att detta inte har skett. Enligt 1:3 FB kan faderskap fastställas genom antingen en bekräftelse eller dom. När faderskapet är fastställt kommer barnet (som jag har tolkat är fött efter 2015) att automatiskt få svenskt medborgarskap utöver sitt franska.

    Skulle faderskapet fastställas innebär inte det per automatik att du då har vårdnaden om barnet. När föräldrarna till barnet är gifta när barnet föds då har båda parterna vårdnaden dvs. gemensam vårdnad. Är föräldrarna inte gifta vid tiden för födseln så har bara mamman vårdnaden om barnet, 6:3 FB. Naturligtvis har den föräldern som barnet inte bor med (oftast den som inte har vårdnaden) rätt till umgänge med barnet, 6:15 FB. Huvudregeln är att parterna själva ska komma överens om umgänget men skulle detta inte vara möjligt kan rätten fatta beslut om umgänget, 6:15 a FB,dock andra regler om vilken domstol i internationella fall, se nedan.

    I ditt fall är frågan vad som gäller nu när barnet bor i ett annat land. Som jag nämnde inledningsvis kommer Bryssel II a förordningen att behöva tillämpas.

    Förordningens artikel 8 stadgar att talan om umgänge ska väckas i det land där barnet har sin hemvist. Eftersom att barnet är fött i Frankrike och inte haft någon annan hemvist dvs. bott, gått i skolan i Sverige så är barnets hemvist Frankrike. Alltså behöver du vända dig till en fransk domstol för att få beslutet. När du väl har fått beslutet kommer den domen att gälla även i Sverige, se artikel 41. 

    Som jag dock inledde med måste du först fastställa faderskapet om du inte redan gjort det. Initialt kan sägas att talan om fastställande av faderskap inte kan väckas av mannen utan av barnet, eller mamman som är barnets vårdnadshavare. Du kan däremot vända dig till socialnämnden i din kommun så kan de utreda frågan åt dig, 3:5 FB. Med stöd av lag om internationella faderskapsfrågor (IFL) kan du väcka talan hos socialnämnden eller hos svensk domstol. Det vill säga att till skillnad från vad som sades ovan om umgänge så är det i det här fallet svensk lag som ska tillämpas. 

    Hoppas du känner att du har fått svar på din fråga annars är du välkommen att ställa en ny eller vända dig till någon av våra jurister här

    Mvh
    Asal 

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden