Kontakta oss
0771-771 070
Kontakta oss
0771-771 070
Sidförslag
  Kontor
   Medarbetare
    Familj & barn

    Boendeförälderns upplysningsskyldighet

    Hej,
    Vid delad vårdnad, har boendeföräldern skyldighet att informera den andra föräldern om barnets skolgång eller räcker det med tillgången till Schoolsoft och direktkontakt med lärare/skola?

    Rådgivarens svar

    2018-06-27

    Hej och tack för att du vänder dig till Fråga Juristen med din fråga! Vårnadsfrågor regleras i föräldrabalken.

    Boendeförälderns upplysningsskyldighet
    Om barnet står under vårdnad av båda föräldrarna och skall umgås med en förälder som det inte bor tillsammans med (umgängesföräldern), skall den andra föräldern (boendeföräldern) lämna sådana upplysningar om barnet som kan främja umgänget, om inte särskilda skäl talar mot det (fjärde stycket i 6 kap. 15 § föräldrabalken).

    Upplysningsskyldigheten i praktiken
    Det finns inga tydliga ramar för hur långt upplysningsskyldigheten sträcker sig. Upplysningarna bör gälla de frågor som kan få en mera påtaglig effekt för umgänget, som att barnet ska flytta till en annan ort eller under en tid vistas utomlands för studier. Eftersom bestämmelsen finns för att främja umgänget mellan barnet och föräldern, omfattar den dock även mindre ingripande och avgörande frågor.

    Det är viktigt att umgängesföräldern inte framstår som en utomstående person i barnets liv, utan att denne kan leva med i dess vardag och vara så insatt i barnets aktuella situation att barnet på ett naturligt sätt kan vända sig också till den föräldern. Denne kan därför behöva upplysningar om barnets skolgång, exempelvis om byte av skolform, kamratrelationer, mobbningsproblem, fritidsintressen och dylikt.

    En umgängesförälder kan dock inte med stöd av bestämmelsen kräva ständig information om varje händelse som inträffar i barnets liv, eller upplysningar om vad barnet vid varje givet tillfälle har för sig. Bestämmelsen avser snarare mera viktiga och betydelsefulla händelser. I händelse av oenighet kring upplysningsskyldigheten är det ytterst boendeföräldern själv som får bestämma vilka upplysningar som denne vill lämna.

    Vad händer om upplysningsskyldigheten inte uppfylls?
    Det finns inga direkta sanktioner kopplade till om boendeföräldern inte uppfyller sin upplysningsskyldighet. En ovilja att lämna sådana upplysningar som kan främja umgänget kan dock utgöra ett inslag i en mera allmän obenägenhet att främja kontakten mellan barnet och den andra föräldern, något som i sin tur kan vara ett tecken på att vårdnadssituationen bör omprövas.

    Sammanfattning och råd
    Sammanfattningsvis kan konstateras att en boendeföräldern vid delad vårdnad har en upplysningsskyldighet kring de frågor som kan främja umgänget mellan barnet och den andre föräldern. Vad upplysningsskyldigheten omfattar är inte helt klart, men den tar främst sikte på frågor som kan få en mer avgörande effekt för barnets umgänge med den andre föräldern.

    Eftersom jag inte vet exakt vilken typ av information som du åsyftar så kan jag inte ge ett exakt svar på din fråga. Klart kan nog sägas vara att boendeföräldern inte behöver upplysa om sådan information kring skolgången som umgängesföräldern redan har tillgång till via Schoolsoft. Om barnet till exempel skulle vara offer för omfattande mobbning i skolan eller om det händer andra stora saker som umgängesföräldern inte vet om, så bör boendeföräldern dock kommunicera detta.

    I slutändan är det dock boendeförälderns sak att avgöra vilka upplysningar som denne vill lämna och det finns inga sanktioner kopplade till om upplysningsskyldigheten inte uppfylls. Om boendeföräldern vägrar att lämna viktiga uppgifter om barnet kan detta dock tyda på en motvilja att samarbeta med umgängesföräldern, vilket i slutändan kan leda till att vårdnadssituationen omprövas. Generellt bör därför boendeföräldern vara samarbetsvillig och upplysa om sådant som umgängesföräldern bör veta.

    Jag hoppas att du fick svar på dina funderingar!

    Vänliga hälsningar,
    Oskar Emilsson

    Fru Justicia
    Studentrådgivare Fru Justicia
    Familjens Jurist kan hjälpa dig med allt som rör familjejuridik. Med kontor och medarbetare från norr till söder så finns vi alltid nära dig.
    Magnus Ladulåsgatan 65
    Stockholm
    Stockholm
    11827
    Sweden